Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 8 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

 • A

  poor

 • B

  bamboo

 • C

  smooth

 • D

  tool

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Which diphthongs do the underlined words contain?

We should just summarize the main points.  

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Which diphthongs do the underlined words contain?

I’m not sure that my house will be completed next year

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

 • A

  poor

 • B

  bamboo

 • C

  smooth

 • D

  tool

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ngữ âm nguyên âm đôi

Lời giải chi tiết :

poor /pʊə(r)/

bamboo /ˌbæmˈbuː/

smooth /smuːð/

tool/tuːl/

Đáp án A đọc là /ʊə/, các đáp án còn lại đọc là /uː/

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Which diphthongs do the underlined words contain?

We should just summarize the main points.  

Đáp án

We should just summarize the main points.  

Phương pháp giải :

Kiến thức: nguyên âm đôi

Lời giải chi tiết :

main /mn/

points /pɔɪnts/

=> /ei/- /əʊ/

Tạm dịch: Chúng ta chỉ nên tóm tắt lại những ý chính.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Which diphthongs do the underlined words contain?

I’m not sure that my house will be completed next year

Đáp án

I’m not sure that my house will be completed next year

Phương pháp giải :

Kiến thức: nguyên âm đôi

Lời giải chi tiết :

sure /ʃʊə/

house /haʊs/

year /jɪə/

=> / ʊə / - /ɑʊ/ - / iə /

Tạm dịch: Tôi không chắc rằng ngôi nhà của mình sẽ được hoàn thành vào năm tới.

close