Trắc nghiệm Ngữ pháp should/ shouldn't Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each blank with should or shouldn't

1. You

drink some water.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in each blank with should or shouldn't

1. You

drink some water.

Đáp án

1. You

drink some water.

Phương pháp giải :

Kiến thức: should/ shouldn’t

Lời giải chi tiết :

should + V: nên

shouldn’t + V: không nên

You should drink some water.

(Bạn nên uống một chút nước.)

Đáp án: should

close