Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu so sánh với different from, like, (not) as...as Tiếng Anh 7 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

My sister is not ______ as my aunt.

 • A

  so old as

 • B

  old

 • C

  as old

 • D

  more old

Câu 2 :

Choose the best answer.

My village is not _________ it was ten years ago.

 • A

  the same as

 • B

  the same to

 • C

  same as

 • D

  the same

Câu 3 :

Choose the best answer.

He drives as ________ his father does.

 • A

  careful as

 • B

  more carefully

 • C

  the most careful

 • D

  carefully as

Câu 4 :

Choose the best answer.

I think that pop music is ________ rock music.

 • A

  not as interesting so

 • B

  as interesting than

 • C

  interesting as

 • D

  not as interesting as

Câu 5 :

Choose the best answer.

Saxophones are _____ than a lot of instruments.

 • A

  heavier

 • B

  more heavier

 • C

  more heavy

 • D

  heavy

Câu 6 :

Choose the best answer.

The villagers are .................. they were years ago. There is no change at all.

 • A

  differently from         

 • B

  not as friendly as

 • C

  as friend as

 • D

  as friendly as

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences, using “like, as, same , different”   

You should know to behave

that.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

My sister is not ______ as my aunt.

 • A

  so old as

 • B

  old

 • C

  as old

 • D

  more old

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc so sánh bằng dạng phủ định: S1 + V + not + as/so + adj/adv + as + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh bằng dạng phủ định: S1 + V + not + as/so + adj/adv + as + S2

=> as old as

=> My sister is not as old as my aunt.

Tạm dịch: Chị tôi không già bằng dì tôi.

Câu 2 :

Choose the best answer.

My village is not _________ it was ten years ago.

 • A

  the same as

 • B

  the same to

 • C

  same as

 • D

  the same

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu: S + to be + the same + (noun) + as + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu: S + to be + the same + (noun) + as + S2

=> the same as

=> My village is not the same as it was ten years ago.

Tạm dịch: Ngôi làng của tôi không giống như mười năm trước.

Câu 3 :

Choose the best answer.

He drives as ________ his father does.

 • A

  careful as

 • B

  more carefully

 • C

  the most careful

 • D

  carefully as

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng khẳng định: S1 + V + as + adj/adv + as + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng khẳng định: S1 + V + as + adj/adv + as + S2

=> carefully as

=> He drives as carefully as his father does.

Tạm dịch: Anh lái xe cẩn thận như cha anh ấy.

Câu 4 :

Choose the best answer.

I think that pop music is ________ rock music.

 • A

  not as interesting so

 • B

  as interesting than

 • C

  interesting as

 • D

  not as interesting as

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu so sánh bằng ở dạng phủ định: S1 + V + not + so/as + adj/adv + S2

=> not as interesting as

=> I think that pop music is not as interesting as rock music.

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng nhạc pop không thú vị bằng nhạc rock.

Câu 5 :

Choose the best answer.

Saxophones are _____ than a lot of instruments.

 • A

  heavier

 • B

  more heavier

 • C

  more heavy

 • D

  heavy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc so sánh hơn: S + be + adj-er + than + S2

Lời giải chi tiết :

Tính từ heavy ở dạng so sánh hơn là heavier

=> Saxophones are heavier than a lot of instruments.

Tạm dịch: Saxophones nặng hơn rất nhiều nhạc cụ.

Câu 6 :

Choose the best answer.

The villagers are .................. they were years ago. There is no change at all.

 • A

  differently from         

 • B

  not as friendly as

 • C

  as friend as

 • D

  as friendly as

Đáp án : D

Phương pháp giải :

“There is no change at all”: Không có gì thay đổi cả => so sánh bằng ở dạng khẳng định

Lời giải chi tiết :

- change (N): sự thay đổi (ý trong câu là: ngôi làng không khác gì với trước đây vì nó không thay đổi gì cả)

Câu trên sử dụng cấu trúc so sánh bằng với tính từ “friendly”

“There is no change at all”: Không có gì thay đổi cả => so sánh bằng ở dạng khẳng định => as friendly as

=> The villagers are as friendly as they were years ago. There is no change at all.

Tạm dịch: Dân làng thân thiện như những năm trước. Không có thay đổi gì cả.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences, using “like, as, same , different”   

You should know to behave

that.

Đáp án

You should know to behave

that.

Phương pháp giải :

V + like sth: làm gì giống như

Lời giải chi tiết :

V + like sth: làm gì giống như

=> You should know to behave like that.

Tạm dịch: Bạn nên biết cư xử như vậy

Đáp án: You should know to behave like that.

close