Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 79 sách bài tập toán 6. Tìm x, biết: a) x + 13 = 32 - 76 ; b) (-15) + x = (-14) - (-57).

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x,\) biết:

\(a)\, x + 13 = 32 - 76 ;\)

\(b)\, (-15) + x = (-14) - (-57).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(x\) trong bài toán đóng vai trò là số hạng chưa biết.

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn trừ số nguyên \(a\) cho số nguyên \(b\), ta cộng \(a\) với số đối \(b\): \(a-b=a+(-b)\)

Lời giải chi tiết

\(a)\, x + 13 \)\(= 32 - 76 \)

             \(x= 32 + (-76) \)

             \(x= -44 \)

             \(x = (-44) - 13 \)

             \(x = (-44) +(- 13) \)

             \(x= -57 \)

Vậy \(x = -57.\) 

\(b)\, (-15) + x \) \(= (-14) - (-57) \)

    \((-15)+x= (-14) + 57\)

    \((-15)+x= 43\)

                    \(x= 43 - (-15)\)

                    \(x= 43 + 15\)

                    \(x=58\)

Vậy \(x = 58.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close