Bài 2 trang 185 SGK Địa lí 7

Xác định vị trí, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế, nhận xét trình độ phát triển kinh tế của Pháp, U-crai-na.

Quảng cáo

Đề bài

- Xác định vị trí các nước Pháp, U-crai-na trên bản đồ. Hai nước này thuộc các khu vực nào của châu Âu?

- Dựa vào bảng số liệu để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

- Qua biểu đồ, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na.

Tên nước

Tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong

tổng sản phẩm trong nước (GDP) (%)

Nông, lâm và

ngư nghiệp

Công nghiệp

và xây dựng

Dịch vụ

Pháp

3,0

26,1

70,9

U-crai-na

14,0

38,5

47,5

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- Pháp là quốc gia thuộc khu vực Tây Âu, U-crai-na là quốc gia thuộc khu vực Đông Âu.

- Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000):

=> Nhận xét: 

- Pháp: tỉ trọng của dịch vụ trong tổng sản phẩm trong nước cao (70,9%); tỉ trọng của nông, lâm và ngư nghiệp rất thấp (3,0%).

- U-crai-na: mặc dù tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế nhưng tỉ trọng của nông, lâm và ngư nghiệp còn khá cao (14%); tỉ trọng ngành dịch vụ so với Pháp thấp hơn nhiều (thấp hơn 23,4%).

=> Pháp và U-crai-na là hai nước có nền kinh tế phát triển. Trong đó, Pháp là nước phát triển hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close