Bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 72 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 4.3 phần bài tập bổ sung trang 72 sách bài tập toán 6. So sánh và rút ra nhận xét:...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh và rút ra nhận xét:

a) \(\left| {3 + 17} \right|\,\) với \(\,\left| 3 \right| + \left| {17} \right|;\) 

b) \(\left| { - 3 + ( - 17)} \right|\,\) với \(\,\left| { - 3} \right| + \left| { - 17} \right|\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính từng giá trị của biểu thức rồi so sánh.

Giá trị tuyệt đối của \(0\) là \(0\)

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó.

Lời giải chi tiết

a) \(\left| {3 + 17} \right| =|20|=20\) 

\( \left| 3 \right| + \left| {17} \right| =3+17= 20\);

Vậy \(\left| {3 + 17} \right| = \left| 3 \right| + \left| {17} \right|\,\,( = 20)\);

b) \(\left| {-3 + (-17)} \right| =|-20|=20\) 

\( \left| -3 \right| + \left| {-17} \right| =3+17= 20\); 

Vậy \(\left| {- 3 + ( - 17)}\right| = \left| { - 3} \right| + \left| { - 17} \right|\,\,( = 20)\)

Nhận xét: Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng tổng các giá trị tuyệt đối của chúng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài