Trắc nghiệm Ngữ pháp Đại từ "it" chỉ khoảng cách Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

It’s about 2 kilometers ______ my house _____ school.

 • A

  between/and

 • B

  from/to           

 • C

  between/to     

 • D

  from/and

Câu 2 :

Choose the best answer.

It takes 10 minutes for Kate ________ on her makeup.

 • A

  to put

 • B

  putting

 • C

  in putting

 • D

  put

Câu 3 :

Choose the best answer.

How long does it ________ to get from the library to the museum?

 • A

  need

 • B

  find

 • C

  spend

 • D

  take

Câu 4 :

Choose the best answer.

How _____ is our classroom from the washroom?

 • A

  long

 • B

  much

 • C

  far

 • D

  distance

Câu 5 :

Choose the best answer.

It is _____ one kilometer from the post office to my school.

 • A

  for

 • B

  in

 • C

  about

 • D

  at

Câu 6 :

Choose the best answer.

It  _____ me 15 minutes to walk home from the train station.

 • A

  used to

 • B

  spent

 • C

  took

 • D

  got

Câu 7 :

Choose the best answer.

My house is just 500 m________ from my grandparents' house.

 • A

  large

 • B

  next to

 • C

  near

 • D

  far

Câu 8 :

Choose the best answer.

How _______ is it from your house to your school?

 • A

  length

 • B

  fetch

 • C

  distance

 • D

  far

Câu 9 :

Choose the best answer.

How ______ time do you need to go to the market?

 • A

  much

 • B

  long

 • C

  far

 • D

  is

Câu 10 :

Choose the best answer.

I spent a lot of time ______ before the final exam.

 • A

  study

 • B

  to study

 • C

  studying

 • D

  to studying

Câu 11 :

Choose the best answer.

It/ 5 kilometers/ here/ my house.

 • A

  It is 5 kilometers from here to my house.

 • B

  It about 5 kilometers from here to my house.

 • C

  It is 5 kilometers for here to my house.

 • D

  It has 5 kilometers from here for my house.

Câu 12 :

Choose the best answer.

It/ take/ twelve hours/ fly/ Hanoi/ London.

 • A

  It took him twelve hours to fly from Hanoi to London.

 • B

  It took twelve hours flying from Hanoi to London.

 • C

  It took for him twelve hours to fly from Hanoi to London.

 • D

  It took twelve hours for him fly from Hanoi to London.

Câu 13 :

Choose the best answer.

I spend/ 30 minutes/ do morning exercise/ every day.

 • A

  I spend for 30 minutes doing morning exercise each day.

 • B

  I spend 30 minutes doing morning exercise every day.

 • C

  I spend 30 minutes to doing morning exercise every day.

 • D

  I spend 30 minutes to do morning exercise every day.

Câu 14 :

Choose the best answer.

Don't sit/ front seats if you are/ drink/ Macedonia, Spain.

 • A

  Don’t sit in the front seats if you are drunk in Macedonia, Spain.

 • B

  Don’t sit on the front seats if you drink in Macedonia, Spain.

 • C

  Don’t sit in the front seats if you drunk in Macedonia, Spain.

 • D

  Don't sit in the front seats if you used to be drunk in Macedonia, Spain.

Câu 15 :

Choose the best answer.

How ______ does she usually spend in traffic?

 • A

  far

 • B

  much time

 • C

  time

 • D

  long

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

It’s about 2 kilometers ______ my house _____ school.

 • A

  between/and

 • B

  from/to           

 • C

  between/to     

 • D

  from/and

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It’s+khoảng cách+from+vị trí A+to+vị trí B (A cách B …)

=> It’s about 2 kilometers from my house to school.

Tạm dịch: Nhà tôi cách trường 2km.

Câu 2 :

Choose the best answer.

It takes 10 minutes for Kate ________ on her makeup.

 • A

  to put

 • B

  putting

 • C

  in putting

 • D

  put

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It takes + thời gian + for + somebody+ to+V_infi (ai đó tốn bao lâu để làm gì)

=> It takes 10 minutes for Kate to put on her makeup.  

Tạm dịch: Kate mất 10 phút để trang điểm.

Câu 3 :

Choose the best answer.

How long does it ________ to get from the library to the museum?

 • A

  need

 • B

  find

 • C

  spend

 • D

  take

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc hỏi: How long does it take to + V_infi (mất bao lâu để làm gì?)

=> How long does it take to get from the library to the museum? 

Tạm dịch: Mất bao lâu để đi từ thư viện đến bảo tàng?

Câu 4 :

Choose the best answer.

How _____ is our classroom from the washroom?

 • A

  long

 • B

  much

 • C

  far

 • D

  distance

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc hỏi:

How far is + Vị trí A from vị trí B? (khoảng cách từ B đến A là bao xa)

=> How far is our classroom from the washroom?  

Tạm dịch: Phòng học của chúng ta cách nhà vệ sinh bao xa?

Câu 5 :

Choose the best answer.

It is _____ one kilometer from the post office to my school.

 • A

  for

 • B

  in

 • C

  about

 • D

  at

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

About: khoảng chừng, ước chừng, không chắc chắn

Cấu trúc: It’s+khoảng cách+from+vị trí A+to+vị trí B (A cách B …)

=> It is about one kilometer from the post office to my school. 

Tạm dịch: Đó là khoảng một km từ bưu điện đến trường học của tôi.

Câu 6 :

Choose the best answer.

It  _____ me 15 minutes to walk home from the train station.

 • A

  used to

 • B

  spent

 • C

  took

 • D

  got

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It took+ thời gian + for + somebody+ to+V_infi (ai đó tốn bao lâu để làm gì)

=> It took me 15 minutes to walk home from the train station.  

Tạm dịch: Tôi mất 15 phút để đi bộ về nhà từ nhà ga.

Câu 7 :

Choose the best answer.

My house is just 500 m________ from my grandparents' house.

 • A

  large

 • B

  next to

 • C

  near

 • D

  far

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: Vị trí A + is + khoảng cách+ far from+ Vị trí B (A cách B bao xa)

=> My house is just 500 m far from my grandparents' house.  

Tạm dịch: Nhà tôi chỉ cách nhà ông bà tôi 500 m.

Câu 8 :

Choose the best answer.

How _______ is it from your house to your school?

 • A

  length

 • B

  fetch

 • C

  distance

 • D

  far

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: How far is it from Vị trí A to vị trí B? (A cách B bao xa)

=>  How far is it from your house to your school?

Tạm dịch: Nhà bạn đến trường bao xa?

Câu 9 :

Choose the best answer.

How ______ time do you need to go to the market?

 • A

  much

 • B

  long

 • C

  far

 • D

  is

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: How much time do/does+ S need to + V_infi? (Ai cần bao nhiêu thời gian để làm gì?)

=>   How much time do you need to go to the market?  

Tạm dịch: Bạn cần bao nhiêu thời gian để đi chợ?

Câu 10 :

Choose the best answer.

I spent a lot of time ______ before the final exam.

 • A

  study

 • B

  to study

 • C

  studying

 • D

  to studying

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S spent + khoảng thời gian + V_ing (ai đó danh bao nhiêu thời gian để làm gì)

=> I spent a lot of time studying before the final exam.  

Tạm dịch: Tôi đã dành rất nhiều thời gian học tập trước kỳ thi cuối cùng.

Câu 11 :

Choose the best answer.

It/ 5 kilometers/ here/ my house.

 • A

  It is 5 kilometers from here to my house.

 • B

  It about 5 kilometers from here to my house.

 • C

  It is 5 kilometers for here to my house.

 • D

  It has 5 kilometers from here for my house.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It’s+khoảng cách+from+vị trí A+to+vị trí B (A cách B …) => chọn A

Tạm dịch: Từ đây đến nhà tôi khoảng 5 km.

Câu 12 :

Choose the best answer.

It/ take/ twelve hours/ fly/ Hanoi/ London.

 • A

  It took him twelve hours to fly from Hanoi to London.

 • B

  It took twelve hours flying from Hanoi to London.

 • C

  It took for him twelve hours to fly from Hanoi to London.

 • D

  It took twelve hours for him fly from Hanoi to London.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It takes/ took + tân ngữ + khoảng thời gian + to V: làm ai mất bao lâu để làm việc gì

=> chọn A

Tạm dịch: Anh ấy mất 12h bay từ Hà Nội tới Luân đôn

Câu 13 :

Choose the best answer.

I spend/ 30 minutes/ do morning exercise/ every day.

 • A

  I spend for 30 minutes doing morning exercise each day.

 • B

  I spend 30 minutes doing morning exercise every day.

 • C

  I spend 30 minutes to doing morning exercise every day.

 • D

  I spend 30 minutes to do morning exercise every day.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S spent + khoảng thời gian + V_ing (ai đó danh bao nhiêu thời gian để làm gì) => chọn B

Tạm dịch: Tôi dành 30 phút tập thể dục buổi sáng mỗi ngày

Câu 14 :

Choose the best answer.

Don't sit/ front seats if you are/ drink/ Macedonia, Spain.

 • A

  Don’t sit in the front seats if you are drunk in Macedonia, Spain.

 • B

  Don’t sit on the front seats if you drink in Macedonia, Spain.

 • C

  Don’t sit in the front seats if you drunk in Macedonia, Spain.

 • D

  Don't sit in the front seats if you used to be drunk in Macedonia, Spain.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Uống (drink) là hành động chủ động => loại A và D (bị động)

Cụm từ: sit on the seat (ngồi trên ghế) => chọn B

Tạm dịch: Đừng ngồi ở ghế trước nếu bạn uống ở Macedonia, Ý

Câu 15 :

Choose the best answer.

How ______ does she usually spend in traffic?

 • A

  far

 • B

  much time

 • C

  time

 • D

  long

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: How much time do/does+S+spend… (ai đó dành bao nhiêu thời gian làm gì) => chọn B

Tạm dịch: Cô ấy tốn bao nhiêu thời gian để tham gia giao thông?

close