Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Nam helped his parents _____ the rice onto the ox-drawn cart.

 • A

  load

 • B

  collect

 • C

  dry

 • D

  ride

Câu 2 :

Choose the best answer.

In Emi’s opinion, city life is more ______ than country life.

 • A

  friendly

 • B

  exciting

 • C

  natural

 • D

  peaceful

Câu 3 :

Choose the best answer.

Sky is ______ here in the countryside because there are no buildings to block the view.

 • A

  tidy

 • B

  close

 • C

  dense

 • D

  vast

Câu 4 :

Choose the best answer.

Look! The children are _______ the buffaloes.

 • A

  picking

 • B

  playing

 • C

  driving

 • D

  herding

Câu 5 :

Choose the best answer.

I wasn’t _____ enough to tell her truth that her mother’s gone.

 • A

  young

 • B

  brave

 • C

  generous

 • D

  convenient

Câu 6 :

Choose the best answer.

Look at the picture.

In the family, everyone has his own job. What the youngest child has to do every day is to ______.

 • A

  herd the buffaloes

 • B

  harvest

 • C

  fly kites

 • D

  dry the rice

Câu 7 :

Choose the best answer.

Last week was the harvest time, I was staying with my uncle and I helped him load the rice onto the _____.

 • A

  buffalo-drawn cart

 • B

  cart buffalo-drawn

 • C

  cart-drawn buffalo

 • D

  cart-buffalo drawn

Câu 8 :

Choose the best answer.

I have stayed in a ______ area for two weeks. The transportation was very inconvenient and there was no entertainment center to relax.

 • A

  rural

 • B

  urban

 • C

  outskirts

 • D

  suburb

Câu 9 :

Choose the best answer.

My family is going to come back to the hometown to _____ a visit to our grandparents.

 • A

  make

 • B

  pay

 • C

  do

 • D

  take

Câu 10 :

Choose the best answer.

_______ is an area of  land with hills or mountains.

 • A

  Grassland

 • B

  Tractor

 • C

  Highland

 • D

  Beehive

Câu 11 :

Choose the best answer.

Several large fish live in the ______.

 • A

  path

 • B

  scarecrow

 • C

  underground

 • D

  pond

Câu 12 :

Choose the best answer.

In Vietnam, farmers start ______ in the spring.

 • A

  ploughing

 • B

  herding

 • C

  harvesting

 • D

  exploring

Câu 13 :

Choose the best answer.

Except for some minor changes, life in my hometown has generally remained at a slow _____.

 • A

  speed

 • B

  rhythm

 • C

  pace

 • D

  both B&C

Câu 14 :

Choose the best answer.

Which one do you prefer, life in the _____ area or life in a modern town?

 • A

  far

 • B

  further

 • C

  distance

 • D

  remote

Câu 15 :

Choose the best answer.

This kind of music is really ______. I hardly listen to it.

 • A

  interesting

 • B

  disturbing

 • C

  disturbed

 • D

  interested

Câu 16 :

Choose the best answer.

In the city, the traffic is very noisy and there’s a lot of air _____.

 • A

  pollute

 • B

  polluting

 • C

  polluted

 • D

  pollution

Câu 17 :

Choose the best answer.

________ is very hard because nomads often move from one place to another. However, it is also interesting.

 • A

  Working life

 • B

  Settled life

 • C

  Nomadic life

 • D

  Slum life

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Nam helped his parents _____ the rice onto the ox-drawn cart.

 • A

  load

 • B

  collect

 • C

  dry

 • D

  ride

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Load: Tải

Collect: Sưu tầm

Dry: phơi

Ride: đạp xe

the ox-drawn cart.: xe bò

Lời giải chi tiết :

Load: Tải

Collect: Sưu tầm

Dry: phơi

Ride: đạp xe

=> Nam helped his parents load the rice onto the ox-drawn cart.

Tạm dịch:

Nam giúp bố mẹ tải gạo lên xe bò kéo. 

Câu 2 :

Choose the best answer.

In Emi’s opinion, city life is more ______ than country life.

 • A

  friendly

 • B

  exciting

 • C

  natural

 • D

  peaceful

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Friendly: Thân thiện

Exciting: Thú vị 

Natural: thuộc về tự nhiên

Peaceful: Thanh bình

Lời giải chi tiết :

Friendly: Thân thiện

Exciting: Hào hứng

Natural: thuộc về tự nhiên

Peaceful: Thanh bình

=> In Emi’s opinion, city life is more exciting than country life.

Tạm dịch:

Theo ý kiến của Emi, cuộc sống thành phố thú vị hơn cuộc sống nông thôn. Câu 3 :

Choose the best answer.

Sky is ______ here in the countryside because there are no buildings to block the view.

 • A

  tidy

 • B

  close

 • C

  dense

 • D

  vast

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tidy: Gọn

Close: Gần 

Dense: Dày đặc  

Vast: rộng lớn

- block the view: phá cảnh, chắn tầm nhìn

Lời giải chi tiết :

Tidy: Gọn 

Close: Gần   

Dense: Dày đặc 

Vast: rộng lớn

=> Sky is vast here in the countryside because there are no buildings to block the view.

Tạm dịch:

Bầu trời rộng lớn ở vùng nông thôn vì không có tòa nhà để chặn tầm nhìn.

Câu 4 :

Choose the best answer.

Look! The children are _______ the buffaloes.

 • A

  picking

 • B

  playing

 • C

  driving

 • D

  herding

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Picking: Chọn          

Playing: Đang chơi            

Driving:  Lái xe             

Herding: Chăn gia súc

 

Lời giải chi tiết :

Picking: Chọn                                                                              

Playing: Đang chơi                                                                                

Driving:  Lái xe                                                                                

Herding: Chăn gia súc

=> Look! The children are herding the buffaloes.

Tạm dịch:

Nhìn kìa! Những đứa trẻ đang chăn trâu. 

Câu 5 :

Choose the best answer.

I wasn’t _____ enough to tell her truth that her mother’s gone.

 • A

  young

 • B

  brave

 • C

  generous

 • D

  convenient

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Young: Trẻ                         

Brave: Dũng cảm                   

Generous: Hào phóng     

Convenient: Tiện lợi

Lời giải chi tiết :

Young (adj): Trẻ        

Brave (adj): Dũng cảm         

Generous (adj): Hào phóng           

Convenient (adj): Tiện lợi

=> I wasn’t brave enough to tell her truth that her mother’s gone.

Tạm dịch:

Tôi không đủ can đảm để nói sự thật rằng mẹ cô đã ra đi. 

Câu 6 :

Choose the best answer.

Look at the picture.

In the family, everyone has his own job. What the youngest child has to do every day is to ______.

 • A

  herd the buffaloes

 • B

  harvest

 • C

  fly kites

 • D

  dry the rice

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Herd the buffaloes: Đàn trâu

Harvest: Mùa gặt

Fly kites: Thả diều

Dry the rice: Phơi thóc

=> In the family, everyone has his own job. What the youngest child has to do every day is to herd the buffaloes

Tạm dịch:

Trong gia đình, ai cũng có công việc riêng. Những gì đứa trẻ nhỏ nhất phải làm mỗi ngày là chăn trâu.

Câu 7 :

Choose the best answer.

Last week was the harvest time, I was staying with my uncle and I helped him load the rice onto the _____.

 • A

  buffalo-drawn cart

 • B

  cart buffalo-drawn

 • C

  cart-drawn buffalo

 • D

  cart-buffalo drawn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

buffalo-drawn cart (xe trâu kéo)

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: buffalo-drawn cart (xe trâu kéo)

=> Last week was the harvest time, I was staying with my uncle and I helped him load the rice onto the buffalo-drawn cart

Tạm dịch:

Tuần trước là thời gian thu hoạch, tôi ở với chú tôi và tôi đã giúp chú tải gạo lên xe kéo trâu

Câu 8 :

Choose the best answer.

I have stayed in a ______ area for two weeks. The transportation was very inconvenient and there was no entertainment center to relax.

 • A

  rural

 • B

  urban

 • C

  outskirts

 • D

  suburb

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Rural:  Nông thôn 

Urban: Thành thị   

Outskirts: Vùng ngoại ô   

Suburb: ngoại ô

Lời giải chi tiết :

Rural:  Nông thôn    

Urban: Thành thị   

Outskirts: Vùng ngoại ô       

Suburb: ngoại ô

=> I have stayed in a rural area for two weeks. The transportation was very inconvenient and there was no entertainment center to relax.

Tạm dịch: Tôi đã ở lại một vùng nông thôn trong hai tuần. Giao thông rất bất tiện và không có trung tâm giải trí để thư giãn.

 

Câu 9 :

Choose the best answer.

My family is going to come back to the hometown to _____ a visit to our grandparents.

 • A

  make

 • B

  pay

 • C

  do

 • D

  take

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Pay a visit to : đi thăm nơi nào đó/ai đó

Lời giải chi tiết :

Make: Chế tạo 

Pay: Trả 

Do: Làm

take: dùng, lấy

Pay a visit to : đi thăm nơi nào đó/ai đó

=> My family is going to come back to the hometown to pay a visit to our grandparents.

Tạm dịch: Gia đình tôi sẽ trở về quê để thăm ông bà của chúng tôi.

Câu 10 :

Choose the best answer.

_______ is an area of  land with hills or mountains.

 • A

  Grassland

 • B

  Tractor

 • C

  Highland

 • D

  Beehive

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Grassland: Đồng cỏ

Tractor: Máy kéo 

Highland: Cao nguyên

Beehive: Tổ ong

- dựa vào nghĩa của câu: từ gì dùng để miêu tả vùng đồi núi.

Lời giải chi tiết :

Grassland: Đồng cỏ    

Tractor: Máy kéo  

Highland: Vùng cao nguyên

Beehive: Tổ ong

=> Highland is an area of land with hills or mountains.

Tạm dịch: Cao nguyên là một vùng đất có đồi hoặc núi.

Câu 11 :

Choose the best answer.

Several large fish live in the ______.

 • A

  path

 • B

  scarecrow

 • C

  underground

 • D

  pond

Đáp án : D

Phương pháp giải :

PP:

Path: Con đường                         

Scarecrow: Bù nhìn                 

Underground: Ngầm            

Pond: Ao

Lời giải chi tiết :

Path: Con đường                         

Scarecrow: Bù nhìn                 

Underground: Ngầm            

Pond: Ao

=> Several large fish live in the pond

Tạm dịch: Một số loài cá lớn sống trong ao.

Câu 12 :

Choose the best answer.

In Vietnam, farmers start ______ in the spring.

 • A

  ploughing

 • B

  herding

 • C

  harvesting

 • D

  exploring

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Plough: cày

Herd: Chăn gia súc

Harvest: Thu hoạch

Explore: Khám phá

Lời giải chi tiết :

Plough (v): cày

Herd (v): Chăn gia súc

Harvest (v): Thu hoạch

Explore (v) : Khám phá

=> In Vietnam, farmers start ploughing  in the spring. (Vụ xuân và thường sẽ thu hoạch vào mùa hè)

Tạm dịch: Ở Việt Nam, nông dân bắt đầu cày cấy vào mùa xuân.

Câu 13 :

Choose the best answer.

Except for some minor changes, life in my hometown has generally remained at a slow _____.

 • A

  speed

 • B

  rhythm

 • C

  pace

 • D

  both B&C

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Speed: Tốc độ 

Rhythm: Nhịp  

Pace: Both: Đều

Lời giải chi tiết :

Speed: Tốc độ  

Rhythm: Nhịp  (âm nhạc)       

Pace: Vận tốc 

Cụm từ: at a slow pace: nhịp độ chậm  (để nói về sự phát triển)

=> Except for some minor changes, life in my hometown has generally remained at a slow pace.

Tạm dịch:

Ngoại trừ một số thay đổi nhỏ, cuộc sống ở quê tôi nói chung vẫn ở tốc độ chậm. 

 

Câu 14 :

Choose the best answer.

Which one do you prefer, life in the _____ area or life in a modern town?

 • A

  far

 • B

  further

 • C

  distance

 • D

  remote

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khu vực hẻo lánh: remote area.

Lời giải chi tiết :

Far: Xa         

Further: Thêm nữa       

Distance: Khoảng cách   

Remote: Hẻo lánh

=> Which one do you prefer, life in the remote area or life in a modern town?

Tạm dịch:

Bạn thích cái nào hơn, cuộc sống ở vùng sâu vùng xa hay cuộc sống ở một thị trấn hiện đại? 

 

Câu 15 :

Choose the best answer.

This kind of music is really ______. I hardly listen to it.

 • A

  interesting

 • B

  disturbing

 • C

  disturbed

 • D

  interested

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Interesting: Thú vị                                      

Disturbing: Phiền                             

Disturbed: Bị làm phiền               

Interested: Quan tâm

 

Lời giải chi tiết :

Interesting: Thú vị     

Disturbing: Phiền  

Disturbed: Bị làm phiền 

Interested: Quan tâm

=> This kind of music is really disturbing. I hardly listen to it.

Tạm dịch:                                           

Thể loại nhạc này thực sự phiền. Tôi hầu như không nghe nó. 

Câu 16 :

Choose the best answer.

In the city, the traffic is very noisy and there’s a lot of air _____.

 • A

  pollute

 • B

  polluting

 • C

  polluted

 • D

  pollution

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sau a lot of là danh từ /cụm danh từ

Lời giải chi tiết :

pollute: ô nhiễm

polluting: gây ô nhiễm 

polluted: đã ô nhiễm 

pollution: sự ô nhiễm 

Sau a lot of là danh từ => air pollution (ô nhiễm không khí)

=> In the city, the traffic is very noisy and there’s a lot of air pollution

Tạm dịch:

Trong thành phố, giao thông rất ồn ào và có rất nhiều ô nhiễm không khí.

Câu 17 :

Choose the best answer.

________ is very hard because nomads often move from one place to another. However, it is also interesting.

 • A

  Working life

 • B

  Settled life

 • C

  Nomadic life

 • D

  Slum life

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- nomad (n): dân du mục

Lời giải chi tiết :

Working life: Cuộc sống làm việc

Settled life: Cuộc sống định cư

Nomadic life: Cuộc sống du mục

Slum life: Cuộc sống ở khu ổ chuột

=> Nomadic life is very hard because nomads often move from one place to another. However, it is also interesting.

Tạm dịch: Cuộc sống du mục rất khó khăn vì những người du mục thường di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Tuy nhiên, nó cũng thú vị.

close