Trắc nghiệm Từ vựng Unit 1 (phần 2) Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the sentence half in A with the other half in B to make a complete sentence.

1. I'm not keen

2. My sister isn't

3. Are you interested

4. Mi and Thuc Anh are crazy

5. Phong isn't fond

a. in doing DIY? 

b. on going shopping because it takes so much time. 

c. of doing puzzles very much. 

d. into playing sport. 

e. about playing board games.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the sentence half in A with the other half in B to make a complete sentence.

1. I'm not keen

2. My sister isn't

3. Are you interested

4. Mi and Thuc Anh are crazy

5. Phong isn't fond

a. in doing DIY? 

b. on going shopping because it takes so much time. 

c. of doing puzzles very much. 

d. into playing sport. 

e. about playing board games.

Đáp án

1. I'm not keen

b. on going shopping because it takes so much time. 

2. My sister isn't

d. into playing sport. 

3. Are you interested

a. in doing DIY? 

4. Mi and Thuc Anh are crazy

e. about playing board games.

5. Phong isn't fond

c. of doing puzzles very much. 

Lời giải chi tiết :

1 – b. I'm not keen on going shopping because it takes so much time.

(Tôi không thích đi mua sắm vì nó mất rất nhiều thời gian.)

2 – d. My sister isn't into playing sport.

(Em gái tôi không thích chơi thể thao.)

3 – a. Are you interested in doing DIY?

(Bạn có thích làm DIY không?)

4 – e. Mi and Thuc Anh are crazy about playing board games.

(Mi và Thục Anh mê chơi trò chơi trên bàn cờ.)

5 – c. Phong isn't fond of doing puzzles very much.

(Phong không thích giải ô chữ lắm.)

close