Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 4 Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  so

 • B

  expensive

 • C

  saxophone

 • D

  music 

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cinema

 • B

  camera

 • C

  computer

 • D

  crayon   

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  measure

 • B

  leisure  

 • C

  sure

 • D

  pleasure  

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  children

 • B

  school

 • C

  match

 • D

  watch

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  information

 • B

  admission

 • C

  exhibition

 • D

  television

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ocean

 • B

  cartoon

 • C

  colour

 • D

  crayons

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  unusual

 • B

  pleasure

 • C

  pleasant

 • D

  leisure

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  rubbish  

 • B

  sugar

 • C

  English

 • D

  vision

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  collection

 • B

  tradition

 • C

  exhibition

 • D

  question

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  version

 • B

  pleasure

 • C

  usual

 • D

  leisure

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  official

 • B

  musician

 • C

  concert

 • D

  ocean

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  closure

 • B

  sure

 • C

  pleasure

 • D

  leisure

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  pollution

 • B

  condition

 • C

  question

 • D

  occupation  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  conversation

 • B

  discussion

 • C

  decision

 • D

  mission  

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  chemical  

 • B

  delicious

 • C

  especially

 • D

  musician

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  so

 • B

  expensive

 • C

  saxophone

 • D

  music 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

so  

expensive    

saxophone     

music    

Lời giải chi tiết :

so /səʊ/

expensive /ɪkˈspensɪv/

saxophone /ˈsæksəfəʊn/

music /ˈmjuːzɪk/

Câu D "s" phát âm là /z/, còn lại phát âm là /s/.

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cinema

 • B

  camera

 • C

  computer

 • D

  crayon   

Đáp án : A

Phương pháp giải :

cinema   

camera   

computer   

crayon   

Lời giải chi tiết :

cinema /ˈsɪnəmə/

camera /ˈkæmrə/

computer /kəmˈpjuːtə(r)/

crayon /ˈkreɪən/

Câu A âm -c phát âm là /s/, còn lại phát âm là /k/

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  measure

 • B

  leisure  

 • C

  sure

 • D

  pleasure  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

measure   

leisure   

sure   

pleasure   

Lời giải chi tiết :

measure /ˈmeʒə(r)/

leisure /ˈleʒə(r)/

sure /ʃʊə(r)/

pleasure /ˈpleʒə(r)/

Câu C âm –s phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /ʒ/

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  children

 • B

  school

 • C

  match

 • D

  watch

Đáp án : B

Phương pháp giải :

children

school   

match   

watch   

Lời giải chi tiết :

children /ˈtʃɪldrən/

school /skuːl/

match /mætʃ/

watch /wɒtʃ/

Câu B âm –ch phát âm là /k/, còn lại phát âm là /tʃ/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  information

 • B

  admission

 • C

  exhibition

 • D

  television

Đáp án : D

Phương pháp giải :

information   

admission   

exhibition    

television    

Lời giải chi tiết :

information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/

admission /ədˈmɪʃn/

exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/

television /ˈtelɪvɪʒn/

Câu D âm –s phát âm là /ʒ/, còn lại phát âm là /ʃ/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ocean

 • B

  cartoon

 • C

  colour

 • D

  crayons

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

ocean /ˈəʊʃn/

cartoon /kɑːˈtuːn/

colour /ˈkʌlə(r)/

crayons /ˈkreɪən/

Câu A âm –c phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /k/                 

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  unusual

 • B

  pleasure

 • C

  pleasant

 • D

  leisure

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

unusual /ʌnˈjuːʒuəl/

pleasure /ˈpleʒə(r)/

pleasant /ˈpleznt/

leisure /ˈleʒə(r)/

Câu C âm –s phát âm là /z/, còn lại phát âm là /ʒ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  rubbish  

 • B

  sugar

 • C

  English

 • D

  vision

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

rubbish /ˈrʌbɪʃ/

sugar /ˈʃʊɡə(r)/

English /ˈɪŋɡlɪʃ/

vision /ˈvɪʒn/

Câu D âm –s phát âm là /ʒ/, còn lại phát âm là /ʃ/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  collection

 • B

  tradition

 • C

  exhibition

 • D

  question

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

collection /kəˈlekʃn/

tradition /trəˈdɪʃn/

exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/

question /ˈkwestʃən/

Câu D âm –t phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /ʃ/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  version

 • B

  pleasure

 • C

  usual

 • D

  leisure

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

version /ˈvɜːʃn/

pleasure /ˈpleʒə(r)/

usual /ˈjuːʒuəl/

leisure /ˈleʒə(r)/

Câu A âm –s phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /ʒ/

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  official

 • B

  musician

 • C

  concert

 • D

  ocean

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

official /əˈfɪʃl/

musician /mjuˈzɪʃn/

concert /ˈkɒnsət/

ocean /ˈəʊʃn/

Câu C âm –c phát âm là /k/, còn lại phát âm là /ʃ/

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  closure

 • B

  sure

 • C

  pleasure

 • D

  leisure

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

closure /ˈkləʊʒə(r)/

sure /ʃʊə(r)/

pleasure /ˈpleʒə(r)/

leisure /ˈleʒə(r)/

Câu B âm –s phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /ʒ/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  pollution

 • B

  condition

 • C

  question

 • D

  occupation  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

pollution /pəˈluːʃn/

condition /kənˈdɪʃn/

question /ˈkwestʃən/

occupation /ˌɒkjuˈpeɪʃn/

Câu C âm –t phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /ʃ/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  conversation

 • B

  discussion

 • C

  decision

 • D

  mission  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

conversation /ˌkɒnvəˈseɪʃn/

discussion /dɪˈskʌʃn/

decision /dɪˈsɪʒn/

mission /ˈmɪʃn/  

Câu C âm –s phát âm là /ʒ/, còn lại phát âm là /ʃ/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  chemical  

 • B

  delicious

 • C

  especially

 • D

  musician

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

chemical /ˈkemɪkl/

delicious /dɪˈlɪʃəs/

especially /ɪˈspeʃəli/

musician /mjuˈzɪʃn/

Câu A âm –c phát âm là /k/, còn lại phát âm là /ʃ/

close