Giải bài 4(5.21) trang 99 vở thực hành Toán 7

Bài 4 (5.21) Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào? a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam; b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (5.21) Để biểu diễn dữ liệu trong các tình huống sau, em sẽ chọn loại biểu đồ nào?

a) Tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam;

b) Sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu đồ hình quạt tròn dùng để so sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu

biểu đồ đoạn thẳng dùng để biểu diễn sự thay đổi

Lời giải chi tiết

a) Để biểu diễn tỉ lệ đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế ở Việt Nam ta nên dùng biểu đồ hình quạt tròn.

b) Để biểu diễn sự thay đổi của giá gạo xuất khẩu từ năm 2010 đến nay ta nên dùng biểu đồ đoạn thẳng.

Quảng cáo
close