Bài 11 trang 7 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu dương " -52/-71; ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số có mẫu dương :

         \(\dfrac{{ - 52}}{{ - 71}}\;;\;\;\dfrac{4}{{ - 17}}\;;\;\;\dfrac{5}{{ - 29}}\;;\;\;\dfrac{{31}}{{ - 33}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân cả tử và mẫu của phân số đã cho với \(-1.\)

Lời giải chi tiết

          \(\begin{array}{l}
\dfrac{{ - 52}}{{ - 71}} = \dfrac{{\left( { - 52} \right).\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 71} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{52}}{{71}};\\
\dfrac{4}{{ - 17}} = \dfrac{{4.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 17} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{ - 4}}{{17}};\\
\dfrac{5}{{ - 29}} = \dfrac{{5.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 29} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{ - 5}}{{29}};\\
\dfrac{{31}}{{ - 33}} = \dfrac{{31.\left( { - 1} \right)}}{{\left( { - 33} \right).\left( { - 1} \right)}} = \dfrac{{ - 31}}{{33}}.
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close