Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu phức với mệnh đề trạng từ chỉ thời gian Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

____ the seventh lunar month comes, Vietnamese people often celebrate Vu Lan festival (or Mother's day).

 • A

  Because

 • B

  Although

 • C

  Whether

 • D

  When

Câu 2 :

Choose the best answer.

______ spring comes, many Vietnamese villages prepare for a new festival season.

 • A

  While

 • B

  When

 • C

  Nevertheless

 • D

  However

Câu 3 :

Choose the best answer.

______she was young, she believed in fairy tales.

 • A

  When

 • B

  As

 • C

  After

 • D

  Or

Câu 4 :

Choose the best answer.

The teacher asked for his homework ____ she noticed it was missing.

 • A

  before

 • B

  after

 • C

  thanks to

 • D

  due to

Câu 5 :

Choose the best answer.

Anna laughed ____her mother dropped a pie upside down on the floor.

 • A

  after

 • B

  if

 • C

  when

 • D

  until

Câu 6 :

Choose the best answer.

The Hung King Temple festival is very crowded, ____ thousands of people want to join it.

 • A

  even

 • B

  since

 • C

  yet

 • D

  however

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

____ the seventh lunar month comes, Vietnamese people often celebrate Vu Lan festival (or Mother's day).

 • A

  Because

 • B

  Although

 • C

  Whether

 • D

  When

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Because:  bởi vì                                  

Although: mặc dù                              

Whether: liệu, nếu

When: khi

Lời giải chi tiết :

Because:  bởi vì                                  

Although: mặc dù                              

Whether: liệu, nếu

When: khi

Mở đầu trạng ngữ chỉ thời gian, ta dùng “when”

=> When the seventh lunar month comes, Vietnamese people often celebrate Vu Lan festival (or Mother's day). 

Tạm dịch: Khi tháng bảy âm lịch đến, người Việt Nam thường tổ chức lễ hội Vũ Lan (hay ngày của mẹ).

Câu 2 :

Choose the best answer.

______ spring comes, many Vietnamese villages prepare for a new festival season.

 • A

  While

 • B

  When

 • C

  Nevertheless

 • D

  However

Đáp án : B

Phương pháp giải :

When: khi  

While: trong khi

However = Nevertheless: tuy nhiên

Lời giải chi tiết :

When: khi  

While: trong khi

However = Nevertheless: tuy nhiên

Mở đầu trạng ngữ chỉ thời gian, ta dùng “when”

=> When spring comes, many Vietnamese villages prepare for a new festival season.

Tạm dịch: Khi mùa xuân đến, nhiều ngôi làng Việt Nam chuẩn bị cho một mùa lễ hội mới.

Câu 3 :

Choose the best answer.

______she was young, she believed in fairy tales.

 • A

  When

 • B

  As

 • C

  After

 • D

  Or

Đáp án : A

Phương pháp giải :

When: khi

As: vì

After: sau khi  

Or: hoặc

Lời giải chi tiết :

When: khi

As: vì

After: sau khi  

Or: hoặc

Mở đầu trạng ngữ chỉ thời gian, ta dùng “when”

=> When she was young, she believed in fairy tales.

Tạm dịch: Khi còn bé, cô tin vào những câu chuyện cổ tích.

Câu 4 :

Choose the best answer.

The teacher asked for his homework ____ she noticed it was missing.

 • A

  before

 • B

  after

 • C

  thanks to

 • D

  due to

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Before: trước khi       

after : sau khi 

thanks to: nhờ có       

due to: bởi vì

Lời giải chi tiết :

Before: trước khi       

after : sau khi 

thanks to: nhờ có       

due to: bởi vì

Theo trật tự diễn ra hành động thì vế sau xảy ra trước => dùng”after” (sau khi)

=> The teacher asked for his homework after she noticed it was missing.

Tạm dịch: Giáo viên yêu cầu anh ấy nộp bài tập về nhà của mình sau khi cô nhận thấy nó bị mất tích.

Câu 5 :

Choose the best answer.

Anna laughed ____her mother dropped a pie upside down on the floor.

 • A

  after

 • B

  if

 • C

  when

 • D

  until

Đáp án : A

Phương pháp giải :

After: sau khi

If: nếu   

When: khi   

Until: cho đến khi

Lời giải chi tiết :

After: sau khi

If: nếu   

When: khi   

Until: cho đến khi

Theo trật tự diễn ra hành động thì vế sau xảy ra trước => dùng”after” (sau khi)

=> Anna laughed after her mother dropped a pie upside down on the floor.

Tạm dịch: Anna bật cười sau khi mẹ cô thả một chiếc bánh lộn ngược xuống sàn nhà.

Câu 6 :

Choose the best answer.

The Hung King Temple festival is very crowded, ____ thousands of people want to join it.

 • A

  even

 • B

  since

 • C

  yet

 • D

  however

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Even: ngay cả

Since: bởi vì

Yet: chưa

However: tuy nhiên

Lời giải chi tiết :

Even: ngay cả

Since: bởi vì

Yet: chưa

However: tuy nhiên

Vế sau là nguyên nhân của vế trước (có hàng nghìn người tham gia => đông đúc)

=> The Hung King Temple festival is very crowded, since thousands of people want to join it.

Tạm dịch: Lễ hội đền vua Hùng rất đông, bởi vì hàng ngàn người muốn tham gia.

close