Bài 91 trang 27 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 91 trang 27 sách bài tập toán 6. Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh ...

Quảng cáo

Đề bài

Áp dụng các tính chất của phép nhân phân số để tính nhanh : 

\(\displaystyle M = {8 \over 3}.{2 \over 5}.{3 \over 8}.10.{{19} \over {92}}\)

\(\displaystyle N = {5 \over 7}.{5 \over {11}} + {5 \over 7}.{2 \over {11}} - {5 \over 7}.{{14} \over {11}}\)

\(\displaystyle Q = \left( {{1 \over {99}} + {{12} \over {999}} - {{123} \over {9999}}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {{1 \over 2} - {1 \over 3} - {1 \over 6}} \right)\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau :

                    \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\)

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số:

a) Tính chất giao hoán: \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{c}{d}.\dfrac{a}{b}.\)

b) Tính chất kết hợp: \(\left( {\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}} \right).\dfrac{p}{q} = \dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q}} \right).\)

c) Nhân với số 1: \(\dfrac{a}{b}.1 = 1.\dfrac{a}{b} = \dfrac{a}{b}.\)

d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(\dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d} + \dfrac{p}{q}} \right) = \dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} + \dfrac{a}{b}.\dfrac{p}{q}\)

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle M = {8 \over 3}.{2 \over 5}.{3 \over 8}.10.{{19} \over {92}} \)

\(\displaystyle= \left( {{8 \over 3}.{3 \over 8}} \right).\left( {{2 \over 5}.10} \right).{{19} \over {92}} \)

\(\displaystyle= 1.4.{{19} \over {92}}= {{4.19} \over {92}} \)

\(\displaystyle ={{4.19} \over {4.23}}= {{19} \over {23}}\) 

\(\displaystyle N = {5 \over 7}.{5 \over {11}} + {5 \over 7}.{2 \over {11}} - {5 \over 7}.{{14} \over {11}} \)

\(\displaystyle= {5 \over 7}.\left( {{5 \over {11}} + {2 \over {11}} - {{14} \over {11}}} \right)\)

\(\displaystyle= {5 \over 7}.{{ - 7} \over {11}} = {{ - 5} \over {11}}\) 

\(\displaystyle Q = \left( {{1 \over {99}} + {{12} \over {999}} - {{123} \over {9999}}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {{1 \over 2} - {1 \over 3} - {1 \over 6}} \right) \)
\(\displaystyle Q = \left( {{1 \over {99}} + {{12} \over {999}} - {{123} \over {999}}} \right)\)\(\displaystyle.\left( {{3 \over 6} + {{ - 2} \over 6} + {{ - 1} \over 6}} \right) \)
\(\displaystyle Q = \left( {{1 \over {99}} + {{12} \over {999}} - {{123} \over {9999}}} \right).0 = 0  \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài