Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  generation

 • B

  goose

 • C

  ginger

 • D

  engineer

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  recycle

 • B

  encourage

 • C

  coupon

 • D

  competition 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  green

 • B

  manager 

 • C

  great

 • D

  grand  

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  kite

 • B

  cookie

 • C

  hik

 • D

  knit

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  chemist

 • B

  school

 • C

  chance

 • D

  chaos 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  camping

 • B

  recycle

 • C

  vacuum

 • D

  community

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  church

 • B

  architect

 • C

  children

 • D

  armchair

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  get

 • B

  garden

 • C

  go

 • D

  general

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  complete

 • B

  compass

 • C

  concert

 • D

  century

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  calories

 • B

  carve

 • C

  centre

 • D

  collage

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ceiling

 • B

  cancel

 • C

  calling

 • D

  cupboard  

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  collect

 • B

  clean

 • C

  city

 • D

  cracker  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  mechanic   

 • B

  stomachache

 • C

  christmas

 • D

  chance

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  giggle

 • B

  gone

 • C

  engine

 • D

  forget  

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  question

 • B

  mosquito

 • C

  mosque

 • D

  unique  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  generation

 • B

  goose

 • C

  ginger

 • D

  engineer

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/

goose /ɡuːs/

ginger /ˈdʒɪndʒə(r)/

engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/

Câu B âm –g phát âm là /g/, còn lại phát âm là /dʒ/               

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  recycle

 • B

  encourage

 • C

  coupon

 • D

  competition 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

recycle /ˌriːˈsaɪkl/

encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

coupon /ˈkuːpɒn/

competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/

Câu A âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  green

 • B

  manager 

 • C

  great

 • D

  grand  

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

green /ɡriːn/

manager /ˈmænɪdʒə(r)/

great /ɡreɪt/

grand /ɡrænd/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát là /dʒ/, các phương án còn lại phát âm /g/.

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  kite

 • B

  cookie

 • C

  hik

 • D

  knit

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

kite /kaɪt/

cookie /ˈkʊki/

hike /haɪk/

knit /nɪt/

Câu D âm –h là âm câm, còn lại phát âm là /k/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  chemist

 • B

  school

 • C

  chance

 • D

  chaos 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

chemist /ˈkemɪst/

school /skuːl/

chance /tʃɑːns/

chaos /ˈkeɪɒs/

Câu C âm –ch phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /k/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  camping

 • B

  recycle

 • C

  vacuum

 • D

  community

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

camping /ˈkæmpɪŋ/

recycle /ˌriːˈsaɪkl/

vacuum /ˈvækjuːm/

community /kəˈmjuːnəti/

Câu B âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  church

 • B

  architect

 • C

  children

 • D

  armchair

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

church /tʃɜːtʃ/

architect /ˈɑːkɪtekt/

children /ˈtʃɪldrən/

armchair /ˈɑːmtʃeə(r)/

Câu B âm –ch phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  get

 • B

  garden

 • C

  go

 • D

  general

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

get /ɡet/

garden /ˈɡɑːdn/

go /ɡəʊ/

general /ˈdʒenrəl/

Câu D âm –g phát âm là /dʒ/, còn lại phát âm là /g/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  complete

 • B

  compass

 • C

  concert

 • D

  century

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

complete /kəmˈpliːt/

compass /ˈkʌmpəs/

concert /ˈkɒnsət/

century /ˈsentʃəri/

Câu D âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  calories

 • B

  carve

 • C

  centre

 • D

  collage

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

calories /ˈkæləriz/

carve /kɑːv/

centre /ˈsentə(r)/

collage /ˈkɒlɑːʒ/

Câu C âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ceiling

 • B

  cancel

 • C

  calling

 • D

  cupboard  

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ceiling /ˈsiːlɪŋ/

cancel /ˈkænsl/

calling /ˈkɔːlɪŋ/

cupboard /ˈkʌbəd/

Câu A âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  collect

 • B

  clean

 • C

  city

 • D

  cracker  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

collect /kəˈlekt/

clean /kliːn/

city /ˈsɪti/

cracker /ˈkrækə(r)/

Câu C âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  mechanic   

 • B

  stomachache

 • C

  christmas

 • D

  chance

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

mechanic /məˈkænɪk/

stomachache /ˈstʌməkeɪk/

christmas /ˈkrɪsməs/

chance /tʃɑːns/

Câu D âm –ch phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /k/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  giggle

 • B

  gone

 • C

  engine

 • D

  forget  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

giggle /ˈɡɪɡl/

gone /ɡɒn/

engine /ˈendʒɪn/

forget /fəˈɡet/

Câu C âm –g phát âm là /dʒ/, còn lại phát âm là /g/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  question

 • B

  mosquito

 • C

  mosque

 • D

  unique  

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

question /ˈkwestʃən/

mosquito /məˈskiːtəʊ/

mosque /mɒsk/

unique /juˈniːk/

Câu A âm –qu phát âm là /kw/, còn lại phát âm là /k/

close