Trắc nghiệm Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

 • A

  góc tới bằng 0.

 • B

  góc tới bằng góc khúc xạ.

 • C

  góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

 • D

  góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Câu 2 :

Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì

 • A

  r < i

 • B

  r > i

 • C

  r = i

 • D

  2r = i

Câu 3 :

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì

 • A

  Góc khúc xạ r không phụ thuộc vào góc tới i.

 • B

  Góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r.

 • C

  Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r giảm.

 • D

  Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r tăng.

Câu 4 :

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

 • A

  Góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

 • B

  Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.

 • C

  Khi góc tới bằng \({0^0}\) thì góc khúc xạ cũng bằng \({0^0}\)

 • D

  Khi góc tới bằng \({45^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({45^0}\)

Câu 5 :

Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?

 • A

  Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường gấp khúc.

 • B

  Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường thẳng.

 • C

  Ảnh của viên sỏi nằm trên vị trí thực của viên sỏi.

 • D

  Tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt có góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Câu 6 :

Một đồng tiền xu được đặt trong chậu. Đặt mắt cách miệng chậu một khoảng h. Khi chưa có nước thì không thấy đồng xu, nhưng khi cho nước vào lại trông thấy đồng xu vì:

 • A

  có sự khúc xạ ánh sáng.

 • B

  có sự phản xạ toàn phần.

 • C

  có sự phản xạ ánh sáng.

 • D

  có sự truyền thẳng ánh sáng.

Câu 7 :

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là SAI?

 • A

  \(i > r\)

 • B

  Khi \(i\) tăng thì \(r\) cũng tăng

 • C

  Khi \(i\) tăng thì \(r\) giảm

 • D

  Khi \(i = {0^0}\) thì \(r = {0^0}\)

Câu 8 :

Khi ta tăng góc tới lên, góc khúc xạ biến đổi như thế nào?

 • A

  Góc tới tăng, góc khúc xạ giảm

 • B

  Góc tới tăng, góc khúc xạ tăng

 • C

  Góc tới tăng, góc khúc xạ không đổi

 • D

  Cả b và c đều đúng

Câu 9 :

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xiên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

 • A

  Góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới

 • B

  Góc khúc xạ sẽ bằng góc tới

 • C

  Góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới

 • D

  Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra

Câu 10 :

Ta có bảng sau:

Phương án nào sau đây ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B là đúng?

 • A

  a - 2

 • B

  b - 1

 • C

  c - 3

 • D

  e - 4

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

 • A

  góc tới bằng 0.

 • B

  góc tới bằng góc khúc xạ.

 • C

  góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

 • D

  góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Khi góc tới bằng \({0^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({0^0}\), tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

=> Tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi góc tới bằng 00

Câu 2 :

Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì

 • A

  r < i

 • B

  r > i

 • C

  r = i

 • D

  2r = i

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng kết luận về thí nghiệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Lời giải chi tiết :

Ta có: Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

\( \leftrightarrow r < i\)

Câu 3 :

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì

 • A

  Góc khúc xạ r không phụ thuộc vào góc tới i.

 • B

  Góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r.

 • C

  Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r giảm.

 • D

  Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r tăng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Câu 4 :

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

 • A

  Góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

 • B

  Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.

 • C

  Khi góc tới bằng \({0^0}\) thì góc khúc xạ cũng bằng \({0^0}\)

 • D

  Khi góc tới bằng \({45^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({45^0}\)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - đúng

D - sai vì: Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

Câu 5 :

Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?

 • A

  Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường gấp khúc.

 • B

  Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường thẳng.

 • C

  Ảnh của viên sỏi nằm trên vị trí thực của viên sỏi.

 • D

  Tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt có góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D - đúng

B - sai vì: Tia sáng từ viên sỏi tới mắt ta bị khúc xạ khi truyền từ nước ra không khí => bị gấp khúc

Câu 6 :

Một đồng tiền xu được đặt trong chậu. Đặt mắt cách miệng chậu một khoảng h. Khi chưa có nước thì không thấy đồng xu, nhưng khi cho nước vào lại trông thấy đồng xu vì:

 • A

  có sự khúc xạ ánh sáng.

 • B

  có sự phản xạ toàn phần.

 • C

  có sự phản xạ ánh sáng.

 • D

  có sự truyền thẳng ánh sáng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng nên khi đổ nước vào, ảnh của vật được dịch lên một đoạn

=> mắt nhìn thấy được đồng xu

Câu 7 :

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là SAI?

 • A

  \(i > r\)

 • B

  Khi \(i\) tăng thì \(r\) cũng tăng

 • C

  Khi \(i\) tăng thì \(r\) giảm

 • D

  Khi \(i = {0^0}\) thì \(r = {0^0}\)

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Khi góc tới bằng \({0^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({0^0}\), tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

=> Các phương án:

A, B, D - đúng

C - sai

Câu 8 :

Khi ta tăng góc tới lên, góc khúc xạ biến đổi như thế nào?

 • A

  Góc tới tăng, góc khúc xạ giảm

 • B

  Góc tới tăng, góc khúc xạ tăng

 • C

  Góc tới tăng, góc khúc xạ không đổi

 • D

  Cả b và c đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

=> Các phương án

A, C - sai => D - sai

B - đúng

Câu 9 :

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xiên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

 • A

  Góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới

 • B

  Góc khúc xạ sẽ bằng góc tới

 • C

  Góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới

 • D

  Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Và ngược lại, khi tia sáng truyền từ môi trường nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới

Câu 10 :

Ta có bảng sau:

Phương án nào sau đây ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B là đúng?

 • A

  a - 2

 • B

  b - 1

 • C

  c - 3

 • D

  e - 4

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có, mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B được ghép tương ứng là:

a - 5; b - 3; c - 1; d - 2; e - 4

=> Các phương án:

A, B, C - sai

D - đúng

close