Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 2 Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fan

 • B

  phone

 • C

  movie

 • D

  laugh

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  give

 • B

  fast

 • C

  vast

 • D

  live   

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  food

 • B

  flu 

 • C

  fish

 • D

  of 

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  enough

 • B

  laugh

 • C

  neighbor

 • D

  cough 

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  eight

 • B

  taught

 • C

  through

 • D

  cough

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  of

 • B

  surf

 • C

  roof

 • D

  father

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  laugh

 • B

  though

 • C

  cough

 • D

  enough  

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  rough

 • B

  fast

 • C

  although

 • D

  ferry

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  knife

 • B

  of

 • C

  leaf

 • D

  life

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  although

 • B

  enough

 • C

  paragragh

 • D

  cough

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  neighbor 

 • B

  rough

 • C

  caught

 • D

  weight

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  laugh 

 • B

  high

 • C

  plough

 • D

  although  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  chin

 • B

  architect

 • C

  mechanic

 • D

  headache  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cycling  

 • B

  doctor

 • C

  aerobics

 • D

  callories  

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  regularly 

 • B

  identify

 • C

  really

 • D

  healthy  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fan

 • B

  phone

 • C

  movie

 • D

  laugh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

fan /fæn/

phone /fəʊn/

movie /ˈmuːvi/

laugh /lɑːf/

Câu C phát âm là /v/ còn lại là /f/.

 

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  give

 • B

  fast

 • C

  vast

 • D

  live   

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

give: /ɡɪv/

fast: /fɑːst/

vast: /vɑːst/

live: /lɪv/

Câu B phát âm là /f/ còn lại là /v/  

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  food

 • B

  flu 

 • C

  fish

 • D

  of 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

food: /fuːd/

flu: /fluː/

fish: /fɪʃ/

of: /əv/

Câu D phát âm là /v/ còn lại là /f/

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  enough

 • B

  laugh

 • C

  neighbor

 • D

  cough 

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

enough: /ɪˈnʌf/ 

laugh: / lɑːf/  

neighbor:/ˈneɪbə(r)/

cough: /kɒf/

Câu C phần gạch chân là âm câm còn lại phát âm là /f/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  eight

 • B

  taught

 • C

  through

 • D

  cough

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

eight: /eɪt/

taught: /tɔːt/

thought: /θɔːt/

cough: /kɒf/

Câu D phát âm là /f/ còn lại là âm câm  

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  of

 • B

  surf

 • C

  roof

 • D

  father

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

of:  /əv/ 

surf: /sɜːf/

 roof: /ruːf/

  father: /ˈfɑːðə(r)/

Câu A phát âm là /v/ còn lại là /f/  

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  laugh

 • B

  though

 • C

  cough

 • D

  enough  

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

 laugh:  /lɑːf/  

though:  /ðəʊ/  

cough:  /kɒf/  

enough:  /ɪˈnʌf/  

Câu B “th” là âm câm còn lại là /f/  

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  rough

 • B

  fast

 • C

  although

 • D

  ferry

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

rough:  /rʌf/  

fast: /fɑːst/

although: /ɔːlˈðəʊ/

ferry: /ˈferi/ 

Câu C “th” là âm câm còn lại là /f/   

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  knife

 • B

  of

 • C

  leaf

 • D

  life

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

knife: /naɪf/

of: /əv/

leaf: /liːf/

life: /laɪf/

Câu B phát âm là / v / còn lại là /f/      

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  although

 • B

  enough

 • C

  paragragh

 • D

  cough

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

although: /ɔːlˈðəʊ/

enough: /ɪˈnʌf/

paragraph: /ˈpærəɡrɑːf/

cough: /kɒf/

Câu A “gh” là âm câm còn lại là /f/      

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  neighbor 

 • B

  rough

 • C

  caught

 • D

  weight

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

neighbor: /ˈneɪbə(r)/

 rough: /rʌf/

caught: /kɔːt/

weight: /weɪt/ 

Câu B phát âm là / f / còn lại là âm câm       

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  laugh 

 • B

  high

 • C

  plough

 • D

  although  

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

laugh: /lɑːf/

 high: /haɪ/

plough: /plaʊ/  

although: /ɔːlˈðəʊ/

Câu A phát âm là /f/ còn lại là âm câm.

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  chin

 • B

  architect

 • C

  mechanic

 • D

  headache  

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

chin: /tʃɪn/

architect: /ˈɑːkɪtekt/ 

mechanic: /məˈkænɪk/ 

headache: /ˈhedeɪk/ 

Câu A phát âm là /  tʃ / còn lại là /k/      

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cycling  

 • B

  doctor

 • C

  aerobics

 • D

  callories  

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

cycling: /ˈsaɪklɪŋ/

doctor: /ˈdɒktə(r)/

aerobics: /eəˈrəʊbɪks/

calories: /ˈkæləri/

Câu A phát âm là /s/ còn lại là /k/     

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  regularly 

 • B

  identify

 • C

  really

 • D

  healthy  

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

regularly: /ˈreɡjələli/ 

identify: /aɪˈdentɪfaɪ/

really: /ˈriːəli/

healthy: /ˈhelθi/

  Câu B phát âm là /ɪ / còn lại là /i/     

close