Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the words which contain /sp/ or /st/ in the following sentences.

There

is a

three-storey

sports

centre

in my

neighbourhood.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the words which contain /sp/ or /st/ in the following sentences.

There

is a

three-storey

sports

centre

in my

neighbourhood.

Đáp án

There

is a

three-storey

sports

centre

in my

neighbourhood.

Lời giải chi tiết :

There is a three-storey sports centre in my neighbourhood.

(Có một trung tâm thể thao ba tầng trong khu phố của tôi.)

storey (n): tầng

sports (n): thể thao

close