Bài 3 trang 25 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 25 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung sự kiện với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

Đề bài

Hãy điền nội dung sự kiện cho phù hợp với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong bảng sau:

Thời gian

          Nội dung sự kiện 

Ngày 18 - 6 - 1953

 

Năm 1956

 

Năm 1960

 

Năm 1975

 

Ngày 21 - 3 - 1990

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Các  nước Châu Phi

Lời giải chi tiết

Thời gian

          Nội dung sự kiện 

Ngày 18 - 6 - 1953

Nước Cộng hòa Ai Cập được thành lập

Năm 1956

Tuy-ni-di, Ma-rốc, Xu-đăng giành độc lập

Năm 1960

"Năm châu Phi" với 17 nước được trao trả độc lập.

Năm 1975

Thắng lợi của cách mạng Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã. 

Ngày 21 - 3 - 1990

Namibia tuyên bố độc lập

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài