Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm từ có ba âm tiết Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  carnival

 • B

  energy

 • C

  correction

 • D

  festival

Câu 2 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  expensive

 • B

  dangerous

 • C

  consider

 • D

  encounter

Câu 3 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 

 • A

  religion

 • B

  museum

 • C

  potato

 • D

  industry

Câu 4 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  dedicate

 • B

  inhabit

 • C

  determine

 • D

  remember

Câu 5 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  activate

 • B

  unify

 • C

  organize

 • D

  tradition

Câu 6 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  plentiful

 • B

  beautiful

 • C

  exciting

 • D

  difficult

Câu 7 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  volunteer

 • B

  curious

 • C

  satisfy

 • D

  happiness

Câu 8 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  physician

 • B

  knowledge

 • C

  impatience

 • D

  occasion

Câu 9 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  popular

 • B

  exciting

 • C

  generous

 • D

  powerful

Câu 10 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  engineer

 • B

  Portuguese

 • C

  employee

 • D

  organize

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  carnival

 • B

  energy

 • C

  correction

 • D

  festival

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

carnival /ˈkɑːnɪvəl/ 

energy /ˈɛnəʤi/

correction /kəˈrɛkʃən/

festival /ˈfɛstəvəl/

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm thứ 2, các âm còn lại rơi vào âm thứ 1

Câu 2 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  expensive

 • B

  dangerous

 • C

  consider

 • D

  encounter

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

expensive /ɪksˈpɛnsɪv/ 

dangerous  /ˈdeɪnʤrəs/ 

consider /kənˈsɪdər/

encounter /ɪnˈkaʊntə/

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm thứ  1, các âm còn lại rơi vào âm thứ 2

Câu 3 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 

 • A

  religion

 • B

  museum

 • C

  potato

 • D

  industry

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

religion/rɪˈlɪʤən/ 

museum /mju(ː)ˈzɪəm/ 

potato /pəˈteɪtəʊ/

 industry /ˈɪndəstri/

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm thứ 1, các âm còn lại rơi vào âm thứ 2

Câu 4 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  dedicate

 • B

  inhabit

 • C

  determine

 • D

  remember

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

dedicate /ˈdɛdɪkeɪt/

inhabit /ɪnˈhæbɪt/ 

determine /dɪˈtɜːmɪn/ 

remember /rɪˈmɛmbə/

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm thứ 1, các âm còn lại rơi vào âm thứ 2

Câu 5 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  activate

 • B

  unify

 • C

  organize

 • D

  tradition

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

activate /ˈæktɪveɪt/

unify /ˈjuːnɪfaɪ/ 

organize /ˈɔːgənaɪz/

tradition /trəˈdɪʃən/

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm thứ 2, các âm còn lại rơi vào âm thứ  1

Câu 6 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  plentiful

 • B

  beautiful

 • C

  exciting

 • D

  difficult

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

plentiful /ˈplɛntɪf(ə)l/ 

beautiful /ˈbjuːtəfʊl/ 

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ 

difficult /ˈdɪfɪkəlt/

Đáp án C có trọng âm rơi vào âm thứ 2, các âm còn lại rơi vào âm thứ 1

Câu 7 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  volunteer

 • B

  curious

 • C

  satisfy

 • D

  happiness

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə/

curious /ˈkjʊərɪəs/

satisfy /ˈsætɪsfaɪ/

happiness /ˈhæpɪnɪs/

Đáp án A có trọng âm rơi vào âm thứ  3, các âm còn lại rơi vào âm thứ 1

Câu 8 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  physician

 • B

  knowledge

 • C

  impatience

 • D

  occasion

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

physician /fɪˈzɪʃən/ 

knowledge /ˈnɒlɪʤ/

impatience /ɪmˈpeɪʃəns/

occasion /əˈkeɪʒən/

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm thứ 1, các âm còn lại rơi vào âm thứ 2

Câu 9 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  popular

 • B

  exciting

 • C

  generous

 • D

  powerful

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết 

Lời giải chi tiết :

popular /ˈpɒpjʊlər/ 

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ 

generous /ˈʤɛnərəs/ 

powerful /ˈpaʊəfʊl/

Đáp án B có trọng âm rơi vào âm thứ 2, các âm còn lại rơi vào âm thứ 1

Câu 10 :

Chọn từ có trọng âm khác các từ còn lại

 • A

  engineer

 • B

  Portuguese

 • C

  employee

 • D

  organize

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

engineer /ˌɛnʤɪˈnɪə/ 

Portuguese /ˌpɔːtjʊˈgiːz/

referee /ˌrefəˈriː/

organize /ˈɔːgənaɪz/

Đáp án D có trọng âm rơi vào âm thứ 1, các âm còn lại rơi vào âm thứ 3

close