Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the words which contain /br/ and /pr/ in the following sentences.

My

brother

says

online

learning

improves

our

IT skills.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the words which contain /br/ and /pr/ in the following sentences.

My

brother

says

online

learning

improves

our

IT skills.

Đáp án

My

brother

says

online

learning

improves

our

IT skills.

Lời giải chi tiết :

My brother says online learning improves our IT skills.

(Anh trai tôi nói học trực tuyến cải thiện kỹ năng công nghệ thông tin của chúng tôi.)

brother (n): anh em trai

improves (V-s): cải thiện

close