Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 132 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 132 sách bài tập toán 6. Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu: lớn hơn; nhỏ hơn; bằng nhau; có cùng độ dài; <; =; >, điền vào chỗ trống (...)

Quảng cáo

Đề bài

Biết \(AB = 5 (cm)\) và \(CD = 3 (cm), EF = 4 (cm)\) và \(GH = 3 (cm).\)

Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu: lớn hơn; nhỏ hơn; bằng nhau; có cùng độ dài; \(<; =; >,\) điền vào chỗ trống (...) dưới đây để diễn tả đúng về việc so sánh độ dài đoạn thẳng.

a) \(AB ... CD\) hay \(CD ... AB\) hoặc \(AB ... CD\) hoặc \(CD ... AB.\)

b) \(CD\) và \(GH ...\) hoặc \(CD\) và \(GH ... \) hoặc \(CD ... GH.\)

c) \(AB ... EF\) hay \(EF ... AB\) hoặc \(AB ... EF\) hoặc \(EF ... AB.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh độ dài hai đoạn thẳng:

- Nếu độ dài của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) bằng nhau thì \(AB=CD\)

- Nếu độ dài đoạn thẳng \(AB\) lớn hơn độ dài đoạn thẳng \(CD\) thì \(AB>CD\) hay \(CD<AB.\)

Lời giải chi tiết

a) \(AB\) lớn hơn \(CD\) hay \(CD\) nhỏ hơn \(AB\) hoặc \(AB > CD\) hoặc \(CD < AB.\)

b) \(CD\) và \(GH\) bằng nhau hoặc \(CD\) và \(GH\) có cùng độ dài hoặc \(CD = GH.\)

c) \(AB\) lớn hơn \(EF\) hay \(EF\) nhỏ hơn \(AB\) hoặc \(AB > EF\) hoặc \(EF < AB.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài