Giải bài 2 (5.19) trang 98 vở thực hành Toán 7

Bài 2 (5.19).Cho hai biểu đồ sau: a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì? b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la.Mỗi khu vực kinh tế đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (5.19).Cho hai biểu đồ sau:

 

a) Mỗi biểu đồ trên cho biết những thông tin gì?

b) Cho biết năm 2019, GDP của Việt Nam là bao nhiêu tỉ đô la.Mỗi khu vực kinh tế đóng góp bao nhiêu tỉ đô la?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tiêu đề của mỗi biểu đồ

Lời giải chi tiết

a) Biểu đồ hình 5.38a cho biết tổng số sản phẩm Quốc nội (GDP) Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2019.

Biểu đồ Hình 538b cho biết đóng góp của các khu vực kinh tế vào GDP Việt Nam năm 2019.

b) Năm 2019, GDP Việt Nam là 261 tỉ đô la. Lĩnh vực dịch vụ đóng góp 45% GDP hay 117,45 tỉ đô la; lĩnh vự nông nghiệp đóng góp 5% GDP hay 13,05 tỉ đô la; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 50% GDP hay 130,5 tỉ đô la.

Quảng cáo
close