Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  member

 • B

  learn

 • C

  water

 • D

  dinner

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Member:   

 Learn:    

Water:    

Dinner:    

Lời giải chi tiết :

Member: /ˈmembə(r)/

 Learn: /lɜːn/

Water: /ˈwɔːtə(r)/

Dinner: /ˈdɪnə(r)/

Câu B phát âm là / ɜ/ còn lại là / ə/.

Câu hỏi 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bird

 • B

  shirt

 • C

  skirt

 • D

  hire   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Bird: /bɜːd/

Shirt: /ʃɜːt/

Skirt: /skɜːt/

Hire: /ˈhaɪə(r)/

Câu D phát âm là / aɪ / còn lại là / ɜ /.  

Câu hỏi 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  today

 • B

  together  

 • C

  work

 • D

  melody  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

today /təˈdeɪ/

together /təˈɡeðə(r)/

work /wɜːk/

melody /ˈmelədi/

Câu C phát âm /ɜ:/ còn lại là /ə/.

 

Câu hỏi 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  birth

 • B

  girl

 • C

  first

 • D

  retire

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Birth: /bɜːθ/

Girl: /ɡɜːl/

First: /fɜːst/

Retire: /rɪˈtaɪə(r)/ 

Câu D phát âm / aɪə / còn lại là / ɜː /.  

Câu hỏi 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  church

 • B

  nurse

 • C

  surfing

 • D

  study

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Church: /tʃɜːtʃ/

Nurse: /nɜːs/

Surfing: /ˈsɜːfɪŋ/

Study: /ˈstʌdi/

Câu D phát âm / ʌ / còn lại là / ɜ /.   

Câu hỏi 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ter

 • B

  teacher

 • C

  together

 • D

  other

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Term: /tɜːm/

Teacher: /ˈtiːtʃə(r)/

Together: /təˈɡeðə(r)/

Other: /ˈʌðə(r)/ 

Câu A phát âm / ɜː / còn lại là / ə(r) /.    

 

Câu hỏi 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  butter   

 • B

  focus

 • C

  suggest

 • D

  nut

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

butter /ˈbʌtə(r)/

focus /ˈfəʊkəs/

suggest /səˈdʒest/

nut /nʌt/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ʌ/, các phương án còn lại phát âm /ə/.   

Câu hỏi 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  duty   

 • B

  cute

 • C

  furniture

 • D

  cure

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Duty: /ˈdjuːti/

Cute: /kjuːt/

Furniture: /ˈfɜːnɪtʃə(r)/ 

Cure: /kjʊə(r)/ 

Câu C phát âm / ɜ / còn lại là / u /.   

Câu hỏi 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  prefe

 • B

  dancer

 • C

  teacher

 • D

  answer  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Prefer: /prɪˈfɜː(r)/

Dancer: /ˈdɑːnsə(r)/

Teacher: /ˈtiːtʃə(r)/

Answer: /ˈɑːnsə(r)/

Câu A phát âm là /ɜ/ còn lại là / ə/

Câu hỏi 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  burn

 • B

  return

 • C

  purple

 • D

  culture

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Burn: /bɜːn/

Return: /rɪˈtɜːn/

Purple: /ˈpɜːpl/

Culture: /ˈkʌltʃə(r)/

Câu D phát âm là / ə/ còn lại là / ɜ/

Câu hỏi 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  learner  

 • B

  prefer

 • C

  sister

 • D

  return

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Learner: /ˈlɜːnə(r)/

Prefer: /prɪˈfɜː(r)/

Sister: /ˈsɪstə(r)/ 

Return: /rɪˈtɜːn/ 

Câu C phát âm là / ə(r) / còn lại là / ɜː /  

Câu hỏi 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bear

 • B

  tear

 • C

  beard

 • D

  hair  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Bear:  /beə(r)/  

Tear:  /teə(r)/  

Beard:  /bɪəd/  

Hair:  /heə(r)/ 

Câu C phát âm là / ɪə / còn lại là / eə /    

Câu hỏi 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  enjoy   

 • B

  government

 • C

  independent

 • D

  camera

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Enjoy: /ɪnˈdʒɔɪ/

Government: /ˈɡʌvənmənt/

Independent: /ˌɪndɪˈpendənt/

Camera: /ˈkæmrə/ 

Câu A phát âm là / ɪ / còn lại là / ə /  

Câu hỏi 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  connect

 • B

  concern

 • C

  contact

 • D

  combine

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Connect: /kəˈnekt/

Concern: /kənˈsɜːn/

Contact: /ˈkɒntækt/

Combine: /kəmˈbaɪn/ 

Câu C phát âm là / ɒ / còn lại là / ə /  

Câu hỏi 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  further  

 • B

  answer

 • C

  future

 • D

  teacher  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Further: /ˈfɜːðə(r)/

Answer: /ˈɑːnsə(r)/

Future: /ˈfjuːtʃə(r)/

Teacher: /ˈtiːtʃə(r)/

Câu A phát âm là /ɜː/ còn lại là /ə(r)/   

close