Trắc nghiệm Ngữ pháp Trạng từ chỉ tần suất Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Put the words in the correct order to make sentences.

often

on Sundays.

has

breakfast

in bed

Mike

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Put the words in the correct order to make sentences.

often

on Sundays.

has

breakfast

in bed

Mike

Đáp án

Mike

often

has

breakfast

in bed

on Sundays.

Phương pháp giải :

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu:

S + trạng từ + động từ thường + tân ngữ

Lời giải chi tiết :

Mike often has breakfast in bed on Sundays.

(Mike thường ăn sáng trên giường vào các ngày Chủ nhật.)

close