Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  washing

 • B

  drop

 • C

  problem

 • D

  daughter

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  boring

 • B

  water

 • C

  salt

 • D

  hat  

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  problem

 • B

  talk 

 • C

  wash  

 • D

  yoghurt 

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sauce

 • B

  aunt

 • C

  caught 

 • D

  daughter 

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  one

 • B

  bottle

 • C

  coffee

 • D

  po

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  world

 • B

  morning

 • C

  short

 • D

  fork

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bargain

 • B

  warm

 • C

  farm

 • D

  carp

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  pa

 • B

  bag

 • C

  wash

 • D

  add

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  taught

 • B

  cause

 • C

  laugh

 • D

  audience

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  naughty

 • B

  floor

 • C

  clock

 • D

  wall

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  washing

 • B

  drop

 • C

  problem

 • D

  daughter

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

washing /ˈwɒʃɪŋ/

drop /drɒp/

problem /ˈprɒbləm/

daughter /ˈdɔːtə(r)/

Câu D âm –o phát âm là /ɔː/, còn lại phát âm là /ɒ/

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  boring

 • B

  water

 • C

  salt

 • D

  hat  

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

boring  /ˈbɔːrɪŋ/

water /ˈwɔːtə(r)/

salt /sɔːlt/

hat  /hæt/

Câu D âm –o phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /ɔː/

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  problem

 • B

  talk 

 • C

  wash  

 • D

  yoghurt 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

problem /ˈprɒbləm/

talk /tɔːk/

wash /wɒʃ/

yoghurt /ˈjɒɡət/

Câu B âm –o phát âm là /ɔː/, còn lại phát âm là /ɒ/

Lời giải chi tiết :

problem /ˈprɒbləm/

talk /tɔːk/

wash /wɒʃ/

yoghurt /ˈjɒɡət/

Câu B âm –o phát âm là /ɔː/, còn lại phát âm là /ɒ/

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sauce

 • B

  aunt

 • C

  caught 

 • D

  daughter 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

sauce /sɔːs/

aunt /ɑːnt/

caught /kɔːt/

daughter /ˈdɔːtə(r)/

Câu B âm –au phát âm là /ɒ:/, còn lại phát âm là /ɔː/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  one

 • B

  bottle

 • C

  coffee

 • D

  po

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

one /wʌn/

bottle /ˈbɒtl/

coffee /ˈkɒfi/

pot /pɒt/

Câu A âm –o phát âm là /ʌ/, còn lại phát âm là /ɒ/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  world

 • B

  morning

 • C

  short

 • D

  fork

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

world /wɜːld/

morning /ˈmɔːnɪŋ/

short /ʃɔːt/

fork /fɔːk/

Câu A âm –or phát âm là /ɜː/, còn lại phát âm là /ɔː/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bargain

 • B

  warm

 • C

  farm

 • D

  carp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

bargain /ˈbɑːɡən/

warm /wɔːm/

farm /fɑːm/

carp /kɑːp/

Câu B âm –ar phát âm là /ɔː/, còn lại phát âm là /ɑː/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  pa

 • B

  bag

 • C

  wash

 • D

  add

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

pan /pæn/

bag /bæɡ/

wash /wɒʃ/

add /æd/

Câu C âm –a phát âm là /ɒ/, còn lại phát âm là /æ/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  taught

 • B

  cause

 • C

  laugh

 • D

  audience

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

taught /tɔːt/

cause /kɔːz/

laugh /lɑːf/

audience /ˈɔːdiəns/

Câu C âm –au phát âm là /ɑː/, còn lại phát âm là /ɔː/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  naughty

 • B

  floor

 • C

  clock

 • D

  wall

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

naughty /ˈnɔːti/

floor /flɔː(r)/

clock /klɒk/

wall /wɔːl/

Câu C âm –o phát âm là /ɒ/, còn lại phát âm là /ɔː/

close