Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 7 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the words which contain /bl/ and /kl/ in the following sentences.

Look!

There

are

black

clouds

all over!

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Choose the words which contain /bl/ and /kl/ in the following sentences.

Look!

There

are

black

clouds

all over!

Đáp án

Look!

There

are

black

clouds

all over!

Lời giải chi tiết :

Look! There are black clouds all over!

(Nhìn kìa! Có những đám mây đen ở khắp mọi nơi!)

black (n, adj): màu đen

cloud (n): mây

close