Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu đơn và câu ghép Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

I have stomach ache, ______  I don't want to eat anything.

 • A

  but

 • B

  so

 • C

  because

 • D

  or

Câu 2 :

Choose the best answer.

My mother eats a lot of fruit and vegetables, _____ she does exercise every morning.

 • A

  even

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  so

Câu 3 :

Choose the best answer.

You can eat less, _____  you can do more exercise.

 • A

  however

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  so

Câu 4 :

Choose the best answer.

I have flu, ______  I don't feel very tired.

 • A

  but

 • B

  or

 • C

  so

 • D

  and

Câu 5 :

Choose the best answer.

The Americans often eat fast food, ______  many of them are overweight.

 • A

  but

 • B

  when

 • C

  so

 • D

  and

Câu 6 :

Choose the best answer.

The Da Nang International Fireworks Festival is very famous and amazing. _____, it has attracted thousands of foreign and domestic visitors.

 • A

  Therefore

 • B

  Because

 • C

  While

 • D

  When

Câu 7 :

Choose the best answer.

School children like Tet because it is a long holiday; _____, they can also receive a lot of lucky money on the occasion.

 • A

  and

 • B

  otherwise

 • C

  moreover

 • D

  however

Câu 8 :

Choose the best answer.

I went to Le Mat festival last year, _______ I didn't taste any snakes there.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  so

Câu 9 :

Choose the best answer.

The Kate festival is celebrated to commemorate the Cham heroes,____  it's also a chance for the local to relax and meet one another.

 • A

  because

 • B

  although

 • C

  so

 • D

  and

Câu 10 :

Choose the best answer.

There _____  more than 300 steps up the hill to Hung Kinh Temple.

 • A

  has

 • B

  have

 • C

  are

 • D

  is

Câu 11 :

Choose the best answer.

At Mid-Autumn Festival, kids can sing, dance and enjoy moon-cake. ____, every child likes it very much.

 • A

  However

 • B

  Morever

 • C

  Because

 • D

  Therefore

Câu 12 :

Choose the best answer.

The last time I went to Scotland was in May, _______ the weather was beautiful.

 • A

  when

 • B

  while

 • C

  nevertheless

 • D

  however

Câu 13 :

Choose the best answer.

The Hung King Temple Festival was a local festival. ______, it has become a public holiday in Viet Nam since 2007.

 • A

  But

 • B

  Therefore

 • C

  Meanwhile

 • D

  However

Câu 14 :

Choose the best answer.

At the Mid-Autumn Festival, kids can sing, dance and enjoy mooncakes; _____, they love it very much.

 • A

  moreover

 • B

  nevertheless

 • C

  however

 • D

  therefore

Câu 15 :

Choose the best answer.

Hoi An Lantern Festival takes place in Hoi An, _____  the best place to celebrate is along the Ancient Town area.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  or

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

I have stomach ache, ______  I don't want to eat anything.

 • A

  but

 • B

  so

 • C

  because

 • D

  or

Đáp án : B

Phương pháp giải :

but: nhưng

so: vì vậy

because: bởi vì

or: hoặc

Lời giải chi tiết :

but: nhưng

so: vì vậy

because: bởi vì

or: hoặc

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy hành động ở vế thứ hai là kết quả của vế thứ nhất => dùng “so”

=> I have stomachache, so I don't want to eat anything. 

Tạm dịch: 

Tôi bị đau bụng, vì vậy tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Câu 2 :

Choose the best answer.

My mother eats a lot of fruit and vegetables, _____ she does exercise every morning.

 • A

  even

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  so

Đáp án : C

Phương pháp giải :

even: kể cả

but: nhưng

and: và

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

even: kể cả

but: nhưng

and: và

so: vì vậy

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ 2 có ý nghĩa bổ sung thêm ý cho vế thứ nhất=> dùng “and”

=> My mother eats a lot of fruit and vegetables, and she does exercise every morning.

Tạm dịch: Mẹ tôi ăn nhiều trái cây và rau quả, và bà tập thể dục mỗi sáng.

Câu 3 :

Choose the best answer.

You can eat less, _____  you can do more exercise.

 • A

  however

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  so

Đáp án : B

Phương pháp giải :

however: mặc dù vậy

or: hoặc

but: nhưng

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

however: mặc dù vậy (sau đó phải có dấu “,”)

or: hoặc

but: nhưng

so: vì vậy

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có quan hệ lựa chọn cái này hoặc cái kia => dùng”or”

=> You can eat less, or you can do more exercise. 

Tạm dịch: Bạn có thể ăn ít hơn, hoặc bạn có thể tập thể dục nhiều hơn.

Câu 4 :

Choose the best answer.

I have flu, ______  I don't feel very tired.

 • A

  but

 • B

  or

 • C

  so

 • D

  and

Đáp án : A

Phương pháp giải :

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

and: và

Lời giải chi tiết :

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

and: và

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau => dùng “but”

=> I have flu, but I don't feel very tired. 

Tạm dịch: Tôi bị cúm, nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi.

Câu 5 :

Choose the best answer.

The Americans often eat fast food, ______  many of them are overweight.

 • A

  but

 • B

  when

 • C

  so

 • D

  and

Đáp án : C

Phương pháp giải :

but: nhưng

when: khi

so: vì vậy

and: và

Lời giải chi tiết :

but: nhưng

when: khi

so: vì vậy

and: và

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy hành động ở vế thứ hai là kết quả của vế thứ nhất => dùng “so”

=> The Americans often eat fast food, so  many of them are overweight. 

Tạm dịch: Người Mỹ thường ăn đồ ăn nhanh, vì vậy nhiều người trong số họ bị thừa cân.

Câu 6 :

Choose the best answer.

The Da Nang International Fireworks Festival is very famous and amazing. _____, it has attracted thousands of foreign and domestic visitors.

 • A

  Therefore

 • B

  Because

 • C

  While

 • D

  When

Đáp án : A

Phương pháp giải :

therefore: vì thế

because: bởi vì

while: khi mà

when: khi

Lời giải chi tiết :

therefore: vì thế

because: bởi vì

while: khi mà

when: khi

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy hành động ở câu thứ hai là kết quả của câu thứ nhất

=> The Da Nang International Fireworks Festival is very famous and amazing. Therefore, it has attracted thousands of foreign and domestic visitors.

Tạm dịch: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng rất nổi tiếng và tuyệt vời. Do đó, nó đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước.

Câu 7 :

Choose the best answer.

School children like Tet because it is a long holiday; _____, they can also receive a lot of lucky money on the occasion.

 • A

  and

 • B

  otherwise

 • C

  moreover

 • D

  however

Đáp án : C

Phương pháp giải :

and: và

otherwise: nếu không thì

moreover: hơn thế nữa

however: mặc dù vậy

Lời giải chi tiết :

and: và

otherwise: nếu không thì

moreover: hơn thế nữa

however: mặc dù vậy

đây là câu ghép (nhờ vào hệ thống dấu câu) => dùng “moreover” hoặc “ however”

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy hành động ở vế thứ hai là kết quả của vế thứ nhất => dùng “moreover”

=> School children like Tet because it is a long holiday; moreover, they can also receive a lot of lucky money on the occasion.

Tạm dịch: Học sinh thích Tết vì đó là một kỳ nghỉ dài; hơn nữa, chúng cũng có thể nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi trong dịp này.

Câu 8 :

Choose the best answer.

I went to Le Mat festival last year, _______ I didn't taste any snakes there.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  or

 • D

  so

Đáp án : B

Phương pháp giải :

and: và

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

and: và

but: nhưng

or: hoặc

so: vì vậy

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược => dùng “but”

=> I went to Le Mat festival last year, but I didn't taste any snakes there. 

Tạm dịch: Tôi đã đến lễ hội Le Mat năm ngoái, nhưng tôi không nếm bất kỳ con rắn nào ở đó.

Câu 9 :

Choose the best answer.

The Kate festival is celebrated to commemorate the Cham heroes,____  it's also a chance for the local to relax and meet one another.

 • A

  because

 • B

  although

 • C

  so

 • D

  and

Đáp án : D

Phương pháp giải :

because: Bởi vì

although: Mặc dù

So: Vì vậy

And: Và

Lời giải chi tiết :

because: bởi vì

although: mặc dù

so: vì vậy

and: và

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy hành động ở vế thứ hai bổ sung thêm ý nghĩa cho hành động ở vế thứ nhất => dùng “and”

=>The Kate festival is celebrated to commemorate the Cham heroes, and it's also a chance for the local to relax and meet one another.

Tạm dịch: Lễ hội Kate được tổ chức để tưởng nhớ các anh hùng Chăm, và đây cũng là cơ hội để người dân địa phương thư giãn và gặp gỡ nhau.

Câu 10 :

Choose the best answer.

There _____  more than 300 steps up the hill to Hung Kinh Temple.

 • A

  has

 • B

  have

 • C

  are

 • D

  is

Đáp án : C

Phương pháp giải :

300 steps là danh từ số nhiều

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc giới thiệu đưa ra số liệu có bao nhiêu thứ gì => There are + number + Danh từ đếm được số nhiều

=> There are more than 300 steps up the hill to Hung Kinh Temple.

Tạm dịch: Có hơn 300 bậc thang lên đồi đến đền Vua Hùng. 

Câu 11 :

Choose the best answer.

At Mid-Autumn Festival, kids can sing, dance and enjoy moon-cake. ____, every child likes it very much.

 • A

  However

 • B

  Morever

 • C

  Because

 • D

  Therefore

Đáp án : D

Phương pháp giải :

However: Tuy nhiên

Moreover: hơn thế nữa

Because: Bởi vì

Therefore: vì thế

Lời giải chi tiết :

However: Tuy nhiên

Moreover: hơn thế nữa

Because: Bởi vì

Therefore: vì thế

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy hành động ở vế thứ hai là kết quả của vế thứ nhất => dùng “therefore”

=> At Mid-Autumn Festival, kids can sing, dance and enjoy moon-cake. Therefore, every child likes it very much

Tạm dịch: Tại Tết Trung thu, trẻ em có thể hát, nhảy và thưởng thức bánh trung thu. Do đó, mọi đứa trẻ đều thích nó

Câu 12 :

Choose the best answer.

The last time I went to Scotland was in May, _______ the weather was beautiful.

 • A

  when

 • B

  while

 • C

  nevertheless

 • D

  however

Đáp án : A

Phương pháp giải :

when: khi nào

while: trong khi

nevertheless: Tuy nhiên

however: tuy nhiên

Lời giải chi tiết :

when: khi nào

while: trong khi

nevertheless: Tuy nhiên

however: tuy nhiên

Trạng từ chỉ thời gian diễn ra hành động, sự kiện => dùng when

=> The last time I went to Scotland was in May, when the weather was beautiful.

Tạm dịch: Lần cuối cùng tôi đến Scotland là vào tháng Năm, khi thời tiết đẹp.

Câu 13 :

Choose the best answer.

The Hung King Temple Festival was a local festival. ______, it has become a public holiday in Viet Nam since 2007.

 • A

  But

 • B

  Therefore

 • C

  Meanwhile

 • D

  However

Đáp án : D

Phương pháp giải :

But: Nhưng

Therefore: vì thế

Meanwhile: Trong khi đó

However: Tuy nhiên

Lời giải chi tiết :

But: Nhưng

Therefore: vì thế

Meanwhile: Trong khi đó

However: Tuy nhiên

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau

=> The Hung King Temple Festival was a local festival. However, it has become a public holiday in Viet Nam since 2007.

Tạm dịch: Lễ hội đền vua Hùng là một lễ hội địa phương.Tuy nhiên, nó đã trở thành một ngày nghỉ lễ ở Việt Nam kể từ năm 2007.

Câu 14 :

Choose the best answer.

At the Mid-Autumn Festival, kids can sing, dance and enjoy mooncakes; _____, they love it very much.

 • A

  moreover

 • B

  nevertheless

 • C

  however

 • D

  therefore

Đáp án : D

Phương pháp giải :

moreover: hơn thế nữa

nevertheless: tuy nhiên

however: mặc dù vậy

therefore: vì thế

Lời giải chi tiết :

moreover: hơn thế nữa

nevertheless: tuy nhiên

however: mặc dù vậy

therefore: vì thế

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy hành động ở vế thứ hai là kết quả của vế thứ nhất => dùng therefore

=> At the Mid-Autumn Festival, kids can sing, dance and enjoy mooncakes; therefore, they love it very much.

Tạm dịch: Trong Tết Trung thu, trẻ em có thể hát, nhảy và ăn bánh trung thu; do đó, chúng rất thích

Câu 15 :

Choose the best answer.

Hoi An Lantern Festival takes place in Hoi An, _____  the best place to celebrate is along the Ancient Town area.

 • A

  and

 • B

  but

 • C

  so

 • D

  or

Đáp án : A

Phương pháp giải :

and: và

but: nhưng

so: vì vậy

or: hoặc

Lời giải chi tiết :

and: và

but: nhưng

so: vì vậy

or: hoặc

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ 2 có ý nghĩa bổ sung thêm ý cho vế thứ nhất

 => dùng từ nối “and”

=>  Hoi An Lantern Festival takes place in Hoi An,  and the best place to celebrate is along the Ancient Town area.

Tạm dịch: Lễ hội đèn lồng Hội An diễn ra tại Hội An, và nơi tốt nhất để ăn mừng là dọc theo khu vực Phố cổ.

close