Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 132 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 132 sách bài tập toán 6. Chọn từ hoặc cụm từ: (1) trùng nhau; (2) 0; (3) độ dài đoạn thẳng; (4) khoảng cách giữa hai điểm;...

Quảng cáo

Đề bài

Chọn từ hoặc cụm từ: (1) trùng nhau; (2) 0; (3) độ dài đoạn thẳng; (4) khoảng cách giữa hai điểm; (5) cách, điền vào chỗ trống thích hợp trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về độ dài đoạn thẳng.

a) \(AB = 2 (cm)\) còn nói là ... \(A\) và \(B\) bằng \(2 (cm)\) hoặc nói là ... \(AB\) bằng \(2 (cm)\) hoặc \(A\) ... \(B\) một khoản bằng \(2 (cm).\)

b) Hai điểm \(A\) và \(B\) trùng nhau còn nói là ... \(A\) và \(B\) bằng ... hoặc \(A\) ... \(B\) một khoảng bằng ... hoặc ...\( AB\) bằng ...

c) \(AB = 0\) còn nói là ... \(A\) và \(B\) bằng ... hoặc hai điểm \(A\) và \(B\) ... hoặc ... \(AB\) bằng ... hoặc \(A\) ... \(B\) một khoảng bằng ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn \(0.\)

Nếu độ dài đoạn thẳng \(AB=0\) thì hai điểm \(A\) và \(B\) trùng nhau.

Lời giải chi tiết

a) \(AB = 2 (cm)\) còn nói là khoảng cách giữa hai điểm \(A\) và \(B\) bằng \(2 (cm)\) hoặc nói là độ dài đoạn thẳng \(AB\) bằng \(2 (cm)\) hoặc \(A\) cách \(B\) một khoản bằng \(2 (cm).\) 

Thứ tự điền là: (4)-(3)-(5)

b) Hai điểm \(A\) và \(B\) trùng nhau còn nói là khoảng cách giữa hai điểm \(A\) và \(B\) bằng \(0\) hoặc \(A\) cách \(B\) một khoảng bằng \(0\) hoặc độ dài đoạn thẳng \(AB\) bằng \(0\) 

Thứ tự điền là: (4)-(2)-(5)-(2)-(3)-(2) 

c) \(AB = 0\) còn nói là khoảng cách giữa hai điểm \(A\) và \(B\) bằng \(0\) hoặc hai điểm \(A\) và \(B\) trùng nhau hoặc độ dài đoạn thẳng \(AB\) bằng \(0\) hoặc \(A\) cách \(B\) một khoảng bằng \(0.\)

Thứ tự điền là: (4)-(2)-(1)-(3)-(2)-(5)-(2)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài