Giải bài 3 (2.29) trang 34 vở thực hành Toán 7

Bài 3(2.29). Chia một sợi dây đồng dài 10 m thành 7 đoạn bằng nhau. a) Tính độ dài mỗi đoạn dây nhận được, viết kết quả dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. b) Dùng 4 đoạn dây nhận được ghép thành một hình vuông. Gọi C là chu vi của hình vuông đó. Hãy tìm C theo hai cách sau rồi so sánh kết quả: Cách 1: Dùng thước dây có vạch chia để đo, lấy chính xác đến xentimet. Cách 2: Tính \(C = 4.\frac{{10}}{7}\), viết kết quả dưới dạng số thập phân với độ chính xác 0,005.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3(2.29). Chia một sợi dây đồng dài 10 m thành 7 đoạn bằng nhau.

a) Tính độ dài mỗi đoạn dây nhận được, viết kết quả dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

b) Dùng 4 đoạn dây nhận được ghép thành một hình vuông. Gọi C là chu vi của hình vuông đó. Hãy tìm C theo hai cách sau rồi so sánh kết quả:

Cách 1: Dùng thước dây có vạch chia để đo, lấy chính xác đến xentimet.

Cách 2: Tính \(C = 4.\frac{{10}}{7}\), viết kết quả dưới dạng số thập phân với độ chính xác 0,005.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tròn với độ chính xác 0,005 là làm tròn đến hàng phần trăm

Lời giải chi tiết

a) Độ dài mỗi đoạn dây 10 m là: \(\frac{{10}}{7}\)(m).

Viết kết quả dưới dạng số thập phân ta được \(\frac{{10}}{7} = 1,\left( {428571} \right)\)(m).

b) Cách 1: dùng thước dây ta đo được C xấp xỉ bằng 571 cm.

Cách 2: \(C = 4.\frac{{10}}{7} = \frac{{40}}{7} = 5,\left( {714285} \right) = 5,714285714285...\) Viết kết quả với độ chính xác 0,005 ta phải làm tròn kết quả đến hàng phần trăm: \(C \approx 5,71\left( m \right) = 571\left( {cm} \right)\).

Quảng cáo
close