Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Vai trò các ngành Dịch vụ ở Bắc Mĩ...

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, cho biết vai trò của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ đều chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP của mỗi nước. Cụ thể:

+ Ca-na-đa và Mê-hi-cô có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm 68% GDP.

+ Hoa Kì có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm 72% GDP.

=> Dịch vụ là ngành có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Bắc Mĩ.

Quảng cáo
close