Trắc nghiệm Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng - Vật Lí 9

Đề bài

Câu 1 :

Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu cuộn dây thì

 • A

  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn không đổi

 • B

  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn tăng

 • C

  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm (biến thiên)

 • D

  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn giảm

Câu 2 :

Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

 • A

  Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn.

 • B

  Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng.

 • C

  Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây.

 • D

  Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

Câu 3 :

Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

 • A

  Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

 • B

  Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

 • C

  Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

 • D

  Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

Câu 4 :

Trong hình dưới đây, thanh nam châm chuyển động như thế nào thì không tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn đây?

 • A

  Chuyển động từ ngoài vào trong ống dây.

 • B

  Quay quanh trục AB.

 • C

  Quay quanh trục CD.

 • D

  Quay quanh trục PQ.

Câu 5 :

Trên hình sau, khi cho khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng hay không?

 • A

 • B

  Không

 • C

  Dòng điện cảm ứng ngày càng tăng

 • D

  Xuất hiện sau đó tắt ngay

Câu 6 :

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống:

Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự…..qua tiết diện S của cuộn dây.

 • A

  Biến đổi của cường độ dòng điện

 • B

  Biến đổi của thời gian

 • C

  Biến đổi của dòng điện cảm ứng

 • D

  Biến đổi của số đường sức từ

Câu 7 :

Vì sao khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín như thí nghiệm ở hình sau thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

 • A

  Vì cường độ dòng điện trong cuộn dây thay đổi

 • B

  Vì hiệu điện thế trong cuộn dây thay đổi

 • C

  Vì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây thay đổi

 • D

  Vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thay đổi

Câu 8 :

Dùng những dụng cụ nào sau đây ta có thể làm thí nghiệm cho ta dòng điện cảm ứng liên tục:

 • A

  Một nam châm và một ống dây dẫn kín

 • B

  Một nam châm, một ampe kế và một vôn kế

 • C

  Một ống dây dẫn kín, một nam châm và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay liên tục

 • D

  Một ống dây dẫn kín, một ampe kế và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay liên tục

Câu 9 :

Một học sinh nói rằng: “Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây”. Lời phát biểu này đúng hay sai? Tại sao?

 • A

  Đúng vì luôn có sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây

 • B

  Sai vì có trường hợp chuyển động giữa nam châm và cuộn dây không làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên

 • C

  Đúng vì chuyển động giữa nam châm và cuộn dây không sinh ra sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây

 • D

  Sai vì luôn không có sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây

Câu 10 :

Trường hợp nào sau đây có số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây khác với các trường hợp còn lại?

 • A

  Đưa nam lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây

 • B

  Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây

 • C

  Để nam châm đứng yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm

 • D

  Đưa nam châm và cuộn dây lại gần nhau

Câu 11 :

Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ ?

 • A
  Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường
 • B
  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay
 • C
  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi
 • D
  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .
Câu 12 :

Cách nào dưới đây không thể tạo ra dòng điện ?

 • A
  Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín
 • B
  Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín.
 • C
  Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín
 • D
  Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu
Câu 13 :

Trong thí nghiệm như hình 1, biết rằng khi đưa nam châm từ ngoài vào trong lòng cuộn dây thì đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng không sáng. Khi kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây thì đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED màu vàng sáng. Hỏi khi đưa cuộn dây lại gần nam châm thì điều gì xảy ra ?

 • A
  Đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng không sáng
 • B
  Đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED màu vàng sáng
 • C
  Cả hai đèn không sáng
 • D
  Cả hai đèn sáng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu cuộn dây thì

 • A

  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn không đổi

 • B

  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn tăng

 • C

  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm (biến thiên)

 • D

  số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn luôn giảm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm (biến thiên).

Câu 2 :

Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

 • A

  Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn.

 • B

  Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng.

 • C

  Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây.

 • D

  Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

Câu 3 :

Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

 • A

  Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

 • B

  Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

 • C

  Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

 • D

  Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

Câu 4 :

Trong hình dưới đây, thanh nam châm chuyển động như thế nào thì không tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn đây?

 • A

  Chuyển động từ ngoài vào trong ống dây.

 • B

  Quay quanh trục AB.

 • C

  Quay quanh trục CD.

 • D

  Quay quanh trục PQ.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có:

+ Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

+ Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm (biến thiên).

=>Trường hợp quay nam châm quanh trục PQ sẽ không làm biến thiên số đường sức từ trong cuộn dây => không tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây.

Câu 5 :

Trên hình sau, khi cho khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng hay không?

 • A

 • B

  Không

 • C

  Dòng điện cảm ứng ngày càng tăng

 • D

  Xuất hiện sau đó tắt ngay

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

khi cho khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng vì số đường sức từ xuyên qua khung dây không biến thiên.

Câu 6 :

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống:

Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự…..qua tiết diện S của cuộn dây.

 • A

  Biến đổi của cường độ dòng điện

 • B

  Biến đổi của thời gian

 • C

  Biến đổi của dòng điện cảm ứng

 • D

  Biến đổi của số đường sức từ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta có: Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

Câu 7 :

Vì sao khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín như thí nghiệm ở hình sau thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

 • A

  Vì cường độ dòng điện trong cuộn dây thay đổi

 • B

  Vì hiệu điện thế trong cuộn dây thay đổi

 • C

  Vì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây thay đổi

 • D

  Vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thay đổi

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín như thí nghiệm ở hình 32.1 thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng vì khi nam châm quay thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây thay đổi.

Câu 8 :

Dùng những dụng cụ nào sau đây ta có thể làm thí nghiệm cho ta dòng điện cảm ứng liên tục:

 • A

  Một nam châm và một ống dây dẫn kín

 • B

  Một nam châm, một ampe kế và một vôn kế

 • C

  Một ống dây dẫn kín, một nam châm và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay liên tục

 • D

  Một ống dây dẫn kín, một ampe kế và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay liên tục

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để có dòng điện cảm ứng liên tục =>Cần có sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây liên tục

=> Các dụng cụ cần để có thể làm thí nghiệm cho ta dòng điện cảm ứng liên tục là: một nam châm, một ống dây dẫn kín và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay liên tục

Câu 9 :

Một học sinh nói rằng: “Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây”. Lời phát biểu này đúng hay sai? Tại sao?

 • A

  Đúng vì luôn có sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây

 • B

  Sai vì có trường hợp chuyển động giữa nam châm và cuộn dây không làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên

 • C

  Đúng vì chuyển động giữa nam châm và cuộn dây không sinh ra sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây

 • D

  Sai vì luôn không có sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu nói của học sinh là sai vì: vì có trường hợp chuyển động giữa nam châm và cuộn dây không làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên

Câu 10 :

Trường hợp nào sau đây có số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây khác với các trường hợp còn lại?

 • A

  Đưa nam lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây

 • B

  Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây

 • C

  Để nam châm đứng yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm

 • D

  Đưa nam châm và cuộn dây lại gần nhau

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A, C, D - số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng

B - số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không đổi

Câu 11 :

Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ ?

 • A
  Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường
 • B
  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay
 • C
  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi
 • D
  Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ

Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên

Lời giải chi tiết :

Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy → Dòng điện xuất hiện do nguồn điện tạo ra, không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu 12 :

Cách nào dưới đây không thể tạo ra dòng điện ?

 • A
  Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín
 • B
  Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín.
 • C
  Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín
 • D
  Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên

Lời giải chi tiết :

- Các cách tạo ra dòng điện cảm ứng là:

  + Quay nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín

  + Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín

  + Rút cuộn dây ra xa nam châm vĩnh cửu

- Cách không thể tạo ra dòng điện cảm ứng là: Đặt nam châm vĩnh cửu trước ống dây dẫn kín.

Câu 13 :

Trong thí nghiệm như hình 1, biết rằng khi đưa nam châm từ ngoài vào trong lòng cuộn dây thì đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng không sáng. Khi kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây thì đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED màu vàng sáng. Hỏi khi đưa cuộn dây lại gần nam châm thì điều gì xảy ra ?

 • A
  Đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng không sáng
 • B
  Đèn LED màu đỏ không sáng, đèn LED màu vàng sáng
 • C
  Cả hai đèn không sáng
 • D
  Cả hai đèn sáng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng có chiều ngược với chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm

- Đèn LED chỉ cho dòng điện đi qua theo 1 chiều

Lời giải chi tiết :

Khi đưa nam châm lại gần cuộn dây thì: đèn đỏ sáng, đèn vàng không sáng

Khi đưa nam châm ra xa cuộn dây thì: đèn đỏ không sáng, đèn vàng sáng

→ Khi đưa cuộn dây lại gần nam châm thì : đèn LED màu đỏ sáng, đèn LED màu vàng không sáng.

close