Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the picture with their name.

backache

headache

cough

stomachache

toothache

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the picture with their name.

eye drops

plaster

painkiller

pharmacy

Câu 3 :

Choose the best answer.

Sitting too close to the Tv hurts your ________.

 • A

  nose

 • B

  eyes

 • C

  ear

 • D

  mouth

Câu 4 :

Choose the best answer.

To prevent ______, you should eat a lot of garlic and keep your body warm.

 • A

  cold

 • B

  mumps

 • C

  flu

 • D

  headache

Câu 5 :

Choose the best answer.

Mary thinks she___ flu. She feels weak and tired.

 • A

  buys

 • B

  gives

 • C

  has

 • D

  have

Câu 6 :

Choose the best answer.

I ate some expired cakes 3 hours ago. Now my stomach hurts a lot. I think I have ________.

 • A

  earache

 • B

  toothache

 • C

  stomachache

 • D

  headache

Câu 7 :

Choose the best answer.

I think you should stop drinking icing water. The doctor said that you had _______.

 • A

  cough

 • B

  a sore throat

 • C

  headache

 • D

  earache

Câu 8 :

Choose the best answer.

She eats no meat. Her foods are vegetables, fruits and tofu. She is a ______ .

 • A

  singer

 • B

  dancer

 • C

  teacher

 • D

  vegetarian

Câu 9 :

Choose the best answer.

If you want to keep fit, you should keep doing  _____ like jogging, cycling, or swimming every day.

 • A

  exercise

 • B

  homework

 • C

  test

 • D

  examination

Câu 10 :

Choose the best answer.

The doctor says that we can avoid some _____  by keeping ourselves clean.

 • A

  dusty

 • B

  diseases

 • C

  disease

 • D

  drops

Câu 11 :

Choose the best answer.

She doesn’t brush her teeth frequently. She is holding her cheek now. I think she has ______.

 • A

  earache

 • B

  toothache

 • C

  stomachache

 • D

  headache

Câu 12 :

Choose the best answer.

His head is very hot. He looks so tired. I think he has ________.

 • A

  a temperature

 • B

  a cough

 • C

  a headache

 • D

  earache

Câu 13 :

Choose the best answer.

_______ is a health problem. People become fatter and put on weight quickly.

 • A

  sunburn

 • B

  headache

 • C

  sore throat

 • D

  obesity

Câu 14 :

Choose the best answer.

Hand washing is very important to prevent _______ virus.

 • A

  flu

 • B

  allergies

 • C

  mumps

 • D

  headache

Câu 15 :

Choose the best answer.

Foods that _______ vitamin D include: some seafood, such as salmon, herring, and so on.

 • A

  provide

 • B

  take

 • C

  run

 • D

  get

Câu 16 :

Choose the best answer.

If you go out without wearing a hat, you will get _______.

 • A

  spots

 • B

  sunburn

 • C

  an allergy 

 • D

  toothache

Câu 17 :

Choose the best answer.

We should follow the advice from doctor and health ______ in order to keep fit.

 • A

  people

 • B

  experts

 • C

  managers

 • D

  workers

Câu 18 :

Choose the best answer.

You should do exercise every morning and stop eating junk food because you are gaining weight.

 • A

  getting up

 • B

  waking up      

 • C

  going out

 • D

  putting on

Câu 19 :

Choose the best answer.

Jimmy thinks he has a flu because he keeps _____ and _________

 • A

  sneezing/ coughing

 • B

  sneezing/ cough

 • C

  sneeze/ cough

 • D

  sneeze / coughing

Câu 20 :

Choose the best answer.

Activities are essential to build strong bones and muscles, burn off calories, and stay in ______ physically and mentally.

 • A

  shape

 • B

  fit

 • C

  health

 • D

  look

Câu 21 :

Choose the best answer.

If you follow a balanced diet, you will have a healthy ______.

 • A

  life

 • B

  style

 • C

  house

 • D

  line

Câu 22 :

Choose the best answer.

Eating too  much _____ will be harmful for your health.

 • A

  vegetables

 • B

  junk food

 • C

  healthy food

 • D

  fresh food

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the picture with their name.

backache

headache

cough

stomachache

toothache

Đáp án

stomachache

headache

cough

backache

toothache

Lời giải chi tiết :

backache: đau lưng

headache: đau đầu

cough: ho

stomachache: đau bụng

toothache: đau răng

Câu 2 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the picture with their name.

eye drops

plaster

painkiller

pharmacy

Đáp án

eye drops

painkiller

plaster

pharmacy

Lời giải chi tiết :

eye drops: thuốc nhỏ mắt

plaster: băng cá nhân

painkiller: thuốc giảm đau

pharmacy: hiệu thuốc

Câu 3 :

Choose the best answer.

Sitting too close to the Tv hurts your ________.

 • A

  nose

 • B

  eyes

 • C

  ear

 • D

  mouth

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nose: Mũi                                      

Eyes: Đôi mắt                                    

Ear: Tai                                      

Mouth: Miệng

- Ngồi gần TV gây hại cho => ....

Lời giải chi tiết :

Nose: Mũi                                      

Eyes: Đôi mắt                                    

Ear: Tai                                      

Mouth: Miệng

=> Sitting too close to the Tv hurts your eyes

Tạm dịch: Ngồi quá gần với TV làm nhức mắt của bạn

Câu 4 :

Choose the best answer.

To prevent ______, you should eat a lot of garlic and keep your body warm.

 • A

  cold

 • B

  mumps

 • C

  flu

 • D

  headache

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cold: Cảm lạnh

Mumps: Quai bị

Flu: Cảm cúm          

Headache: Đau đầu

- garlic: tỏi

 

Lời giải chi tiết :

Cold: Cảm lạnh

Mumps: Quai bị

Flu: Cảm cúm          

Headache: Đau đầu

=> To prevent cold, you should eat a lot of garlic and keep your body warm.

Tạm dịch: Để tránh cảm lạnh, bạn nên ăn nhiều tỏi và giữ ấm cơ thể.

Câu 5 :

Choose the best answer.

Mary thinks she___ flu. She feels weak and tired.

 • A

  buys

 • B

  gives

 • C

  has

 • D

  have

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Động từ: has/have + flu: bị cảm cúm

Lời giải chi tiết :

Buy:  Mua                         

Give: Đưa

Have: Có

Cụm từ: have+ căn bệnh (bị bệnh gì). Chủ ngữ số ít => dùng has

=> Mary thinks she has flu. She feels weak and tired.

Tạm dịch: Mary nghĩ rằng cô bị cúm. Cô cảm thấy yếu ớt và mệt mỏi.

Câu 6 :

Choose the best answer.

I ate some expired cakes 3 hours ago. Now my stomach hurts a lot. I think I have ________.

 • A

  earache

 • B

  toothache

 • C

  stomachache

 • D

  headache

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Earache: Đau tai                                         

Toothache: Đau răng                                      

Stomachache: Đau bụng                                 

Headache: Đau đầu

Lời giải chi tiết :

Earache: Đau tai                                         

Toothache: Đau răng                                      

Stomachache: Đau bụng                                 

Headache: Đau đầu

=> I ate some expired cakes 3 hours ago. Now my stomach hurts a lot. I think I have stomachache

Tạm dịch: Tôi đã ăn một số bánh hết hạn 3 giờ trước. Bây giờ bụng tôi đau rất nhiều. Tôi nghĩ rằng tôi bị đau bụng

Câu 7 :

Choose the best answer.

I think you should stop drinking icing water. The doctor said that you had _______.

 • A

  cough

 • B

  a sore throat

 • C

  headache

 • D

  earache

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cough: Ho        

A sore throat: Đau họng      

Headache: Đau đầu 

earache: đau tai

Lời giải chi tiết :

Cough (v) Ho        

A sore throat (n) Đau họng      

Headache (n) Đau đầu 

Earache (n) đau tai

Vị trí cần điền là một danh từ vì phía trước có động từ "have" (had)

=> I think you should stop drinking icing water. The doctor said that you had a sore throat

Tạm dịch: Tôi nghĩ bạn nên ngừng uống nước đá. Bác sĩ nói rằng bạn bị đau họng

Câu 8 :

Choose the best answer.

She eats no meat. Her foods are vegetables, fruits and tofu. She is a ______ .

 • A

  singer

 • B

  dancer

 • C

  teacher

 • D

  vegetarian

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Singer:  Ca sĩ            

Dancer: Vũ công

Teacher: Giáo viên         

Vegetarian: Người ăn chay

Lời giải chi tiết :

Singer:  Ca sĩ            

Dancer: Vũ công

Teacher: Giáo viên         

Vegetarian: Người ăn chay

=> She eats no meat. Her foods are vegetables, fruits and tofu. She is a vegetarian.

Tạm dịch: Cô ấy không ăn thịt. Thức ăn của cô là rau, trái cây và đậu phụ. Cô ấy là người ăn chay

Câu 9 :

Choose the best answer.

If you want to keep fit, you should keep doing  _____ like jogging, cycling, or swimming every day.

 • A

  exercise

 • B

  homework

 • C

  test

 • D

  examination

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Exercise: Tập thể dục              

Homework: Bài tập về nhà                

Test: Bài kiểm tra                            

Examination: Kỳ thi tuyển

Lời giải chi tiết :

Exercise: Tập thể dục              

Homework: Bài tập về nhà                

Test: Bài kiểm tra                            

Examination: Kỳ thi tuyển

Cụm từ: do exercise (tập thể dục)

=> If you want to keep fit, you should keep doing exercise like jogging, cycling, or swimming every day.

Tạm dịch: Nếu bạn muốn giữ dáng, bạn nên tiếp tục tập thể dục như chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội mỗi ngày.

 

Câu 10 :

Choose the best answer.

The doctor says that we can avoid some _____  by keeping ourselves clean.

 • A

  dusty

 • B

  diseases

 • C

  disease

 • D

  drops

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dusty: Bụi  

Disease: Dịch bệnh 

Drop: thuốc nhỏ mắt

Lời giải chi tiết :

Dusty: Bụi  

Disease: Dịch bệnh 

Drop: thuốc nhỏ mắt

Cấu trúc: some+danh từ số nhiều

=> The doctor says that we can avoid some diseases by keeping ourselves clean.

Tạm dịch: Bác sĩ nói rằng chúng ta có thể tránh một số bệnh bằng cách giữ cho mình sạch sẽ.

Câu 11 :

Choose the best answer.

She doesn’t brush her teeth frequently. She is holding her cheek now. I think she has ______.

 • A

  earache

 • B

  toothache

 • C

  stomachache

 • D

  headache

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Earache: Đau tai                   

Toothache: Đau răng                      

Stomachache: Đau bụng          

Headache: Đau đầu

Lời giải chi tiết :

Earache: Đau tai                   

Toothache: Đau răng                      

Stomachache: Đau bụng          

Headache: Đau đầu

=> She doesn’t brush her teeth frequently. She is holding her cheek now. I think she has toothache.

Tạm dịch: Cô ấy không đánh răng thường xuyên. Cô ấy đang ôm má bây giờ. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị đau răng.

Câu 12 :

Choose the best answer.

His head is very hot. He looks so tired. I think he has ________.

 • A

  a temperature

 • B

  a cough

 • C

  a headache

 • D

  earache

Đáp án : A

Phương pháp giải :

a temperature: ốm nặng                             

a cough: bị ho        

a headache: bị đau đầu                

earache: đau tai

Lời giải chi tiết :

a temperature: ốm nặng, sốt                             

a cough: bị ho        

a headache: bị đau đầu                

earache: đau tai

=> His head is very hot. He looks so tired. I think he has a temperature.

Tạm dịch: Đầu anh rất nóng. Trông anh mệt quá. Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm nặng.

Câu 13 :

Choose the best answer.

_______ is a health problem. People become fatter and put on weight quickly.

 • A

  sunburn

 • B

  headache

 • C

  sore throat

 • D

  obesity

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sunburn: Cháy nắng                             

headache: Đau đầu     

sore throat: Đau họng   

obesity: béo phì

Lời giải chi tiết :

Sunburn: Cháy nắng          

headache: Đau đầu     

sore throat: Đau họng   

obesity: béo phì

=> obesity is a health problem. People become fatter and put on weight quickly.

Tạm dịch: béo phì là một vấn đề sức khỏe. Mọi người trở nên béo hơn và tăng cân nhanh chóng.

Câu 14 :

Choose the best answer.

Hand washing is very important to prevent _______ virus.

 • A

  flu

 • B

  allergies

 • C

  mumps

 • D

  headache

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Flu: Cảm cúm         

Allergies: Dị ứng     

Mumps: Quai bị       

Headache: Đau đầu

- prevent (v): ngăn chặn

Lời giải chi tiết :

Flu: Cảm cúm         

Allergies: Dị ứng     

Mumps: Quai bị       

Headache: Đau đầu

=> Hand washing is very important to prevent flu virus.

Tạm dịch: Rửa tay là rất quan trọng để ngăn ngừa virus cúm.

 

Câu 15 :

Choose the best answer.

Foods that _______ vitamin D include: some seafood, such as salmon, herring, and so on.

 • A

  provide

 • B

  take

 • C

  run

 • D

  get

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Provide (v): Cung cấp               

Take (v): Lấy                 

Run (v): Chạy                      

Get (v): Lấy

Lời giải chi tiết :

Provide (v): Cung cấp               

Take (v): Lấy                 

Run (v): Chạy                      

Get (v): Lấy

=> Foods that provide vitamin D include: some seafood, such as salmon, herring, and so on.

Tạm dịch: Thực phẩm cung cấp vitamin D bao gồm: một số hải sản, chẳng hạn như cá hồi, cá trích, v.v.

Câu 16 :

Choose the best answer.

If you go out without wearing a hat, you will get _______.

 • A

  spots

 • B

  sunburn

 • C

  an allergy 

 • D

  toothache

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Spot: Mụn nhọt      

Sunburn: Cháy nắng  

an allergy: Di ứng                           

toothache: Đau răng

Lời giải chi tiết :

Spot: Mụn nhọt  

Sunburn: Cháy nắng  

an allergy: Di ứng                           

toothache: Đau răng

=> If you go out without wearing a hat, you will get sunburn.

Đáp án: Nếu bạn đi ra ngoài mà không đội mũ, bạn sẽ bị cháy nắng

Câu 17 :

Choose the best answer.

We should follow the advice from doctor and health ______ in order to keep fit.

 • A

  people

 • B

  experts

 • C

  managers

 • D

  workers

Đáp án : B

Phương pháp giải :

People: Con người       

Expert: Chuyên gia      

Manager: quản lý               

Worker: Công nhân

Lời giải chi tiết :

People: Con người       

Expert: Chuyên gia      

Manager: quản lý               

Worker: Công nhân

=> We should follow the advice from doctor and health experts in order to keep fit.

Tạm dịch: Chúng ta nên làm theo lời khuyên từ bác sĩ và các chuyên gia y tế để giữ dáng.

Câu 18 :

Choose the best answer.

You should do exercise every morning and stop eating junk food because you are gaining weight.

 • A

  getting up

 • B

  waking up      

 • C

  going out

 • D

  putting on

Đáp án : D

Phương pháp giải :

get up: Thức dậy                 

wake up: Thức dậy                

go out: Ra ngoài                        

put on: tăng lên

Lời giải chi tiết :

get up: Thức dậy                 

wake up: Thức dậy                

go out: Ra ngoài                        

put on: tăng lên

Cụm từ: put on weight: tăng cân

=> You should do exercise every morning and stop eating junk food because you are putting on weight.

Tạm dịch: Bạn nên tập thể dục mỗi sáng và ngừng ăn đồ ăn vặt vì bạn đang tăng cân.

Câu 19 :

Choose the best answer.

Jimmy thinks he has a flu because he keeps _____ and _________

 • A

  sneezing/ coughing

 • B

  sneezing/ cough

 • C

  sneeze/ cough

 • D

  sneeze / coughing

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sneeze: Hắt xì hơi

Cough: Ho

Sau keep+V_ing (liên tục làm gì)

 

Lời giải chi tiết :

Sneeze: Hắt xì hơi

Cough: Ho

Sau keep+V_ing (liên tục làm gì)

- 2 động từ ngăn cách bằng “and” nên 2 từ này phải đồng dạng với nhau

=> Jimmy thinks he has a flu because he keeps sneezing and coughing.

Tạm dịch: Jimmy nghĩ anh ấy bị cảm cúm vì anh ấy liên tục hắt xì hơi và ho.                               

Câu 20 :

Choose the best answer.

Activities are essential to build strong bones and muscles, burn off calories, and stay in ______ physically and mentally.

 • A

  shape

 • B

  fit

 • C

  health

 • D

  look

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Cụm từ stay in shape: (cơ thể cân đối)

Lời giải chi tiết :

Shape: Dáng      

Fit: Vừa vặn                  

Health: Sức khỏe                                            

Look: Nhìn

Cụm từ: stay in shape (cơ thể cân đối) = keep fit

Activities are essential to build strong bones and muscles, burn off calories, and stay in shape physically and mentally.

Tạm dịch: Các hoạt động rất cần thiết để xây dựng xương và cơ bắp chắc khỏe, cơ thể cân đối và khỏe mạnh.

Câu 21 :

Choose the best answer.

If you follow a balanced diet, you will have a healthy ______.

 • A

  life

 • B

  style

 • C

  house

 • D

  line

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Life: Cuộc sống                               

Style: Phong cách                                     

House: Ngôi nhà           

Line: Vạch kẻ

Lời giải chi tiết :

Life: Cuộc sống                               

Style: Phong cách                                     

House: Ngôi nhà           

Line: Vạch kẻ

=> If you follow a balanced diet, you will have a healthy life                                  

Tạm dịch: Nếu bạn theo một chế độ ăn uống cân bằng, bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh

Câu 22 :

Choose the best answer.

Eating too  much _____ will be harmful for your health.

 • A

  vegetables

 • B

  junk food

 • C

  healthy food

 • D

  fresh food

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vegetables: Các loại rau    

junk food: Đồ ăn vặt   

healthy food: Đồ ăn tốt cho sức khỏe                 

fresh food: Đồ ăn tươi sống

Lời giải chi tiết :

Vegetables: Các loại rau    

junk food: Đồ ăn vặt   

healthy food: Đồ ăn tốt cho sức khỏe                 

fresh food: Đồ ăn tươi sống

- be harmful for : có hại cho ...

=> Eating too much junk food will be harmful for your health

Tạm dịch: Ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ có hại cho sức khỏe của bạn

close