Giải mục 5 trang 37 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trên 2 trục số, so sánh khoảng cách từ điểm 0 đến hai điểm....Tìm giá trị tuyệt đối của các số thực sau: -3,14; 41; -5; 1,(2); -5...Có bao nhiêu số thực x thoả mãn |x| = căn 3

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 5

Trên 2 trục số, so sánh khoảng cách từ điểm 0 đến hai điểm \(\sqrt 2 \) và \( - \sqrt 2 \).

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và so sánh khoảng cách từ 0 đến hai điểm \(\sqrt 2 \) và \( - \sqrt 2 \).

Lời giải chi tiết:

Ta thấy khoảng cách từ 0 đến điểm \(\sqrt 2 \) bằng \(\sqrt 2 \).

            Khoảng cách từ 0 đến điểm -\(\sqrt 2 \) bằng \(\sqrt 2 \)

Vậy khoảng cách từ 0 đến hai điểm \(\sqrt 2 \) và \( - \sqrt 2 \) bằng nhau.

Thực hành 5

Tìm giá trị tuyệt đối của các số thực sau: \(-3,14; 41; -5; 1,(2); -\sqrt5\).

Phương pháp giải:

|x|=x nếu x>0

|x|=-x nếu x<0

|x|=0 nếu x=0

Lời giải chi tiết:

\(\left| { - 3,14} \right| = 3,14;{\rm{ }}\,\,\,\left| {41} \right| = 41;{\rm{ }}\left| { - 5} \right| = 5;{\rm{ }}\left| {1,\left( 2 \right)} \right| = 1,(2);{\rm{ }}\left| {-  \sqrt 5} \right| =  \sqrt 5.\)

Vận dụng 4

Có bao nhiêu số thực x thoả mãn |x| = \(\sqrt 3 \)?

Phương pháp giải:

Giá trị tuyệt đối của một số thực âm hoặc dương đều là một số hữu tỉ dương.

Lời giải chi tiết:

Có hai số thực x thỏa mãn là: \(x = \sqrt 3 ;\,\,x =  - \sqrt 3 \).

Quảng cáo
close