Trắc nghiệm Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

A drought occurs when a region receives consistently below average _____.

 • A

  falling rain

 • B

  rain falling

 • C

  rainfall

 • D

  fallrain

Câu 2 :

Choose the best answer.

The volcano could ____ at any time.

 • A

  erupt

 • B

  strike

 • C

  hit

 • D

  rage

Câu 3 :

Choose the best answer.

The government is sending aid to flood_____.

 • A

  victims

 • B

  people

 • C

  villagers

 • D

  residents

Câu 4 :

Choose the best answer.

The ground began to _____ when the earthquake occurred.

 • A

  shake

 • B

  litter

 • C

  parade

 • D

  dump

Câu 5 :

Choose the best answer.

During a long drought, farmers had to find ways to _____ their crops.

 • A

  save

 • B

  cook

 • C

  raise

 • D

  set

Câu 6 :

Choose the best answer.

Areas of Africa were _____ by drought.

 • A

  done

 • B

  affected

 • C

  suffered

 • D

  caused

Câu 7 :

Choose the best answer.

We became ____ by the rising floodwater. We couldn’t move to anywhere else.

 • A

  trapped

 • B

  rescued

 • C

  reported

 • D

  evacuated

Câu 8 :

Choose the best answer.

The Earth’s weather is _____ and we don’t know what will happen to us.

 • A

  dangerous

 • B

  predicted

 • C

  serious

 • D

  unpredictable

Câu 9 :

Choose the best answer.

_____ from the explosion was flying all over the place.

 • A

  Supplies

 • B

  Buildings

 • C

  Shelter

 • D

  Debris

Câu 10 :

Choose the best answer.

Three hundred people were left ____ by the earthquake.

 • A

  destroyed

 • B

  rescued

 • C

  homeless

 • D

  damaged

Câu 11 :

Choose the best answer.

A ______ is sudden flooding that occurs when water rises quickly within several hours of a heavy rain.

 • A

  quick flood

 • B

  rapid flood

 • C

  flash flood

 • D

  hot flood

Câu 12 :

Choose the best answer.

A number of other provinces will declare drought ____ in the coming weeks.

 • A

  accident

 • B

  emergency

 • C

  event

 • D

  situation

Câu 13 :

Choose the best answer.

The Pacific Ring of Fire is an area of frequent _____ and volcanic _____, encircling the basin of the Pacific Ocean.

 • A

  floods/eruptions

 • B

  flood/eruption

 • C

  earthquake/flood

 • D

  earthquakes/eruptions

Câu 14 :

Choose the best answer.

During the next 24 hours, the storm will be moving north, around 10 km per hour and is expected to _____ the southeastern part of China’s Guangdong Province.

 • A

  strike

 • B

  scatter

 • C

  bury

 • D

  stuck

Câu 15 :

Choose the best answer.

An earthquake is the ______ of a sudden release of energy in the Earth’s crust.

 • A

  cause by

 • B

  consequence

 • C

  result from

 • D

  result at

Câu 16 :

Choose the best answer.

News of their safety came as a great _____ to her. She had been so worried about them.

 • A

  disaster

 • B

  risk

 • C

  property

 • D

  relief

Câu 17 :

Choose the best answer.

After the typhoon, they had to move into ____ accommodation where they would stay in 10 or 15 days.

 • A

  permanent

 • B

  temporary

 • C

  quick

 • D

  personal

Câu 18 :

Choose the best answer.

You should become ___ with the guidelines for ____ because disasters can happen at any time.

 • A

  familiar/evacuation

 • B

  similar/shelter

 • C

  used/emergency

 • D

  used/evacuation

Câu 19 :

Choose the best answer.

Several villages around Mount Sinabung were buried in _____ and _____.

 • A

  destruction/injury

 • B

  eruption/lava

 • C

  ash/debris

 • D

  aid/shelter

Câu 20 :

Choose the best answer.

Magma is the liquid rock inside a volcano, but lava is magma that ___ a volcano.

 • A

  flows

 • B

  flows into

 • C

  flows out

 • D

  flows out of

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

A drought occurs when a region receives consistently below average _____.

 • A

  falling rain

 • B

  rain falling

 • C

  rainfall

 • D

  fallrain

Đáp án : C

Phương pháp giải :

PP: Xem lại từ vựng.

Lời giải chi tiết :

rainfall (n): lượng mưa

=> A drought occurs when a region receives consistently below average rainfall.

Tạm dịch: Hạn hán xảy ra khi một khu vực nhận được lượng mưa dưới mức trung bình

Câu 2 :

Choose the best answer.

The volcano could ____ at any time.

 • A

  erupt

 • B

  strike

 • C

  hit

 • D

  rage

Đáp án : A

Phương pháp giải :

erupt (v): phun trào

strike (v): đánh, đập

hit (v): đánh, đấm trúng

rage (v): nổi cơn thịnh nộ, giận dữ

Lời giải chi tiết :

erupt (v): phun trào

strike (v): đánh, đập

hit (v): đánh, đấm trúng

rage (v): nổi cơn thịnh nộ, giận dữ

=> The volcano could erupt at any time.

Tạm dịch: Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Câu 3 :

Choose the best answer.

The government is sending aid to flood_____.

 • A

  victims

 • B

  people

 • C

  villagers

 • D

  residents

Đáp án : A

Phương pháp giải :

victim (n): nạn nhân

people (n): con người

villager (n): dân làng

resident (n): cư dân

Lời giải chi tiết :

victim (n): nạn nhân

people (n): con người

villager (n): dân làng

resident (n): cư dân

=> The government is sending aid to flood victims.

Tạm dịch: Chính phủ đang gửi viện trợ cho nạn nhân lũ lụt.

Câu 4 :

Choose the best answer.

The ground began to _____ when the earthquake occurred.

 • A

  shake

 • B

  litter

 • C

  parade

 • D

  dump

Đáp án : A

Phương pháp giải :

shake (v): rung, lắc

litter (v): xả rác

parade (v): diễu hành

dump (v): đổ rác, ngã ầm xuống

Lời giải chi tiết :

shake (v): rung, lắc

litter (v): xả rác

parade (v): diễu hành

dump (v): đổ rác, ngã ầm xuống

=> The ground began to shake when the earthquake occurred.

Tạm dịch: Mặt đất bắt đầu rung chuyển khi trận động đất xảy ra.

Câu 5 :

Choose the best answer.

During a long drought, farmers had to find ways to _____ their crops.

 • A

  save

 • B

  cook

 • C

  raise

 • D

  set

Đáp án : A

Phương pháp giải :

save (v): cứu

cook (v): nấu ăn

raise (v): nuôi trồng

set (v): đặt, lắp đặt

Lời giải chi tiết :

save (v): cứu

cook (v): nấu ăn

raise (v): nuôi trồng

set (v): đặt, lắp đặt

=> During a long drought, farmers had to find ways to save their crops.

Tạm dịch: Trong một đợt hạn hán kéo dài, nông dân phải tìm cách cứu lấy hoa màu.

Câu 6 :

Choose the best answer.

Areas of Africa were _____ by drought.

 • A

  done

 • B

  affected

 • C

  suffered

 • D

  caused

Đáp án : B

Phương pháp giải :

do (v): làm, hoàn thành

affect (v): ảnh hưởng

suffer from sth (v): chịu đựng

cause (v): gây ra

Lời giải chi tiết :

do (v): làm, hoàn thành

affect (v): ảnh hưởng

suffer from sth (v): chịu đựng

cause (v): gây ra

=> Areas of Africa were affected by drought.

Tạm dịch: Các khu vực của Châu Phi bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Câu 7 :

Choose the best answer.

We became ____ by the rising floodwater. We couldn’t move to anywhere else.

 • A

  trapped

 • B

  rescued

 • C

  reported

 • D

  evacuated

Đáp án : A

Phương pháp giải :

trap (v): làm cho mắc kẹt

rescue (v): giải cứu

report (v): thuật lại, báo cáo

evacuate (v): sơ tán

Lời giải chi tiết :

trap (v): làm cho mắc kẹt

rescue (v): giải cứu

report (v): thuật lại, báo cáo

evacuate (v): sơ tán

=> We became trapped by the rising floodwater. We couldn't move to anywhere else.

Tạm dịch: Chúng tôi bị mắc kẹt bởi nước lũ dâng cao. Chúng tôi không thể di chuyển đến bất cứ nơi nào khác.

Câu 8 :

Choose the best answer.

The Earth’s weather is _____ and we don’t know what will happen to us.

 • A

  dangerous

 • B

  predicted

 • C

  serious

 • D

  unpredictable

Đáp án : D

Phương pháp giải :

dangerous (adj): nguy hiểm

predicted (adj): được dự đoán

serious (adj): nghiêm trọng

mysterious (adj): bí ấn

Lời giải chi tiết :

dangerous (adj): nguy hiểm

predicted (adj): được dự đoán

serious (adj): nghiêm trọng

unpredictable (adj): không thể đoán trước được

=> The Earth’s weather is unpredictable and we don't know what will happen to us.

Tạm dịch: Thời tiết Trái Đất rất khó đoán và chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng ta.

Câu 9 :

Choose the best answer.

_____ from the explosion was flying all over the place.

 • A

  Supplies

 • B

  Buildings

 • C

  Shelter

 • D

  Debris

Đáp án : D

Phương pháp giải :

supply (n): trợ cấp, tiếp tế

building (n): tòa nhà

shelter (n): nơi trú ẩn

debris (n): mảnh vỡ

Lời giải chi tiết :

supply (n): trợ cấp, tiếp tế

building (n): tòa nhà

shelter (n): nơi trú ẩn

debris (n): mảnh vỡ

=> Debris from the explosion was flying all over the place.

Tạm dịch: Các mảnh vỡ từ vụ nổ đang bay khắp nơi.

Câu 10 :

Choose the best answer.

Three hundred people were left ____ by the earthquake.

 • A

  destroyed

 • B

  rescued

 • C

  homeless

 • D

  damaged

Đáp án : C

Phương pháp giải :

destroyed (adj): bị phá hủy

rescued (adj): được cứu trợ

homeless (adj): vô gia cư

damaged (adj): bị hư hỏng, thiệt hại

Lời giải chi tiết :

destroyed (adj): bị phá hủy

rescued (adj): được cứu trợ

homeless (adj): vô gia cư

damaged (adj): bị hư hỏng, thiệt hại

=> Three hundred people were left homeless by the earthquake.

Tạm dịch: Ba trăm người bị mất nhà cửa sau trận động đất.

Câu 11 :

Choose the best answer.

A ______ is sudden flooding that occurs when water rises quickly within several hours of a heavy rain.

 • A

  quick flood

 • B

  rapid flood

 • C

  flash flood

 • D

  hot flood

Đáp án : C

Phương pháp giải :

flash flood (n): lũ quét

Lời giải chi tiết :

flash flood (n): lũ quét

=> A flash flood is sudden flooding that occurs when water rises quickly within several hours of a heavy rain.

Tạm dịch: Lũ quét là lũ lụt bất ngờ xảy ra khi nước dâng nhanh trong vài giờ sau một trận mưa lớn.

Câu 12 :

Choose the best answer.

A number of other provinces will declare drought ____ in the coming weeks.

 • A

  accident

 • B

  emergency

 • C

  event

 • D

  situation

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

accident (n): tai nạn

emergency (n): tình trạng khẩn cấp

event (n): sự kiện

situation (n): tình hình, hoàn cảnh

=> A number of other provinces will declare drought emergency in the coming weeks.

Tạm dịch: Một số tỉnh khác sẽ tuyên bố tình trạng hạn hán khẩn cấp trong những tuần tới.

Câu 13 :

Choose the best answer.

The Pacific Ring of Fire is an area of frequent _____ and volcanic _____, encircling the basin of the Pacific Ocean.

 • A

  floods/eruptions

 • B

  flood/eruption

 • C

  earthquake/flood

 • D

  earthquakes/eruptions

Đáp án : D

Phương pháp giải :

flood (n): lũ lụt

eruption (n): phun trào

earthquake (n): động đất

Lời giải chi tiết :

flood (n): lũ lụt

eruption (n): phun trào

earthquake (n): động đất

=> The Pacific Ring of Fire is an area of frequent earthquakes and volcanic eruptions, encircling the basin of the Pacific Ocean.

Tạm dịch: Vành đai lửa Thái Bình Dương là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào, bao quanh lưu vực Thái Bình Dương.

Câu 14 :

Choose the best answer.

During the next 24 hours, the storm will be moving north, around 10 km per hour and is expected to _____ the southeastern part of China’s Guangdong Province.

 • A

  strike

 • B

  scatter

 • C

  bury

 • D

  stuck

Đáp án : B

Phương pháp giải :

strike (v): đánh, đập

scatter (v): rải rác, phân tán

bury (v): chôn vùi

stuck (v): đâm, chọc

Lời giải chi tiết :

strike (v): đánh, đập

scatter (v): rải rác, phân tán

bury (v): chôn vùi

stuck (v): đâm, chọc

=> During the next 24 hours, the storm will be moving north, around 10 km per hour and is expected to scatter the southeastern part of China’s Guangdong Province.

Tạm dịch: Trong 24 giờ tới, cơn bão sẽ di chuyển về phía bắc, khoảng 10 km mỗi giờ và dự kiến sẽ phân tán khu vực phía đông nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc.

Câu 15 :

Choose the best answer.

An earthquake is the ______ of a sudden release of energy in the Earth’s crust.

 • A

  cause by

 • B

  consequence

 • C

  result from

 • D

  result at

Đáp án : B

Phương pháp giải :

cause (n): nguyên nhân

consequence (n): hậu quả, kết quả

result (n): kết quả

result from (phr.v): là kết quả của ….

Lời giải chi tiết :

cause (n): nguyên nhân

consequence (n): hậu quả, kết quả

result (n): kết quả

result from (phr.v): là kết quả của ….

=> An earthquake is the consequence of a sudden release of energy in the Earth’s crust.

Tạm dịch: Một trận động đất là hậu quả của sự giải phóng năng lượng đột ngột trong lớp vỏ Trái đất.

Câu 16 :

Choose the best answer.

News of their safety came as a great _____ to her. She had been so worried about them.

 • A

  disaster

 • B

  risk

 • C

  property

 • D

  relief

Đáp án : D

Phương pháp giải :

disaster (n): thảm họa

risk (n): mối nguy hiểm

property (n): tài sản

relief (n): sự nhẹ nhõm, sự khuây khỏa

Lời giải chi tiết :

disaster (n): thảm họa

risk (n): mối nguy hiểm

property (n): tài sản

relief (n): sự nhẹ nhõm, sự khuây khỏa

=> News of their safety came as a great relief to her. She had been so worried about them.

Tạm dịch: Tin tức về sự an toàn của họ đến như một sự khuây khỏa tuyệt vời cho cô. Cô ấy đã rất lo lắng về họ.

Câu 17 :

Choose the best answer.

After the typhoon, they had to move into ____ accommodation where they would stay in 10 or 15 days.

 • A

  permanent

 • B

  temporary

 • C

  quick

 • D

  personal

Đáp án : B

Phương pháp giải :

permanent (adj): lâu dài, thường xuyên

temporary (adj): tạm thời

quick (adj): nhanh

personal (adj): cá nhân

Lời giải chi tiết :

permanent (adj): lâu dài, thường xuyên

temporary (adj): tạm thời

quick (adj): nhanh

personal (adj): cá nhân

=> After the typhoon, the had to move into temporary accommodation where they would stay in 10 or 15 days.

Tạm dịch: Sau cơn bão, họ phải chuyển đến chỗ ở tạm thời nơi họ sẽ ở trong 10 hoặc 15 ngày.    

Câu 18 :

Choose the best answer.

You should become ___ with the guidelines for ____ because disasters can happen at any time.

 • A

  familiar/evacuation

 • B

  similar/shelter

 • C

  used/emergency

 • D

  used/evacuation

Đáp án : A

Phương pháp giải :

to be/become familiar with: quen với

evacuation (n): sơ tán

Lời giải chi tiết :

to be/become familiar with: quen với

evacuation (n): sơ tán

=> You should become familiar with the guidelines for evacuation because disasters can happen at any time.

Tạm dịch: Bạn nên làm quen với các hướng dẫn sơ tán vì thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Câu 19 :

Choose the best answer.

Several villages around Mount Sinabung were buried in _____ and _____.

 • A

  destruction/injury

 • B

  eruption/lava

 • C

  ash/debris

 • D

  aid/shelter

Đáp án : C

Phương pháp giải :

destruction (n): sự phá hủy

injury (n): chấn thương

eruption (n): sự phun trào núi lửa

lava (n): dung nham

ash (n): tro bụi

debris (n): mảnh vụn

Lời giải chi tiết :

destruction (n): sự phá hủy

injury (n): chấn thương

eruption (n): sự phun trào núi lửa

lava (n): dung nham

ash (n): tro bụi

debris (n): mảnh vụn

=> Several villages around Mount Sinabung were buried in ash and debris.

Tạm dịch: Một số ngôi làng xung quanh núi Sinabung bị chôn vùi trong tro và mảnh vụn.

Câu 20 :

Choose the best answer.

Magma is the liquid rock inside a volcano, but lava is magma that ___ a volcano.

 • A

  flows

 • B

  flows into

 • C

  flows out

 • D

  flows out of

Đáp án : D

Phương pháp giải :

flows out of: chảy ra từ

Lời giải chi tiết :

flows out of: chảy ra từ

=> Magma is the liquid rock inside a volcano, but lava is magma that flows out of a volcano.

Tạm dịch: Magma là đá lỏng bên trong một ngọn núi lửa, nhưng dung nham là magma chảy ra từ một ngọn núi lửa.

close