Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  children

 • B

  chicken

 • C

  century

 • D

  chilli

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  culture

 • B

  chapter

 • C

  feature

 • D

  literature 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  village

 • B

  damage  

 • C

  image

 • D

  teenage  

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  stone

 • B

  flower

 • C

  local 

 • D

  pagoda  

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  emperor

 • B

  recognize

 • C

  temple

 • D

  tablet   

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  chair

 • B

  architect

 • C

  cheese

 • D

  child

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  message  

 • B

  guarantee

 • C

  shortage

 • D

  advantage

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  gradual

 • B

  soldier

 • C

  education

 • D

  grade  

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  language

 • B

  message

 • C

  personage

 • D

  heritage

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cheap

 • B

  chicken

 • C

  scholar

 • D

  church  

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  geography

 • B

  germ

 • C

  gift

 • D

  region

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  literature   

 • B

  question

 • C

  future

 • D

  advantage  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  consider

 • B

  construct

 • C

  contain

 • D

  locate  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  dam

 • B

  soldier

 • C

  educate

 • D

  graduate

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  champagne

 • B

  child

 • C

  lunch

 • D

  watch  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  children

 • B

  chicken

 • C

  century

 • D

  chilli

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ch”

Lời giải chi tiết :

children /tʃaɪld/

chicken /ˈtʃɪkɪn/

century /ˈsentʃəri/

chilli /ˈtʃɪli/

Câu C âm –c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /tʃ/                 

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  culture

 • B

  chapter

 • C

  feature

 • D

  literature 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-t”

Lời giải chi tiết :

culture /ˈkʌltʃə(r)/

chapter /ˈtʃæptə(r)/

feature /ˈfiːtʃə(r)/

literature /ˈlɪtrətʃə(r)/

Câu B âm –t phát âm là /t/, còn lại phát âm là/tʃ/

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  village

 • B

  damage  

 • C

  image

 • D

  teenage  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-age”

Lời giải chi tiết :

village /ˈvɪlɪdʒ/

damage /ˈdæmɪdʒ/

image /ˈɪmɪdʒ/

teenage /ˈtiːneɪdʒ/

Câu D âm –age phát âm là /eɪdʒ/, còn lại phát âm là /ɪdʒ/

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  stone

 • B

  flower

 • C

  local 

 • D

  pagoda  

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

stone /stəʊn/

flower /ˈflaʊə(r)/

local /ˈləʊkl/

pagoda  /pəˈɡəʊdə/

Câu B âm –o phát âm là /aʊ/, còn lại phát âm là /əʊ/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  emperor

 • B

  recognize

 • C

  temple

 • D

  tablet   

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

emperor /ˈempərə(r)/

recognize /ˈrekəɡnaɪz/

temple /ˈtempl/

tablet /ˈtæblət/

Câu D âm –e phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /e/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  chair

 • B

  architect

 • C

  cheese

 • D

  child

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ch”

Lời giải chi tiết :

chair /tʃeə(r)/

architect /ˈɑːkɪtekt/

cheese /tʃiːz/

child /tʃaɪld/

Câu B âm –ch phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/              

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  message  

 • B

  guarantee

 • C

  shortage

 • D

  advantage

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-age”

Lời giải chi tiết :

message /ˈmesɪdʒ/

guarantee /ˌɡærənˈtiː/

shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/

advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/

Đáp án B phát âm là /i:/ còn lại phát âm là /ɪdʒ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  gradual

 • B

  soldier

 • C

  education

 • D

  grade  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-d”

Lời giải chi tiết :

gradual /ˈɡræuəl/

soldier /ˈsəʊlə(r)/

education /ˌeuˈkeɪʃn/

grade /ɡreɪd/

Câu D âm –d phát âm là /d/, còn lại phát âm là /dʒ/.

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  language

 • B

  message

 • C

  personage

 • D

  heritage

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-age”

Lời giải chi tiết :

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

message /ˈmesɪdʒ/

personage /ˈpɜːsənɪdʒ/

heritage /ˈherɪtɪdʒ/

Câu A âm –age phát âm là /wɪdʒ/, còn lại phát âm là /ɪdʒ/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cheap

 • B

  chicken

 • C

  scholar

 • D

  church  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ch”

Lời giải chi tiết :

cheap /tʃiːp/

chicken /ˈtʃɪkɪn/

scholar /ˈskɒlə(r)/

church /tʃɜːtʃ/

Câu C âm –ch phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  geography

 • B

  germ

 • C

  gift

 • D

  region

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-g”

Lời giải chi tiết :

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

germ /dʒɜːm/

gift /ɡɪft/

region /ˈriːdʒən/

Câu C âm –g phát âm là /g/, còn lại phát âm là /dʒ/.

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  literature   

 • B

  question

 • C

  future

 • D

  advantage  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-t”

Lời giải chi tiết :

literature /ˈlɪtrətʃə(r)/

question /ˈkwestʃən/

future /ˈfjuːtʃə(r)/

advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/

Đáp án D “t” được phát âm là /t/ còn lại là /tʃ/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  consider

 • B

  construct

 • C

  contain

 • D

  locate  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

consider /kənˈsɪdə(r)/

construct /kənˈstrʌkt/

contain /kənˈteɪn/

locate /ləʊˈkeɪt/

Câu D âm –o phát âm là /əʊ/, còn lại phát âm là /ə/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  dam

 • B

  soldier

 • C

  educate

 • D

  graduate

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-d”

Lời giải chi tiết :

dam /dæm/

soldier /ˈsəʊldʒə(r)/

educate /ˈedʒukeɪt/

graduate /ˈɡrædʒuət/

Câu A âm –d phát âm là /d/, còn lại phát âm là /dʒ/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  champagne

 • B

  child

 • C

  lunch

 • D

  watch  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ch”

Lời giải chi tiết :

champagne /ʃæmˈpeɪn/

child /tʃaɪld/

lunch /lʌntʃ/

watch /wɒtʃ/

Câu A âm –ch phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /tʃ/

close