Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1.1
 • A.

  branch

 • B.

  ankle

 • C.

  chance

 • D.

  deny

Câu 1.2
 • A.

  offering

 • B.

  danger

 • C.

  banger

 • D.

  singer

Câu 1.3
 • A.

  mango

 • B.

  single

 • C.

  language

 • D.

  longevity

Câu 1.4
 • A.

  thin

 • B.

  land

 • C.

  thank

 • D.

  mint

Câu 1.5
 • A.

  think

 • B.

  hand

 • C.

  mind

 • D.

  plant

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1.1
 • A.

  branch

 • B.

  ankle

 • C.

  chance

 • D.

  deny

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

branch /brɑːntʃ/

ankle /ˈæŋkl/

chance /tʃɑːns/

deny /dɪˈnaɪ/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ŋ/, các phương án còn lại phát âm /n/.

Chọn B.

Câu 1.2
 • A.

  offering

 • B.

  danger

 • C.

  banger

 • D.

  singer

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

offering /ˈɒfərɪŋ/

danger /ˈdeɪndʒə(r)/

banger /ˈbæŋə(r)/

singer /ˈsɪŋə(r)/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ndʒ/, các phương án còn lại phát âm /ŋ/.

Chọn B.

Câu 1.3
 • A.

  mango

 • B.

  single

 • C.

  language

 • D.

  longevity

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

mango /ˈmæŋɡəʊ/

single /ˈsɪŋɡl/

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

longevity /lɒnˈdʒevəti/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ndʒ/, các phương án còn lại phát âm /ŋ/.

Chọn D.

Câu 1.4
 • A.

  thin

 • B.

  land

 • C.

  thank

 • D.

  mint

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

thin /θɪn/

land /lænd/

thank /θæŋk/

mint /mɪnt/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ŋ/, các phương án còn lại phát âm /n/.

Chọn C.

Câu 1.5
 • A.

  think

 • B.

  hand

 • C.

  mind

 • D.

  plant

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

think /θɪŋk/

hand /hænd/

mind /maɪnd/

plant /plɑːnt/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ŋ/, các phương án còn lại phát âm /n/.

Chọn A.

close