Trắc nghiệm Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - Vật Lí 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Ta có tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi

 • A

  góc tới bằng 0.

 • B

  góc tới bằng góc khúc xạ.

 • C

  góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

 • D

  góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Khi góc tới bằng \({0^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({0^0}\), tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

=> Tia tới và tia khúc xạ trùng nhau khi góc tới bằng 00

Câu hỏi 2 :

Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ thì

 • A

  r < i

 • B

  r > i

 • C

  r = i

 • D

  2r = i

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Sử dụng kết luận về thí nghiệm hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Lời giải chi tiết :

Ta có: Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

\( \leftrightarrow r < i\)

Câu hỏi 3 :

Khi ánh sáng truyền từ không khí sang thủy tinh thì

 • A

  Góc khúc xạ r không phụ thuộc vào góc tới i.

 • B

  Góc tới i nhỏ hơn góc khúc xạ r.

 • C

  Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r giảm.

 • D

  Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r tăng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Câu hỏi 4 :

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

 • A

  Góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

 • B

  Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.

 • C

  Khi góc tới bằng \({0^0}\) thì góc khúc xạ cũng bằng \({0^0}\)

 • D

  Khi góc tới bằng \({45^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({45^0}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

A, B, C - đúng

D - sai vì: Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

Câu hỏi 5 :

Một người nhìn thấy viên sỏi dưới đáy một chậu chứa đầy nước. Thông tin nào sau đây là sai?

 • A

  Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường gấp khúc.

 • B

  Tia sáng từ viên sỏi tới mắt truyền theo đường thẳng.

 • C

  Ảnh của viên sỏi nằm trên vị trí thực của viên sỏi.

 • D

  Tia sáng truyền từ viên sỏi đến mắt có góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D - đúng

B - sai vì: Tia sáng từ viên sỏi tới mắt ta bị khúc xạ khi truyền từ nước ra không khí => bị gấp khúc

Câu hỏi 6 :

Một đồng tiền xu được đặt trong chậu. Đặt mắt cách miệng chậu một khoảng h. Khi chưa có nước thì không thấy đồng xu, nhưng khi cho nước vào lại trông thấy đồng xu vì:

 • A

  có sự khúc xạ ánh sáng.

 • B

  có sự phản xạ toàn phần.

 • C

  có sự phản xạ ánh sáng.

 • D

  có sự truyền thẳng ánh sáng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng nên khi đổ nước vào, ảnh của vật được dịch lên một đoạn

=> mắt nhìn thấy được đồng xu

Câu hỏi 7 :

Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Điều nào sau đây là SAI?

 • A

  \(i > r\)

 • B

  Khi \(i\) tăng thì \(r\) cũng tăng

 • C

  Khi \(i\) tăng thì \(r\) giảm

 • D

  Khi \(i = {0^0}\) thì \(r = {0^0}\)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

Khi góc tới bằng \({0^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({0^0}\), tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường.

=> Các phương án:

A, B, D - đúng

C - sai

Câu hỏi 8 :

Khi ta tăng góc tới lên, góc khúc xạ biến đổi như thế nào?

 • A

  Góc tới tăng, góc khúc xạ giảm

 • B

  Góc tới tăng, góc khúc xạ tăng

 • C

  Góc tới tăng, góc khúc xạ không đổi

 • D

  Cả b và c đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ta có: Khi góc tới tăng (giảm) thì góc khúc xạ cũng tăng (giảm)

=> Các phương án

A, C - sai => D - sai

B - đúng

Câu hỏi 9 :

Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xiên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

 • A

  Góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới

 • B

  Góc khúc xạ sẽ bằng góc tới

 • C

  Góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới

 • D

  Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ta có:

Khi tia sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Và ngược lại, khi tia sáng truyền từ môi trường nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới

Câu hỏi 10 :

Ta có bảng sau:

Phương án nào sau đây ghép mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B là đúng?

 • A

  a - 2

 • B

  b - 1

 • C

  c - 3

 • D

  e - 4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ta có, mỗi phần ở cột A với mỗi phần ở cột B được ghép tương ứng là:

a - 5; b - 3; c - 1; d - 2; e - 4

=> Các phương án:

A, B, C - sai

D - đúng

close