Tiếng Anh 10 Unit 8 8.1 Vocabulary

1 Put the activities in the appropriate column. 2 Read the text and mark the statements true (T) or false (F). 3 Read the definitions below and write correct words / phrases using highlighted words from the text. 4 Complete the text with the phrases below. There is one extra phrase. 4 Complete the text with the phrases below. There is one extra phrase.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Put the activities in the appropriate column. 

(Đặt các hoạt động vào cột thích hợp.)

1. uy local foods

7. litter

2. go cycling

8. plant trees

3. drive a car

9. put rubbish in the bins

4. eat a lot of meat

10. reuse used items

5. limit energy use

11. take rubbish with you

6. reduce waste

12. use plastic bags

                                                                               

Good for the environment 

Bad for the environment 

 


 

Phương pháp giải:

- buy local foods: mua các loại thực phẩm địa phương

- go cycling: đi xe đạp

- drive a car: lái ô tô

- eat a lot of meat : ăn nhiều thịt

- limit energy use: hạn chế sử dụng năng lượng

- reduce waste: giảm thiểu chất thải

- litter: xả rác

- plant trees: trồng cây

- put rubbish in the bins: bỏ rác vào thùng

- reuse used items: tái sử dụng các vật dụng đã qua sử dụng

- take rubbish with you: mang rác theo bạn

- use plastic bags: sử dụng những túi nhựa

Lời giải chi tiết:

Good for the environment

(Tốt cho môi trường)

Bad for the environment 

(Có hại đến môi trường)

1. buy local foods

2. go cycling

3. limit energy use

6. reduce waste

8. plant trees

9. put rubbish in the bins

10. reuse used items

11. take rubbish with you

4. drive a car

5. eat a lot of meat

7. litter

12. use plastic bags

Bài 2

2 Read the text and mark the statements true (T) or false (F). 

(Đọc văn bản và đánh dấu các câu đúng (T) hoặc sai (F).)

ECOTOURISM

We all like to travel, but travelling can harm the environment. As a new type of tourism, ecotourism is now becoming popular. Ecotourists go to unique natural areas. They are exotic places that most of the tourists have never seen, Ecotourists make sure not to harm the environment. They put rubbish in the bins or take their rubbish with them to protect the environment. They even help people in the local communities by offering medical care or teaching English, Ecotourists also support to conserve the environment, Some of the money ecotourists spend helps protect the environment. Here are some common types of ecotours: 

+ trekking holidays let tourists make a long journey on foot to remote places. 

+ conservation tours let tourists help a local environment and its animals. 

+ local community help tours let tourists help local communities. 

1. Tourists and ecotourists are the same. 

2. Ecotourists do not harm the environment.       

3. Ecotourists are careful with their rubbish.       

4. There are four common types of ecotours.       

5. Trekkers go to remote places.            

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

DU LỊCH SINH THÁI

Tất cả chúng ta đều thích đi du lịch, nhưng đi du lịch có thể gây hại cho môi trường. Là một loại hình du lịch mới, du lịch sinh thái hiện đang trở nên phổ biến. Những nhà du lịch sinh thái đến những vùng thiên nhiên độc đáo.  Đó là những địa điểm kỳ lạ mà hầu hết khách du lịch chưa bao giờ nhìn thấy, các nhà du lịch sinh thái đảm bảo không gây hại đến môi trường. Họ bỏ rác vào thùng hoặc mang theo rác để bảo vệ môi trường. Họ thậm chí còn giúp đỡ mọi người trong cộng đồng địa phương bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc dạy tiếng Anh, các nhà du lịch sinh thái cũng hỗ trợ để bảo tồn môi trường, một số tiền mà các nhà du lịch sinh thái bỏ ra để giúp bảo vệ môi trường.  Dưới đây là một số kiểu sinh thái phổ biến:

  + Những chuyến đi bộ dài ngày cho phép khách du lịch thực hiện một chuyến đi bộ đến vùng sâu vùng xa.

  + Các tour du lịch bảo tồn cho phép khách du lịch giúp đỡ môi trường địa phương và động vật ở đó.

  + Các tour du lịch trợ giúp cộng đồng địa phương cho phép khách du lịch giúp đỡ cộng đồng địa phương.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

1. F

Tourists and ecotourists are the same. 

(Khách du lịch và khách du lịch sinh thái đều giống nhau.)

Thông tin: As a new type of tourism, ecotourism is now becoming popular.

(Là một loại hình du lịch mới, du lịch sinh thái hiện đang trở nên phổ biến.)

2. T

Ecotourists do not harm the environment.       

(Du lịch sinh thái không gây hại cho môi trường.)

Thông tin: Ecotourists make sure not to harm the environment.

(Các nhà du lịch sinh thái đảm bảo không gây hại đến môi trường.)

3. T

Ecotourists are careful with their rubbish.       

(Các nhà du lịch sinh thái cẩn thận với rác của họ.)

Thông tin: They put rubbish in the bins or take their rubbish with them to protect the environment.

(Họ bỏ rác vào thùng hoặc mang theo rác để bảo vệ môi trường.)

4. F

There are four common types of ecotours.      

(Có bốn loại du lịch sinh thái phổ biến.)

Thông tin: Here are some common types of ecotours: 

+ trekking holidays....

+ conservation tours.... 

+ local community help tours...

(Dưới đây là một số kiểu sinh thái phổ biến:

  + Những chuyến đi bộ dài ngày....

  + Các tour du lịch bảo tồn...

  + Các tour du lịch trợ giúp cộng đồng địa phương...)

5. T

Trekkers go to remote places.      

(Người đi bộ đường dài đi đến những nơi xa.)

Thông tin: trekking holidays let tourists make a long journey on foot to remote places. 

(Những chuyến đi bộ dài ngày cho phép khách du lịch thực hiện một chuyến đi bộ đến vùng sâu vùng xa.)

Bài 3

3. Read the definitions below and write correct words / phrases using highlighted words from the text. 

(Đọc các định nghĩa bên dưới và viết các từ /cụm từ đúng bằng cách sử dụng các từ được đánh dấu từ văn bản.)

1. ____: unique, unusual and exciting 

2. ____: to damage 

3. ____: far away from where people live 

4. ____: the protection of natural things from being destroyed 

5. ____: natural features (plants, animals, weather, etc.) around a place 

Lời giải chi tiết:

1. exotic

2. harm

3. remote

4. conservation

5. environment

1. exotic: unique, unusual and exciting 

(kì lạ = độc đáo, bất thường và thú vị)

2. harm: to damage 

(gây hại =phá huỷ)

3. remote: far away from where people live 

(xa xôi, héo lánh = xa nơi mọi người sống)

4. conservation: the protection of natural things from being destroyed 

(bảo tồn = bảo vệ những thứ tự nhiên khỏi bị phá hủy)

5. environment: natural features (plants, animals, weather, etc.) around a place

(môi trường: các đặc điểm tự nhiên (thực vật, động vật, thời tiết, v.v.) xung quanh một địa điểm)

Bài 4

4 Complete the text with the phrases below. There is one extra phrase. 

(Hoàn thành văn bản với các cụm từ bên dưới. Có một cụm từ bị thừa.)

harm the environment                     local communities                      offering medical care             put rubbish in the bin                         conserve the environment 

We must (1) ____for our children and grandchildren. For too many years, people would (2)____ without realising it is bad for our Earth. (3) ____ often don't have enough water or land to grow crops because the environment has been destroyed. We need to help out if we want to conserve different types of plants and animals for future generations. We can all limit waste, use plastic bags and (4) ____.

Lời giải chi tiết:

We must (1) conserve the environment for our children and grandchildren. For too many years, people would (2) harm the environment without realising it is bad for our Earth. (3) Local communities often don't have enough water or land to grow crops because the environment has been destroyed. We need to help out if we want to conserve different types of plants and animals for future generations. We can all limit waste, use plastic bags and (4) put rubbish in the bin.

Tạm dịch:

Chúng ta phải (1) bảo tồn môi trường cho con cháu của chúng ta. Trong quá nhiều năm, mọi người đã (2) gây hại cho môi trường mà không nhận ra điều đó có hại cho Trái đất của chúng ta. (3) Cộng đồng địa phương thường không có đủ nước hoặc đất để trồng trọt vì môi trường đã bị phá hủy. Chúng ta cần giúp đỡ nếu chúng ta muốn bảo tồn các loại động thực vật cho các thế hệ tương lai.  Tất cả chúng ta đều có thể hạn chế rác thải, sử dụng túi nhựa và (4) bỏ rác vào thùng.

Bài 5

5 Work in groups. List all the eco-friendly activities you have done or you plan to do. 

(Làm việc theo nhóm. Liệt kê tất cả các hoạt động thân thiện với môi trường mà bạn đã làm hoặc bạn định làm.)

Lời giải chi tiết:

Eco-friendly activities that I have done: plant trees, put rubbish in the bins, go cycling,...

(Các hoạt động thân thiện với môi trường mà tôi đã làm: trồng cây, bỏ rác vào thùng, đi xe đạp,...)

Eco-friendly activities that I plan to do: reduce waste, reuse used items,...

(Các hoạt động thân thiện với môi trường mà tôi dự định thực hiện: giảm thiểu rác thải, tái sử dụng các vật dụng đã qua sử dụng,...)

>> Luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 10 English Discovery

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.2 Grammar

  1 In pairs, look at the photos. Which activities should / shouldn't you do to protect the environment? 2. Listen to the dialogue and choose the correct answer for each question. 3 Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the examples using the correct verb form. 4 Choose the correct verb form. 5 Work in groups of three. Student A says three true facts about himself / herself. Student B reports these statements to Student C. Then change the roles.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.3 Listening

  1 Work in groups. Discuss what you should bring on an ecotour. 2 Lan is packing to go on a tour. Listen to a conversation between Peter and Lan, then mark the statements true (T) or false (F). 3 Listen to the conversation again. Some of the statements are incorrect. Correct them. 4 Imagine you are going to take an ecotour next weekend. Discuss how you prepare for this trip. 5 Which word has a different stress pattern from others? Circle the odd one out. 6 Listen and underline the stressed words

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.4 Reading

  1 Look at these pictures of a popular place and discuss what you know about this place. 2 Read the text and complete the fact file about Sapa. 3 Read the text again. Which attractions or activities in Sapa should each tourist visit? 4 Complete the sentences with the highlighted words from the text. 5 In groups, decide on one eco-holiday destination you would like to visit most in Việt Nam. Make a mind-map of what you can see and do there. Then report to the whole class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.5 Grammar

  1 Read the text. Work in pairs and underline the questions the writer mentioned in the text. 2 Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the examples. Use the correct verb form. 3 The following sentences are changed from indirect speech into direct speech. Circle the correct option in brackets. 4 Rewrite the questions in indirect speech. The first one has been done for you. 5 Work in pairs. Ask and answer about your favourite destination holiday. Then report the questions and answers to the class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.6 Use of English

  1 Listen to a woman talking about his recent ecotour. Tick (v) the activities she did during the tour. 2. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). Write T or F. 3 Complete the sentences. Choose the verbs from the LANGUAGE FOCUS. 4 Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 5 Write your own sentences. Use the phrasal verbs in LANGUAGE FOCUS.vv

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close