Câu hỏi thảo luận số 2 bài 47 trang 141

Quan sát hình 47.2, nhận xét về chế độ nhiệt của châu Nam Cực.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 47.2, nhận xét về chế độ nhiệt của châu Nam Cực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Trạm Lin-tơn A-mê-ri-can (nằm ở phần đông lục địa): nhiệt độ cao nhất là -10°C (tháng I), thấp nhất là -42°C (tháng IX); biên độ nhiệt lớn: -32°C. Có 2 cực tiểu về nhiệt độ (vào tháng IV và tháng IX).

- Trạm Vô-xtốc (nằm ở phần tây lục địa): nhiệt độ cao nhất là -42°C (tháng I), thấp nhất là -74°C (tháng X); biên độ nhiệt lớn: -32°C. Có 3 cực tiểu về nhiệt độ (vào các tháng V, VII, X).

-> Lãnh thổ châu Nam Cực đều có nhiệt độ quanh năm rất thấp, luôn âm. Trong năm, nhiệt độ có sự dao động, mùa hè nhiệt độ cao hơn nhưng vẫn đạt giá trị âm; biên độ nhiệt rất cao.

Quảng cáo
close