Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 79 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 79 sách bài tập toán 6. Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh?

Quảng cáo

Đề bài

Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi \(23\) triệu đồng, năm thứ hai lỗ \(40\) triệu đồng, năm thứ ba lãi \(63\) triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh? Sau ba năm kinh doanh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét: Số vốn của nhà kinh doanh sẽ cộng thêm khi kinh doanh lãi hoặc bị trừ đi khi kinh doanh lỗ.

Lời giải chi tiết

Sau hai năm, số vốn của nhà kinh doanh sẽ tăng:

\(23 - 40 = -17\) (triệu đồng)

Sau ba năm, số vốn của nhà kinh doanh tăng:

\(-17 + 63 = 46\) (triệu đồng)

Vậy số vốn nhà kinh doanh tăng \(-17\) triệu đồng sau hai năm và tăng \(46\) triệu đồng sau ba năm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close