Giải bài 3 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Thay dấu ? bằng dấu (>,<,=) thích hợp.

Quảng cáo

Đề bài

Thay dấu ? bằng dấu (>,<,=) thích hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thực hiện phép tính rồi so sánh

- Thay dấu “?” bởi dấu (>,<,=)

Lời giải chi tiết

a)\(\left( {\frac{{ - 5}}{8}} \right) + \left( {\frac{3}{{ - 8}}} \right) = \left( {\frac{{ - 5}}{8}} \right) + \left( {\frac{{ - 3}}{8}} \right) =  - 1\)

Vậy dấu cần điền là “=”.

b)\(\left( {\frac{{ - 13}}{{22}}} \right) + \left( {\frac{{ - 5}}{{22}}} \right) = \frac{{ - 18}}{{22}} = \frac{{ - 9}}{{11}} < \frac{{ - 8}}{{11}}\).

Vậy dấu cần điền là “>”.

c) \(\frac{1}{6} + \left( {\frac{{ - 3}}{4}} \right) = \frac{2}{{12}} + \left( {\frac{{ - 9}}{{12}}} \right) = \frac{{ - 7}}{{12}}\)

   \(\frac{1}{{14}} + \left( {\frac{{ - 4}}{7}} \right) = \frac{1}{{14}} + \left( {\frac{{ - 8}}{{14}}} \right) = \frac{{ - 7}}{{14}}\)

Mà \(\frac{{ - 7}}{{12}} < \frac{{ - 7}}{{14}}\)

Vậy dấu cần điền là “<”.

Quảng cáo
close