Trắc nghiệm Ngữ pháp Giới từ chỉ thời gian và địa điểm Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Tom isn't here _________ the moment. He'll be back _________five minutes.

 • A

  in/ on

 • B

  at/ on

 • C

  in/ in

 • D

  at/ in

Câu 2 :

Choose the best answer.

The course begins _______7 January and ends _________10 March.

 • A

  on/on

 • B

  in/in

 • C

  at/at

 • D

  from/to

Câu 3 :

Choose the best answer.

Tom's grandmother died _______1977 _______ the age of 79.

 • A

  on/at

 • B

  in/ at

 • C

  at/in

 • D

  in/on

Câu 4 :

Choose the best answer.

Section 5 is _________ the first floor of the Prep School.

 • A

  at

 • B

  in

 • C

  on

 • D

  between

Câu 5 :

Choose the best answer.

Mary was born ______ 20th March _________1982.

 • A

  on/in

 • B

  on/on

 • C

  in/in

 • D

  in/on

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

Our family stays _____ a villa.

A. in  

B. on

C. in front of  

 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

There are four students at each table. My friend Justine sits_____ me.

A. in front of

B. near to

C. opposite

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

Tom sits______ Lucy and James.

A. between

B. in front

C. near to  

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

We have posters _______ the walls.

A. on

B. above

C. under

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

There's a waste paper basket _____ her desk.

A. on  

B. under

C. between

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

We had sandwiches ______ a pretty fountain.

A. by

B. on

C. in  

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

You need to walk _____ this road quickly. There’s lots of traffic.

A. across

B. by

C. out

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Tom isn't here _________ the moment. He'll be back _________five minutes.

 • A

  in/ on

 • B

  at/ on

 • C

  in/ in

 • D

  at/ in

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

at the moment: ngay lúc này

in five minutes: trong 5 phút nữa.

=> Tom isn't here at the moment. He'll be back in five minutes.

Tạm dịch: Ngay lúc này, Tom không ở đây. Anh ấy sẽ quay lại trong 5 phút nữa.

Câu 2 :

Choose the best answer.

The course begins _______7 January and ends _________10 March.

 • A

  on/on

 • B

  in/in

 • C

  at/at

 • D

  from/to

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Trước ngày, tháng => dùng giới từ “on”

=> The course begins on 7 January and ends on 10 March.

Tạm dịch: Khóa học bắt đầu vào mùng 7 tháng 1 và kết thúc vào mùng 10 tháng 3.

Câu 3 :

Choose the best answer.

Tom's grandmother died _______1977 _______ the age of 79.

 • A

  on/at

 • B

  in/ at

 • C

  at/in

 • D

  in/on

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Trước năm => dùng giới từ “in”

at the age of: ở độ tuổi

=> Tom's grandmother died in 1977 at the age of 79.

Tạm dịch: Bà ngoại của Tom mất năm 1977 ở độ tuổi 79.

Câu 4 :

Choose the best answer.

Section 5 is _________ the first floor of the Prep School.

 • A

  at

 • B

  in

 • C

  on

 • D

  between

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: on + tầng bao nhiêu

Lời giải chi tiết :

floor (tầng) => dùng giới từ “on” (bên trên)

=> Section 5 is on the first floor of the Prep School.

Tạm dịch: Khu 5 ở tầng đầu tiên của trường học Prep.

Câu 5 :

Choose the best answer.

Mary was born ______ 20th March _________1982.

 • A

  on/in

 • B

  on/on

 • C

  in/in

 • D

  in/on

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: on + ngày –tháng-năm, in + năm

Lời giải chi tiết :

+ Trước thứ, trước ngày - tháng, trước cả cụm "ngày - tháng - năm" => dùng giới từ “on”

+ Trước tháng hoặc năm đơn lẻ => dùng giới từ “in”

=> Mary was born on 20th March in 1982.

Tạm dịch: Mary sinh ngày 20 tháng 3 năm 1982.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

Our family stays _____ a villa.

A. in  

B. on

C. in front of  

 

Đáp án

A. in  

Lời giải chi tiết :

In: trong

On: trên

In front of: ở đằng trước

Our family stays in a villa.

Tạm dịch:  Gia đình chúng tôi ở trong một biệt thự.

Đáp án: A

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

There are four students at each table. My friend Justine sits_____ me.

A. in front of

B. near to

C. opposite

Đáp án

A. in front of

Lời giải chi tiết :

Near: gần (không có near to)

Opposite: đối diện

In front of : đằng trước

There are four students at each table. My friend Justine sits ìn front of  me.
Tạm dịch: Có bốn học sinh ở mỗi bàn. Bạn tôi Justine ngồi đằng trước tôi.

Đáp án: A In front of: ở đằng trước

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

Tom sits______ Lucy and James.

A. between

B. in front

C. near to  

Đáp án

A. between

Lời giải chi tiết :

Between … and …: giữa … và …

In front of: ở đằng trước

Near: gần (không có near to)

=> Tom sits between Lucy and James.

Tạm dịch: Tom ngồi giữa Lucy và James.

Đáp án:  A

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

We have posters _______ the walls.

A. on

B. above

C. under

Đáp án

A. on

Lời giải chi tiết :

On: bên trên (ngay bên trên )

Above: bên trên (không phải ngay ở bên trên bề mặt, có thể cao lên bên trên)

Under: bên dưới

=> We have posters on the walls.

Tạm dịch: Chúng tôi có những tấm áp phích trên tường.

Đáp án: ACâu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

There's a waste paper basket _____ her desk.

A. on  

B. under

C. between

Đáp án

B. under

Lời giải chi tiết :

On: trên bề mặt

Under: bên dưới

Between: ở giữa

=> There's a waste paper basket under her desk.
Tạm dịch: Có một cái thùng rác ở bên dưới bàn của cô ấy

Đáp án: B

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

We had sandwiches ______ a pretty fountain.

A. by

B. on

C. in  

Đáp án

A. by

Lời giải chi tiết :

By: bên cạnh

On: trên

In: trong

=> We had sandwiches by a pretty fountain.

Tạm dịch: Chúng tôi đã ăn bánh sandwich bên cạnh một đài phun nước đẹp.

Đáp án:  A

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete the sentence.

You need to walk _____ this road quickly. There’s lots of traffic.

A. across

B. by

C. out

Đáp án

A. across

Lời giải chi tiết :

Across: băng qua

By: bên cạnh

On: trên

=> You need to walk across this road quickly. There’s lots of traffic.

Tạm dịch: Bạn cần băng qua con đường này một cách nhanh chóng. Có rất nhiều phương tiện giao thông.

Đáp án: A

close