Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 9 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  medical

 • B

  hospital 

 • C

  politic

 • D

  electric

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  physical

 • B

  horrific

 • C

  beautiful

 • D

  different   

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  chemical

 • C

  medical

 • D

  informal 

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  grammatical

 • C

  medical

 • D

  chemical

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  repetitive

 • B

  electrical

 • C

  priority

 • D

  energetic

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  aquatic

 • B

  pollutant

 • C

  influential

 • D

  degradable

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  recycle  

 • B

  medical

 • C

  chemical

 • D

  athletic 

Câu 8 :

Choose the word whose main stress is different from the others.

Câu 8.1
 • A.

  infamous

 • B.

  glorious

 • C.

  delicious

 • D.

  populous

Câu 8.2
 • A.

  tremendous

 • B.

  spacious

 • C.

  numerous

 • D.

  generous

Câu 8.3
 • A.

  dangerous

 • B.

  humorous

 • C.

  marvellous

 • D.

  enormous

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  medical

 • B

  hospital 

 • C

  politic

 • D

  electric

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

medical: /ˈmedɪkl/       

hospital: /ˈhɒspɪtl/     

politic: /ˈpɒlətɪk/   

electric: /ɪˈlektrɪk/  

Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1.

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  physical

 • B

  horrific

 • C

  beautiful

 • D

  different   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

physical: /ˈfɪzɪkl/  

horrific: /həˈrɪfɪk/  

beautiful:  /ˈbjuːtɪfl/   

different: /ˈdɪfrənt/  

Câu B trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  chemical

 • C

  medical

 • D

  informal 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

national: /ˈnæʃnəl/     

chemical: /ˈkemɪkl/       

medical: /ˈmedɪkl/  

informal: /ɪnˈfɔːml/ 

Câu D trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  grammatical

 • C

  medical

 • D

  chemical

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

national: /ˈnæʃnəl/  

grammatical: /ɡrəˈmætɪkl/      

medical: /ˈmedɪkl/       

chemical: /ˈkemɪkl/

Câu B trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  repetitive

 • B

  electrical

 • C

  priority

 • D

  energetic

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

repetitive: /rɪˈpetətɪv/

electrical: /ɪˈlektrɪkl/       

priority: /praɪˈɒrəti/    

energetic: /ˌenəˈdʒetɪk/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  aquatic

 • B

  pollutant

 • C

  influential

 • D

  degradable

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

aquatic: /əˈkwætɪk/    

pollutant /pəˈlu:tənt/

influential: /ˌɪnfluˈenʃl/   

degradable: /dɪˈɡreɪdəbl/

Câu C trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  recycle  

 • B

  medical

 • C

  chemical

 • D

  athletic 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

recycle: /ˌriːˈsaɪkl/

medical: /ˈmedɪkl/     

chemical: /ˈkemɪkl/     

athletic: /æθˈletɪk/

Câu A phát âm là /i/ còn lại là /e/

Câu 8 :

Choose the word whose main stress is different from the others.

Câu 8.1
 • A.

  infamous

 • B.

  glorious

 • C.

  delicious

 • D.

  populous

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

infamous /ˈɪnfəməs/

glorious /ˈɡlɔːriəs/

delicious /dɪˈlɪʃəs/

populous /ˈpɒpjələs/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn C.

Câu 8.2
 • A.

  tremendous

 • B.

  spacious

 • C.

  numerous

 • D.

  generous

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

tremendous /trəˈmendəs/

spacious /ˈspeɪʃəs/

numerous /ˈnjuːmərəs/

generous /ˈdʒenərəs/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn A.

Câu 8.3
 • A.

  dangerous

 • B.

  humorous

 • C.

  marvellous

 • D.

  enormous

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

humorous /ˈhjuːmərəs/

marvellous /ˈmɑːvələs/

enormous /ɪˈnɔːməs/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Chọn D.

close