Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 85 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 85 sách bài tập toán 6. Tính giá trị của biểu thức, với x = -7; y = -5. a) 4x - 3y; b) x(y + 9) + 5x

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức, với \(x = -7;\, y = -5\)

\(a)\, 4x - 3y;\)                   \(b)\, x(y + 9) + 5x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của \(x;y\) vào biểu thức rồi tính.

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " - " trước kết quả nhận được.

Hãy nhớ: Số âm x Số dương = Số âm.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x=-7; \,y=-5\) vào biểu thức \(4x - 3y\) ta được:

\(4x - 3y\) \( = 4.(-7) - 3.(-5)\) \( = -28 - (-15)\) \( = -28 + 15 = -13\)

b) Thay \(x=-7; \,y=-5\) vào biểu thức \(x(y + 9) + 5x\) ta được:

\(x(y + 9) + 5x\) \(= (-7)(-5 + 9) + 5(-7)\) \(= (-7).4 + 5.(-7)\) \(= -28 - 35 = -63\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài