Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  judo

 • B.

  homework

 • C.

  open

 • D.

  brother

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  Monday

 • B.

  mother

 • C.

  month

 • D.

  going

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  flood

 • B.

  school

 • C.

  shoot

 • D.

  mood

Câu 1.4

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  bu

 • B.

  must

 • C.

  put

 • D.

  lunch

Câu 1.5

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  cousin

 • B.

  coupon

 • C.

  trouble

 • D.

  younger

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  judo

 • B.

  homework

 • C.

  open

 • D.

  brother

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

judo /ˈdʒuːdəʊ/ (n): võ judo

homework /ˈhəʊmwɜːk/ (n): bài tập về nhà

open /ˈəʊpən/ (v): mở

brother /ˈbrʌðə(r)/ (n): anh/ em trai

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ʌ/, các phương án còn lại phát âm là /əʊ/.

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  Monday

 • B.

  mother

 • C.

  month

 • D.

  going

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Monday /ˈmʌndeɪ/ (n): thứ Hai

mother /ˈmʌðə(r)/ (n): mẹ

month /mʌnθ/ (n): tháng

going /ˈɡəʊɪŋ/ (n): rời đi

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /əʊ/, các phương án còn lại phát âm là /ʌ/.

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  flood

 • B.

  school

 • C.

  shoot

 • D.

  mood

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

flood /flʌd/ (n): lũ lụt

school /skl/ (n): trường học

shoot /ʃt/ (v): bắn

mood /md/ (n): tinh thần

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ʌ/, các phương án còn lại phát âm là //.

Câu 1.4

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  bu

 • B.

  must

 • C.

  put

 • D.

  lunch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

bug /bʌɡ/ (n): con bọ

must /mʌst/ (aux): phải

put /pʊt/ (v): đặt/ để

lunch /lʌntʃ/ (n): bữa ăn trưa

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /ʊ/, các phương án còn lại phát âm là /ʌ/.

Câu 1.5

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  cousin

 • B.

  coupon

 • C.

  trouble

 • D.

  younger

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

cousin /'kʌzn/ (n): anh chị em họ

coupon /ˈkuːpɒn/ (n): phiếu giảm giá

trouble /'trʌbl/ (n): vấn đề, rắc rối

younger (adj): /ˈjʌŋɡə(r)/ (adj): trẻ hơn

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /uː/, các phương án còn lại phát âm là /ʌ/.

close