Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 2 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  member

 • B

  learn

 • C

  water

 • D

  dinner

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  today

 • B

  together  

 • C

  work

 • D

  melody  

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  butter   

 • B

  focus

 • C

  suggest

 • D

  nut

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  prefe

 • B

  dancer

 • C

  teacher

 • D

  answer  

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  burn

 • B

  return

 • C

  purple

 • D

  culture

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  enjoy   

 • B

  government

 • C

  independent

 • D

  camera

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  connect

 • B

  concern

 • C

  contact

 • D

  combine

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine

 • B

  if

 • C

  police

 • D

  pizza

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teaching             

 • B

  going                    

 • C

  equal                      

 • D

  eleven 

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  these              

 • B

  metre              

 • C

  secret              

 • D

  English             

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  meet

 • B

  pretty

 • C

  seen

 • D

  sheep

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hill

 • B

  dream            

 • C

  king          

 • D

  six

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  fruit

 • B

  build 

 • C

  juice

 • D

  suit

Câu 16 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  wife

 • B

  fine

 • C

  wine

 • D

  rich

Câu 17 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  girl

 • B

  fish

 • C

  live

 • D

  drink

Câu 18 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  office

 • B

  difficult 

 • C

  important 

 • D

  exercise

Câu 19 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  marriage

 • B

  exam

 • C

  family

 • D

  national

Câu 20 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  machine

 • B

  library

 • C

  message

 • D

  breakfast

Câu 21 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  remember

 • B

  become

 • C

  design

 • D

  different

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  member

 • B

  learn

 • C

  water

 • D

  dinner

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Member:   

 Learn:    

Water:    

Dinner:    

Lời giải chi tiết :

member /ˈmembə(r)/

learn /lɜːn/

water /ˈwɔːtə(r)/

dinner /ˈdɪnə(r)/

Câu B phát âm là /ɜ/ còn lại là /ə/.

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  today

 • B

  together  

 • C

  work

 • D

  melody  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

today /təˈdeɪ/

together /təˈɡeðə(r)/

work /wɜːk/

melody /ˈmelədi/

Câu C phát âm /ɜ:/ còn lại là /ə/.

 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  butter   

 • B

  focus

 • C

  suggest

 • D

  nut

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

butter /ˈbʌtə(r)/

focus /ˈfəʊkəs/

suggest /səˈdʒest/

nut /nʌt/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ʌ/, các phương án còn lại phát âm /ə/.   

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  prefe

 • B

  dancer

 • C

  teacher

 • D

  answer  

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Prefer: /prɪˈfɜː(r)/

Dancer: /ˈdɑːnsə(r)/

Teacher: /ˈtiːtʃə(r)/

Answer: /ˈɑːnsə(r)/

Câu A phát âm là /ɜ/ còn lại là / ə/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  burn

 • B

  return

 • C

  purple

 • D

  culture

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Burn: /bɜːn/

Return: /rɪˈtɜːn/

Purple: /ˈpɜːpl/

Culture: /ˈkʌltʃə(r)/

Câu D phát âm là / ə/ còn lại là / ɜ/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  enjoy   

 • B

  government

 • C

  independent

 • D

  camera

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Enjoy: /ɪnˈdʒɔɪ/

Government: /ˈɡʌvənmənt/

Independent: /ˌɪndɪˈpendənt/

Camera: /ˈkæmrə/ 

Câu A phát âm là / ɪ / còn lại là / ə /  

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  connect

 • B

  concern

 • C

  contact

 • D

  combine

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

connect /kəˈnekt/

concern /kənˈsɜːn/

contact /ˈkɒntækt/

combine /kəmˈbaɪn/ 

Câu C phát âm là /ɒ/ còn lại là /ə/.

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  machine

 • B

  if

 • C

  police

 • D

  pizza

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

machine /məˈʃiːn/

if /ɪf/ 

police /pəˈliːs/

pizza /ˈpiːtsə/ 

Đáp án B phát âm là /ɪ / còn lại là /i:/.

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  magazine            

 • B

  side                         

 • C

  hide                      

 • D

  high 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Magazine: /ˌmæɡəˈziːn/

Side: /saɪd/

Hide: /haɪd/

High: /haɪ/ 

Đáp án A  phát âm là / i  / còn lại là /  /

Đáp án: A

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  teaching             

 • B

  going                    

 • C

  equal                      

 • D

  eleven 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Teaching: /ˈtiːtʃɪŋ/

Going: /ˈɡəʊɪŋ/

Equal: /ˈiːkwəl/

Eleven: /ɪˈlevn/ 

Đáp án C  phát âm là / i  / còn lại là / ɪ /

Đáp án: C

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  picture

 • B

  ticket

 • C

  litre

 • D

  cinema

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

picture /ˈpɪktʃə(r)/

ticket /ˈtɪkɪt/

liter /ˈliːtə(r)/ 

cinema /ˈsɪnəmə/ 

Đáp án C  phát âm là /iː/ còn lại là /ɪ/.

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  these              

 • B

  metre              

 • C

  secret              

 • D

  English             

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

these /ðiːz/

metre /ˈmiː.tər/

secret /ˈsiː.krət/

English  /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/           

Đáp án D phát âm là /i: / còn lại là /ɪ/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  meet

 • B

  pretty

 • C

  seen

 • D

  sheep

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Meet: /miːt/

Pretty: /ˈprɪti/

Seen: /siːn/

Sheep: /ʃiːp/ 

Đáp án B phát âm là / ɪ / còn lại là / i / 

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hill

 • B

  dream            

 • C

  king          

 • D

  six

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hill: /hɪl/

Dream: /driːm/

King: /kɪŋ/ 

Six: /sɪks/ 

Đáp án B phát âm là / i: / còn lại là / ɪ /

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  fruit

 • B

  build 

 • C

  juice

 • D

  suit

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

fruit /fruːt/

build /bɪld/

juice /ʤuːs/

suit/suːt/

Đáp án B đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /uː/

Câu 16 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  wife

 • B

  fine

 • C

  wine

 • D

  rich

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

wife /waɪf/

fine //faɪn/

wine /waɪn/

rich /rɪʧ/

Đáp án D đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /aɪ/

Câu 17 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  girl

 • B

  fish

 • C

  live

 • D

  drink

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

girl/gɜːl/

fish /fɪʃ/

live /lɪv/

drink /drɪŋk/

Đáp án A đọc là /ɜː/, các đáp án còn lại đọc là / ɪ/

Câu 18 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  office

 • B

  difficult 

 • C

  important 

 • D

  exercise

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

office /ˈɒfɪs/

difficult /ˈdɪfɪkəlt

important /ɪmˈpɔːtənt

exercise /ˈɛksəsaɪz/

Đáp án D đọc là /aɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ɪ/

Câu 19 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  marriage

 • B

  exam

 • C

  family

 • D

  national

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

marriage /ˈmærɪʤ/

example /ɪɡˈzæm/

family /ˈfæmɪli/

company /ˈnæʃnəl/

Đáp án A đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /æ/

Câu 20 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  machine

 • B

  library

 • C

  message

 • D

  breakfast

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

machine /məˈʃiːn/

library /ˈlaɪbrəri/

message /ˈmɛsɪʤ/

breakfast /ˈbrɛkfəst/

Đáp án C đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu 21 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  remember

 • B

  become

 • C

  design

 • D

  different

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

remember /rɪˈmɛmbə/

become /bɪˈkʌm/

design /dɪˈzaɪn/

different/ˈdɪfrənt/

Đáp án D đọc là /ə/, các đáp án còn lại đọc là /ɪ/

close