Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  pear

 • B.

  fear

 • C.

  smear

 • D.

  weary

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  deer

 • B.

  here

 • C.

  bear

 • D.

  ear

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  beer

 • B.

  there

 • C.

  year

 • D.

  cheer

Câu 2 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 2.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  their

 • B.

  weird

 • C.

  swear

 • D.

  fair

Câu 2.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  maid

 • B.

  hair

 • C.

  pair

 • D.

  chair

Câu 2.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  care

 • B.

  dare

 • C.

  fare

 • D.

  are

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 1.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  pear

 • B.

  fear

 • C.

  smear

 • D.

  weary

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

pear /peə(r)/ (n): quả lê

fear /fɪə(r)/ (n): nỗi sợ hãi

smear /smɪə(r)/ (v): trát, bôi lem nhem

weary /ˈwɪəri/ (adj): uể oải, mệt mỏi

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /eə/, các phương án còn lại phát âm là /ɪə/.

Câu 1.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  deer

 • B.

  here

 • C.

  bear

 • D.

  ear

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

deer /dɪə(r)/ (n): con nai, hoẵng

here /hɪə(r)/ (adv): ở đây

bear /beə(r)/ (n): con gấu

ear/lɪə(r)/ (n): cái tai

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /eə/, các phương án còn lại phát âm là /ɪə/.

Câu 1.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  beer

 • B.

  there

 • C.

  year

 • D.

  cheer

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

beer /bɪə(r)/ (n): bia

there /ð(r)/ (adv): ở kia

year /jɪə(r)/ (n): năm

cheer /tʃɪə(r)/ (v): cổ vũ

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /eə/, các phương án còn lại phát âm là /ɪə/.

Câu 2 :

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Câu 2.1

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  their

 • B.

  weird

 • C.

  swear

 • D.

  fair

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

their /ð(r)/: của họ (tính từ sở hữu)

weird /wɪəd/ (adj): kì lạ

swear /sweə(r)/ (v): thề

fair /feə(r)/ (n): hội chợ

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /eə/, các phương án còn lại phát âm là /ɪə/.

Câu 2.2

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  maid

 • B.

  hair

 • C.

  pair

 • D.

  chair

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

maid /md/ (n): cô hầu gái

hair /h(r)/ (n): tóc

pair /p(r)/ (n): cặp, đôi

chair /tʃ(r)/ (n): cái ghế

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /eɪ/, các phương án còn lại phát âm là /eə/.

Câu 2.3

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

 • A.

  care

 • B.

  dare

 • C.

  fare

 • D.

  are

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

care /k(r)/ (v): quan tâm

dare /d(r)/ (v): dám

fare /f(r)/ (n): tiền vé

are /ɑː(r)/: hình thức hiện tại đơn của động từ “be” khi chủ ngữ số nhiều

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ɑː/, các phương án còn lại phát âm là /eə/.

close