Tiếng Anh 10 Unit 9 9.3 Listening

1 Work in pairs. Answer the questions. 2. Listen to Part 1 of a radio interview about buying presents. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen to Part 2 of the radio interview. Which present (A-H) above is suggested for Isabella's mum? 4 Work in pairs. Ask and answer about a special present you gave someone. 5 Listen to the words and identify the silent letter in each case. 6. Listen and tick (v) the correct intonation. Then listen again and repeat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Work in pairs. Answer the questions. 

(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. Have you ever given or received presents like the ones in the photos? 

(Bạn đã bao giờ tặng hoặc nhận những món quà như trong ảnh chưa?)

2. What is the present you like best? 

(Món quà mà bạn thích nhất là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. I received a purse, face cream on my birthday. I given a bunch of flowers to my mom on Mother's day.

(Tôi nhận được một chiếc ví, kem dưỡng da mặt vào ngày sinh nhật của mình. Tôi đã tặng một bó hoa cho mẹ của tôi vào ngày của Mẹ.)

2. The present I like best is a purse because it was a gift my mother gave me for my birthday.

(Món quà mà tôi thích nhất là một chiếc ví vì đó là món quà mà mẹ tôi đã tặng cho tôi nhân ngày sinh nhật.)

Bài 2

2. Listen to Part 1 of a radio interview about buying presents. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe Phần 1 của cuộc phỏng vấn trên radio về việc mua quà. Quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1 Amy doesn't think the ability to choose good presents is a matter of personality.

(Amy không nghĩ khả năng chọn những món quà phù hợp là vấn đề của tính cách.)

2 Amy thinks it's good to do some research before buying a present. 

(Amy nghĩ rằng thật tốt nếu thực hiện một số nghiên cứu trước khi mua một món quà.)

3 Amy thinks women are better at buying good presents than men. 

(Amy cho rằng phụ nữ mua những món quà phù hợp giỏi hơn nam giới.)

Bài 3

3. Listen to Part 2 of the radio interview. Which present (A-H) above is suggested for Isabella's mum? 

(Nghe Phần 2 của cuộc phỏng vấn trên radio. Món quà (A-H) nào ở trên được gợi ý cho mẹ của Isabella?)

Bài 4

4 Work in pairs. Ask and answer about a special present you gave someone. 

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về một món quà đặc biệt mà bạn đã tặng cho ai đó.)

1 Who was it for? (Nó dành cho ai?)

2 What was the occasion? (Đó là dịp gì?)

3 What was the present? (Món quà là gì?)

4 What was special about it? (Điều gì đặc biệt về nó?)

Lời giải chi tiết:

1. It was for my mother.

(Nó dành cho mẹ tôi.)

2. It was on Mother's day.

(Đó là vào ngày của mẹ.)

3. The present was a vase of flowers flowers.

(Món quà là một bình hoa.)

 4. It was a bunch of colorful flowers are arranged nicely in a small white vase.

(Đó là một bó hoa nhiều màu sắc được xếp rất đẹp trong một chiếc bình nhỏ màu trắng.)

Bài 5

PRONUNCIATION FOCUS: SILENT LETTERS AND INTONATION 

Phát âm trọng âm: Âm câm và ngữ điệu

5 Listen to the words and identify the silent letter in each case. 

(Nghe các từ và xác định chữ cái câm trong mỗi trường hợp.)

receipt 

   psychology          

write     

    wrong                 

debt     

   doubt

island       

   aisle 

know       

   knife                  

listen       

   castle 

Phương pháp giải:

1. receipt: /rɪˈsiːt/ :biên lai                 

    psychology: /saɪˈkɒl.ə.dʒi/ : tâm lý học

2. write: /raɪt/ : viết                            

   wrong: /rɒŋ/ : sai

3. debt: /det/ : nợ nần                         

   doubt: /daʊt/ : nghi ngờ     

4. island: /ˈaɪ.lənd/ : hòn đảo             

   aisle: /aɪl/ : lối đi     

5. know: /nəʊ/ :biết                            

    knife: /naɪf/ : dao

6. listen: /ˈlɪs.ən/ : nghe                     

    castle: /ˈkɑː.səl/: lâu đài

Lời giải chi tiết:

1. p

2. w

3. b

4. s

5. k

6. t

Bài 6

6. Listen and tick (v) the correct intonation. Then listen again and repeat. 

(Nghe và đánh dấu (v) vào ngữ điệu đúng. Hãy nghe và nhắc lại.)

1 What do you think if you receive perfume as a gift? 

A rising                                    

B falling

2 You are interested in designer clothes, aren't you? 

A rising                                     

B falling 

3 Would you like to go window shopping with me today? 

A rising                                     

B falling 

4 Do you like clothes that last for ages? 

A rising                                     

B falling 

Phương pháp giải:

1 Bạn nghĩ sao nếu nhận được nước hoa làm quà tặng?

A tăng                                     

B giảm

2 Bạn quan tâm đến quần áo hàng hiệu, phải không?

A tăng                                     

B giảm

3 Bạn có muốn đi mua sắm qua cửa sổ với tôi hôm nay không?

A tăng                                     

B giảm

4. Bạn có thích quần áo bền lâu với lứa tuổi không?

A tăng                                     

B giảm

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 9.4 Reading

  1 Work in pairs. Ask and answer the following questions. 2 Read the text and decide whether the writer likes branded products or not? Why? 3 Read the text again and choose the correct option for each question. 4 Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 9.5 Grammar

  1.Read the text. Which of the underlined nouns are countable and which are uncountable? 2. Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the rules using countable and uncountable. 3. Choose the correct option. 4 Work in pairs. Ask and answer about your friend's typical day. Use How much ...? or How many ...? and the activities in the box below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 9.6 Use of English

  1 Discuss the questions. 2. Listen and complete the sentences. 3 Read the LANGUAGE FOCUS. Choose an appropriate indefinite pronoun to replace the underlined phrases in sentences 1-6. 4 USE OF ENGLISH. Write a new sentence, using the words in brackets without changing the meaning of the given sentence. 5. Work in groups of three. Use the following questions to ask your friends and fill the answers into the table.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 9.7 Writing

  1 Tick (✓) any problems that you and your family have had when buying something. Then tell your partner. 2 Read the email on the right. Which tips in the WRITING FOCUS does the email follow? Underline the examples of formal language in the email. 3 Read the LANGUAGE FOCUS. Complete the examples with words and phrases in the email. 4 Rewrite the following paragraph to make it more formal. Use the LANGUAGE FOCUS to help you. 5 Do the writing task. Use the ideas in the LANGUAGE FOCUS to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 9.8 Speaking

  1 Work in pairs. Discuss which shops you would go in to buy the items on the shopping list. 2 Listen to a conversation between Minh and Nam about buying a birthday present. What item does Nam suggest? 3 Complete the sentences in the SPEAKING FOCUS with the words in the box. Then listen to the dialogue again and check. 4 Fill in the blanks with should and shouldn't. 5 Work in pairs. Student A chooses one item to buy from the list in Exercise 1 and asks Student B for some advice. Student B gives a

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close