Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 10 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  guarantee

 • B

  cheetah

 • C

  Japanese

 • D

  pioneer

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Portuguese

 • B

  Japanese 

 • C

  Malaysian

 • D

  Indonesian

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Chinese

 • B

  Finnish

 • C

  English

 • D

  Spanish

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Chinese

 • B

  payee

 • C

  trainee

 • D

  coffee

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  referee

 • B

  guarantee

 • C

  Japanese

 • D

  jubilee

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  refugee

 • B

  committee

 • C

  absentee

 • D

  Taiwanese

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Viennese 

 • B

  Chinese

 • C

  Burmese

 • D

  Maltese

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  kangaroo

 • B

  committee

 • C

  official

 • D

  iconic

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  guarantee

 • B

  cheetah

 • C

  Japanese

 • D

  pioneer

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức chung: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

guarantee /ˌɡærənˈtiː/

cheetah /ˈtʃiːtə/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

pioneer /ˌpaɪəˈnɪə(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Portuguese

 • B

  Japanese 

 • C

  Malaysian

 • D

  Indonesian

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Portuguese /ˌpɔːtʃuˈɡiːz/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

Malaysian /məˈleɪʒn/

Indonesian /ˌɪndəˈniːʒn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Chinese

 • B

  Finnish

 • C

  English

 • D

  Spanish

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/

Finnish /ˈfɪnɪʃ/

English /ˈɪŋɡlɪʃ/

Spanish /ˈspænɪʃ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Chinese

 • B

  payee

 • C

  trainee

 • D

  coffee

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/

payee /ˌpeɪˈiː/

trainee /ˌtreɪˈniː/

coffee /ˈkɒfi/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  referee

 • B

  guarantee

 • C

  Japanese

 • D

  jubilee

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

referee /ˌrefəˈriː/

guarantee /ˌɡærənˈtiː/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

jubilee /ˈdʒuːbɪliː/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  refugee

 • B

  committee

 • C

  absentee

 • D

  Taiwanese

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

refugee /ˌrefjuˈdʒiː/

committee /kəˈmɪti/

absentee /ˌæbsənˈtiː/

Taiwanese /ˌtaɪ.wəˈniːz/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3   

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Viennese 

 • B

  Chinese

 • C

  Burmese

 • D

  Maltese

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Viennese /vɪəˈniːz/

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/

Burmese /bɜːˈmiːz/

Maltese /ˌmɔːlˈtiːz/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  kangaroo

 • B

  committee

 • C

  official

 • D

  iconic

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/

committee /kəˈmɪti/

official /əˈfɪʃl/

iconic /aɪˈkɒnɪk/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

close