Bài 90 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 90 trang 27 sách bài tập toán 6. Tính nhanh giá trị các biểu thức sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh giá trị các biểu thức sau:

\(\displaystyle{\rm{A}} = {6 \over 7} + {1 \over 7}.{2 \over 7} + {1 \over 7}.{5 \over 7};\)                        \(\displaystyle B = {4 \over 9}.{{13} \over 3} - {4 \over 3}.{{40} \over 9}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân phân số :

\(\left( {\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}} \right).\dfrac{p}{q} = \dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q}} \right)\)

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: \(a.b+a.c=a(b+c)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
A = \dfrac{6}{7} + \dfrac{1}{7}.\dfrac{2}{7} + \dfrac{1}{7}.\dfrac{5}{7}\\
= \dfrac{6}{7} + \dfrac{1}{7}.\left( {\dfrac{2}{7} + \dfrac{5}{7}} \right)\\
= \dfrac{6}{7} + \dfrac{1}{7}.\dfrac{7}{7}\\
= \dfrac{6}{7} + \dfrac{1}{7} = \dfrac{{6 + 1}}{7} = \dfrac{7}{7} = 1\\
B = \dfrac{4}{9}.\dfrac{{13}}{3} - \dfrac{4}{3}.\dfrac{{40}}{9} = \dfrac{{4.13}}{{9.3}} - \dfrac{{4.40}}{{9.3}}\\
= \dfrac{{4.13 - 4.40}}{{9.3}} = \dfrac{{4.\left( {13 - 40} \right)}}{{9.3}}\\
= \dfrac{{4.\left( { - 27} \right)}}{{27}} = - 4
\end{array}\)

Cách khác: 

\(\displaystyle{\rm{A}} = {6 \over 7} + {1 \over 7}.{2 \over 7} + {1 \over 7}.{5 \over 7} \)

\(\displaystyle= {1 \over 7}.\left( {6 + {2 \over 7} + {5 \over 7}} \right) \)

\(\displaystyle= {1 \over 7}.7 = 1\) 

\(\displaystyle B = {4 \over 9}.{{13} \over 3} - {4 \over 3}.{{40} \over 9} \)

\(\displaystyle B = {4 \over 9}.{{13} \over 3} - {4 \over 9}.{{40} \over 3} \)

\(\displaystyle = {4 \over 9}.\left( {{{13} \over 3} - {{40} \over 3}} \right) \)

\(\displaystyle= {4 \over 9}.{{ - 27} \over 3} = {{4.( - 27)} \over {27}} =  - 4\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài